съдебна палата русе

Съдийската колегия на ВСС насрочи за 22 юни събеседването с допуснатите кандидати за избор на председател на Районен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи избора на административни ръководители на съдилищата и други кадрови назначения, във връзка с влязлото в сила на 27.04.2021 г. решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи. Членовете на Колегията обсъдиха разпоредбата на ал. 1, б. „е“ на решението, относно „избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“, която препятства назначенията и преназначенията на магистратите, както и избора на административни ръководители.

Определена е дата – 22.06.2021 г., за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Русе.

Сподели: