съдебна палата русе съд прокуратура

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение по дело за русенски съдия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 4873 от 15 април 2021 г. на Върховния административен съд, шесто отделение, по административно дело № 1416/2021 г., влязло в сила на 06.05.2021 г., с което се отхвърля жалбата на Александър Симеонов Станчев – съдия в Районен съд – Русе, срещу решение по т. 3.1. от Протокол № 44 от заседанието на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 декември 2020 г., с което му е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“, за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ – действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

Решението на Върховния административен съд ще бъде приложено към кадровото дело на магистрата.

Сподели: