съдебна палата русе съд прокуратура

Съдийската колегия на ВСС увеличи на две длъжностите за заместник-председател в Районен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт, увеличи от 1 на 2 щатните длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ в Районен съд – Русе, като трансформира 1 щатна длъжност „съдия“ в една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда, считано от 05.07.2022 г.

Решението е, във връзка с предложение на административния ръководител на Районен съд – Русе, мотивирано от значителния състав и обем на административна работа в органа на съдебна власт.

Сподели: