Административен съд - Русе отбелязва 12 години от своето създаване

Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Диан Василев за втори мандат административен ръководител на Административен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Диан Василев /на снимката – в средата/ за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд – Русе.

Той има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. В периода 15.02.2007 г. – 16.04.2014 г. правораздава в Административен съд – Разград, като от 01.06.2013 г. до 15.12.2013 г. е командирован в Административен съд – Русе. Преместен е на длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе, считано от 16.04.2014 г. С решение на ВСС по протокол № 14/04.04.2017 г. е назначен за административен ръководител на съда, а след изтичане на мандата е определен за изпълняващ тези функции.

Съдия Василев е получил подкрепата на общото събрание на съдиите в Административен съд – Русе, която той приема като предпоставка за запазване на постигнатите успехи, включително по отношение на доверието на гражданите в правораздаването. Въз основа на придобитите професионален и административен опит и познание за съдебната система, той заявява намерение да осигури надграждане и внедряване на нови практики с цел усъвършенстване на съдебната дейност. С предложената управленска концепция се стреми към обезпечаване и поддържане на позитивни условия за ефективната работа на компетентни и мотивирани съдии и съдебни служители, което според него е най-важната предпоставка за отстояване авторитета и независимостта на съда. Кандидатът набелязва като основен приоритет осигуряването на качествено, срочно и достъпно административно правораздаване чрез ефективно управление на делата и дисциплиниране на страните в съдебния процес. Сред мерките за неговото постигане са осъществяване на контрол относно спазването на принципа за случайно разпределение на съдебните дела и на вътрешните правила с цел постигане на равномерна натовареност на съдиите, осъществяване на мониторинг върху качеството на постановените съдебни актове посредством периодични справки за отменени актове, провеждане на общи събрания на съдиите за обсъждане на качеството на правораздавателната дейност, на срещи с магистратите от районните съдилища по процедурни въпроси и за преодоляване на различия в съдебната практика, и други. Приоритет е оптимизирането на дейността на администрацията чрез утвърждаване на електронното правосъдие и ефективно използване на информационните технологии, периодично анализиране на проблемните области, повишаване на квалификацията на съдебните служители, усъвършенстване на управленските умения на ръководството на съда и други. Съдия Василев ще работи за повишаване на общественото доверие в работата на съда, за ефективно изразходване на бюджетните средства и за развитие на кадровия потенциал на съда. Като основни предизвикателства на втория управленски мандат, той визира проблема с реконструкцията на фасадата на съдебната сграда и въвеждането на електронното правосъдие. 

Въпроси към кандидата поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС, като поискаха информация за постъплението на делата по ЗАНН от районните съдилища, относно съдебната практика по този закон, за значението на аналитичното звено във ВАС при нейното уеднаквяване, както и за ролята на административния ръководител при отстояване на независимостта на съда и за предизвикателствата във втория управленски мандат на съдия Василев.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС, като отбелязаха приноса на кандидата за добрата организация на правораздавателната дейност, за постигнатите успехи и колегиалната атмосфера в Административен съд – Русе. Обърнато бе внимание на професионализма и способността за екипна работа, на компетентността и почтеността на съдия Василев. Споделено бе, че в общото събрание на съда успешният първи управленски мандат на магистрата, е посочен като най-сериозния аргумент за подкрепа.

Сподели: