административен-съд

Съдът в Русе отмени санкция в размер на 10 000 лева от ОДБХ спрямо собственик на животновъден обект

Административен съд – Русе отмени решение № 365 от 26.05.2023 г. на Районен съд – Русе по а. н. д. № 97/2023 г. Съдът отмени наказателно постановление № 41 от 14.12.2023 г. на директора на Областна дирекция за безопасност на храните гр. Русе, с което на ЕТ „Б. К.“, седалище и адрес на управление гр. Русе, представлявано от Б.К. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева. Решението е окончателно.

С решението си от 26.05.2023 г., постановено по  а.н.д. № 97/2023 г. Русенският районен съд e потвърдил оспореното пред него наказателно постановление №41 от 14.12.2023 г., издадено от директора на Областна дирекция за безопасност на храните гр. Русе. Със санкционния акт на ЕТ „Б.К.“ било наложено на основание чл. 77ж, ал. 2 от Закона за фуражите административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева за нарушение на чл. 55е, т. 6 от същия закон.

За да стигне до този резултат и до правните изводи за законосъобразност на санкционния акт, въззивният съд e установил от фактическа страна следното:

От служители на ОДБХ – Русе, на 17.05.2022 г. била извършена проверка в животновъден обект с ветеринарен регистрационен № 7081-0158 за отглеждане на свине, находящ се в с. Писанец, Общ. Ветово, обл. Русе, собственост на ЕТ „Б.К.“. За проверката е съставен  Констативен протокол № 62/17.05.2022 г.

Взета била проба от пълноценен комбиниран фураж, предназначен за прасета гроуер, за което е съставен и протокол за вземане на проби № 22/17.05.2022 г. Отделени са три проби, с номера № 21938468 – лаборатория, № 21938469 – оператор и № 21938470- арбитраж ОДБХ. Целта на пробите – скрининг за нерегламентирано влагане на забранени за влагане лекарствени субстанции като фуражни добавки и други лекарствени вещества.

Проба № 21938468 била изпратена за изследване в акредитирана лаборатория AGROLAB LUFA GmbH – Германия. При анализа й било установено съдържание на антибиотик Amoxycillin – 0.11 mg/kg и Lincomycine – 0.24 mg/kg.

По повод тези резултати е извършена нова проверка на животновъдния обект, за което е съставен Констативен Протокол № 84/18.07.2022 г. По време на проверката било извършено пълно проследяване на фуража, в съответствие с изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002, във връзка с чл. 24 и чл.27, ал. 1 от Закон за фуражите. При извършената проверка в обекта не е имало наличен фураж от проверената на 17.05.2022 г. партида.

ЕТ „Б.К.“ се възползвал от правото си по чл. 48. ал. 2, т. 2 от Закона за фуражите за контролна експертиза. Контролна проба № 21938470 е изпратена в арбитражна лаборатория SGS ANALYTICS GERMANY GmbH – Германия, определена за извършване на контролната експертиза. При анализът от арбитражната проба е установено съдържание на активно вещество Amoxycillin – 23, 80 mg/kg. Резултатът бил документиран в Протокол от изпитване № F 17900-22/22.08.2022 г.

Горното дало основание срещу ЕТ да се състави АУАН, тъй като служителите на ОДБХ приели, че с деянието си търговецът е нарушил разпоредбата на чл. 55е, т. 6 от Закона за фуражите. Тази норма въвежда забрана за „Влагане на фармакологично активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, във фуражите и/или водата за пиене на животните“, съответно в разпоредбата на чл.77ж, ал.1 и ал.2 е предвидено санкциониране на нарушение на чл.55е, т.6 от с.з.

Актът е съставен по реда на чл.40, ал.2 ЗАНН, в отсъствие на ЕТ, който след покана не се явил.

Срещу акта постъпило възражение, но не било уважено и в законоустановения срок АНО издал оспореното пред районния съд наказателно постановление, с което наложил на ЕТ „Б.К.“, на основание чл. 77ж, ал. 2 от Закона за фуражите административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева.

Тази фактическа обстановка е изяснена от решаващия съд след анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства и го е мотивирала да приеме, че съставомерността на деянието е установена по безспорен и категоричен начин. Районният съд е направил правен извод за законосъобразност на атакуваното пред него наказателно постановление и отхвърлил жалбата срещу него като неоснователна.  Приел е, че АУАН и НП съдържат всички необходими и задължителни по закон реквизити, издадени са от компетентните затова органи, в чиито правомощия е контрола за спазване на изискванията на Закон за фуражите и налагането на наказания при нарушение на тези правила, въведени със закона и нормите от европейското законодателство. Разглеждайки спора по същество, съдът е изложил мотиви защо счита нарушението на чл. 55е, т. 6 от Закона за фуражите за правилно установено и доказано.

Настоящият съдебен състав не споделя изводите на въззивната инстанция по следните съображения:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2009 година определя Методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите.

В приложение I на Регламента детайлно са описани методите за вземане на проби, действията на компетентните за това лица.

Внимателният прочит на метода/начина за вземане на проби, описан в приложение I на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 и доказателствата, съставени в административнонаказателното производство и тези пред РРС обаче сочат, че правилата, разписани в този Регламент и конкретно в приложение I на Регламента не са спазени. Или поне липсват доказателства за спазването им.

Според разписаното там, „Целта на вземането на представителни проби е да се получи малка част от една партида по такъв начин, че определянето на която и да е конкретна характеристика на тази част да представлява средната стойност на характеристиката за цялата партида. Проба от партидата се взема, като многократно се вземат точкови проби на различни места в партидата. Тези точкови проби се смесват, така че да образуват съставна проба, от която чрез представително разделяне се подготвят представителни крайни проби“.

В т.5 „КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БРОЯ НА ТОЧКОВИТЕ ПРОБИ“ има и количествени изисквания по отношение на броя на точковите проби. Съгласно 5.1.1. „Насипни твърди фуражи“ при размер на изследваната партида ≤ 2,5 тона, минимален брой точкови проби са 7. Ако количеството е > 2,5 тона, то тогава точковите проби са  √ от 20 пъти броят на тоновете на изследваната партида, но не повече от 40 точкови проби.

Какво е било количеството на изследвания фураж в животновъден обект с ветеринарен регистрационен № 7081-0158 за отглеждане на свине, находящ се в с. Писанец, Общ. Ветово, обл. Русе, собственост на ЕТ „Б.К.“, не е ясно, може да се гадае по дневниците, входящ и производствен. От констатации към КП №84/18.07.2022г. разбираме, че фуражът се състои от суровините пшеница, царевица, ечемик и допълващ фураж – концентрат.

В Приложение I на Регламента обаче, в т. 5.1.3. Пакетирани фуражи се казва, че „Фуражите (твърди и течни) могат да бъдат пакетирани в торби, чували, кутии, бидони и други, които в таблицата се обозначават като единици. Проби от големи единици (≥ 500 кг или литра) трябва да се вземат в съответствие с разпоредбите за насипни фуражи“. Както виждаме от съставените при проверката документи, не е ясно пакетирани ли са фуражите, каква част е течна.

На следващо място, има и количествени изисквания по отношение на крайните проби.

Тези правила на приложение I на Регламента не са спазени или поне липсват доказателства и съставени протоколи и документи за спазването им от служителите на ОДБХ.

При наличието на направено още при проверката възражение от ЕТ досежно взетите проби и искане за арбитражна такава, и след като срещу съставения АУАН възражението срещу него касае само и единствено начина на вземане на тези проби от пълноценен комбиниран фураж, в тежест на администрацията на ОДБХ и проверяващите е било да докажат, че са спазили правилата, разписани в Методиката на Приложение I на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2009 година. Възражение има и относно начина на съхраняването им, като за всичко това търговецът е поискал проверка и представяне на всички съставени във връзка с проверката на животновъден обект с ветеринарен регистрационен № 7081-0158 за отглеждане на свине, негова собственост.

Индиция за неспазване на правилата на разписани в Методиката на Приложение I на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 са изключително различните данни от първото изследване на пробите и арбитражното такова. Буди недоумение как при първоначалното изследване на взетите проби е установено съдържание на антибиотик Amoxycillin – 0.11 mg/kg и Lincomycine – 0.24 mg/kg, а след това от арбитражната проба – само активно вещество Amoxycillin, и то в изключително / многократно / по-висока доза – 23, 80 mg/kg, което математически сочи на 100 пъти по-висока доза. И другия вид антибиотик „Lincomycine“ – липсва.

Изложеното води на извод, че при неспазена Методика, разписана в Приложение I на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 досежно  вземането на проби и тяхното изследване от пълноценен комбиниран фураж, ползван в животновъден обект с ветеринарен регистрационен № 7081-0158 за отглеждане на свине, находящ се в с. Писанец, Общ. Ветово, обл. Русе, собственост на ЕТ „Б.К.“, не е допустимо да се ангажира административно-наказателната отговорност на собственика на този обект. Или при ангажирана такава, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и подлежи на отмяна.

Всичко това не е съобразено в проведеното разследване и анализ на доказателствата от въззивната инстанция в производството по оспорване на санкционния акт. Това прави издаденото от районния съд решение № 365 от 26.05.2023 г. на РС – Русе по а. н. д. № 97/2023 г. по описа на съда неправилно, в нарушение на закона, касационно основание за отмяна на съдебния акт по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

На отмяна по изложените мотиви и съображения подлежи и наказателно постановление №41 от 14.12.2023 г. на директора на Областна дирекция за безопасност на храните гр. Русе.

Сподели: