административен съд русе

Съдът в Русе остави без разглеждане жалбата на ветовския кмет за увеличаване капитала на „Бизнес парк Ветово“

Време за прочитане: 3 мин.

На 24 април е проведено шестдесет и третото заседание на Общински съвет Ветово; на заседанието са присъствали 13 от общо 17 общински съветници. Освен общинските съветници, присъствали и кмета на общината – жалбоподател в настоящето производство, двама за.кметове на общината и трима кмета на кметства. По т.2 от дневния ред – „Увеличаване капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД за 2018г.“, са проведени  пространни обсъждания, в които кметът на общината е взел активно участие. По време на вземане на оспореното решение и след това кметът е присъствал в заседателната зала, видно от отправените и протоколирани негови реплики.

На 15.05.2019г. протокол №63/24.04.2019г., ведно със съдържащото се в него решение №522, е получен в Община Ветово. На 27.05.2019г. жалбата на Кмет на Община Ветово е подадена в АС-Русе.

При така установените факти съдът намира, че оспорването е просрочено. Съгласно чл.45, ал.5, изр. първо, предложение второ от ЗМСМА, Кметът на общината може да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд. Това свое право той следва да реализира в срока по чл.149, ал.1 от АПК – в четиринадесет дневен срок от съобщаването на акта. С оглед изричното позоваване в жалбата на обстоятелството, че тя е подадена в 14-дневен срок от получаване на акта в общинската администрация, спорен по делото е въпросът кой момент поставя началото на срока за оспорване – датата на съобщаването на акта / непосредственото възприемане на волеизявлението на административния орган/ или датата, на която той е постъпил и вписан в регистъра за входяща общинска кореспонденция.

Съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Това задължението на общинския съвет е първата стъпка от сложния фактически състав по гарантиране на правото на населението на общината да се запознае с актовете на органа на местното самоуправление. Нормата на чл.22 от ЗМСМА, в следващите ал.2 и ал.3, вменява задължения за разгласяване на актовете на общинския съвет чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин и осигуряване на възможност на гражданите да се запознават с тези актове в сградата на общината и да получават копия от тях. Анализът на цитираните разпоредби сочи на извод, че те са насочени към осигуряване на публичност на дейността на общинския съвет, респективно – към обезпечаване на правото на всеки жител на общината да  оспорва актовете, които засягат неговите интереси. Тези норми, обаче, не съдържат правило, определящо начален момент, от който тече срок за обжалване, т.е. датата, на която е получен конкретен акт в общината, не е нормативно определената дата, от която кметът има право на оспорване по реда на чл.45, ал.5 от ЗМСМА. Съгласно чл.45, ал.12 от с.з., за неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон. В случая е налице празнота в ЗМСМА относно съобщаването на подлежащите на оспорване актове, която следва да бъде преодоляна с приложението на нормите на АПК – чл.149 и чл.61. Съгласно първата, административният акт се оспорва в 14-дневен срок от съобщаването му, а съгласно втората – съобщаването се извършва по два начина – чрез писмено съобщение или чрез устно уведомяване за съдържанието на акта. Целта на съобщаването е да се доведе до знанието на адресата волеизявлението на съответния административен орган. В конкретния случай кметът на община Ветово е присъствал не само на вземане на решението, но и на проведените обсъждания, т.е. той е получил е непосредствени впечатления от проведената процедура, запознат е с мотивите за вземане на акта, възприел е непосредствено формираното властническо волеизявление. Поради това съдът приема, че жалбоподателят е узнал административния акт на 24 април и от тази дата за него тече срока по чл.149 от АПК за оспорване. Становището, че актът е съобщен едва с изпращането му по реда на чл.22, ал.1 от ЗМСМА /респективно – че от получаването му в общината тече срока по чл.149, ал.1 от АПК/ води до създаване на изкуствени конструкции, имащи за цел необосновано удължаване нормативно определения срок за оспорване и заобикаляне на правилата на АПК.

Административен съд – Русе остави без разглеждане жалба вх.№1986/27.05.2019г. на Кмет на община Ветово против решение №522 по протокол №63/24.04.2019г. на Общински съвет Ветово.

Сподели:

Още новини от деня