Съдията в Районен съд – Русе Ивайло Иванов е повишен в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт 9 съдии, класирани в обявения с решение на СК по протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия. Считано от датата на встъпване в длъжност Ивайло Иванов – съдия в Районен съд – Русе, е повишен в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе, както и още няколко негови колеги от други съдилища у нас.

Съдийската колегия прекрати, поради попълване на местата, гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия.

На повишените магистрати е възложено да довъшат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.

Колегията допусна на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предварително изпълнение на решенията, с които на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, са повишени класираните кандидати. Решенията подлежат на обжалване пред ВАС в 3-дневен срок.

Сподели: