съдебна палата русе

Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Наталия Георгиева от длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт Наталия Георгиева – съдия в Окръжен съд – Русе, с отличие „личен почетен знак – първа степен: златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е по предложение на Анета Георгиева – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе. Тя се мотивира с дългогодишния юридически стаж на Наталия Георгиева – над 38 години, от които близо 31 години като съдия, 27 от тях в Окръжен съд – Русе. Посочва се нейното отговорно и професионално изпълнение на служебните задължения, постигнатите резултати при висока натовареност и качество на постановените съдебни актове.

Колегията освободи Наталия Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе, считано от 05.02.2021 г.

Сподели: