темида съд дело

Съдът върна на работа главен инспектор в ОДБХ – Русе

Административен съд – Русе отмени по жалба на М.П.Д. заповед № 0С0С-20/08.05.2019 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, с която, на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, считано от 08.05.2019 г., е прекратено служебното й правоотношение за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Растителна защита“ в ОДБХ – Русе при БАБХ, ранг І-ви младши.

Оспореният акт е незаконосъобразен, тъй като при издаването му са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила от гледна точка на изискванията за мотивирането му, с оглед противоречието му с целта на закона и нарушението на основни принципи на административния процес – чл.8, ал.2, чл.12 и чл.13 от АПК, поради което следва да бъде отменен.  Доколкото актът е засегнат от посочените пороци, съдът намира, че не следва да развива подробни съображения и по въпроса дали той е съответен на целта на закона и предвид наведените от жалбоподателката доводи за неравноправното й третиране по признака „наличие на увреждане“ – чл.7, ал.6 от ЗДСл и чл.21 от ЗЗДискр и поради твърдяното лично, неприязнено отношение към нея вследствие на критичната й позиция към нейния непосредствен ръководител в службата. За пълнота следва да се отбележи, че тези твърдения са недоказани. В тежест на жалбоподателката, при условията на пълно и главно доказване, беше да ангажира доказателства за наличието на лично отношение към нея, като причина за уволнението, каквото доказване не беше проведено. Липсват и доказателства, въз основа на които да може да се направи поне предположение, че е налице дискриминация по посочения по-горе признак при прилагане на доказателствения стандарт по чл.9 от ЗЗДискр.

Сподели:

Още новини от деня