темида съд дело

Съдът в Русе отмени част от чл. 52 на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле

Административен съд – Русе отмени по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Русе разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 от Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле (приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ и § 18 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, обн. ДВ, бр.110 от 2007 година, в сила от 01.01.2008 г. с решение № 39 по протокол № 6/26.02.2008 г. на Общински съвет – Сливо поле; изм. и доп. с решение № 199 по протокол № 19/30-31.01.2009 г.; изм. и доп. с решение № 338 по прот.№ 31/28.01.2010 г.; изм. и доп. с решение № 486 по протокол № 45/31.01.2011 г.; изм. с решение №158 по протокол № 15/27.11.2012 г.; изм. и доп. с решение № 343 по протокол № 30/16.12.2013 г.; доп. с решение № 68 по протокол №8/30.03.2016г.; доп. с решение №157 по протокол №17/29.09.2016 г.; изм. и доп. с решение №496 по протокол № 49/30.01.2019 г.; изм.с решение № 519 по протокол № 51/28.03.2019 г.) в частта по отношение на думите „12 и 13„.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Разпоредбата на чл.1, ал.2 вр. ал.1, т.6 от ЗМДТ изрично предоставя в компетентност на общинските съвети приемането на наредба, с която се определя размера на местните данъци, включително на патентния данък, при условията, по реда и в границите, определени с посочения закон. Следователно оспореният подзаконов нормативен акт е приет от надлежен орган и в кръга на неговата компетентност. Наредбата е приета в изискуемата писмена форма като липсват данни и твърдения за допуснати нарушения на процесуалните правила.

Оспорената пред съда разпоредба, в посочената в протеста част, обаче се намира в противоречие с материалноправна разпоредба от нормативен акт от по-висок ранг – чл.61м, ал.1, т.4 от ЗМДТ, в актуалната й редакция, поради което се явява незаконосъобразна.

Текстът на чл.52, ал.1, т.4 от Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле (приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ и § 18 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, обн. ДВ, бр.110 от 2007 година, в сила от 01.01.2008 г. с решение № 39 по протокол № 6/26.02.2008 г. на Общински съвет – Сливо поле; изм. и доп. с решение № 199 по протокол № 19/30-31.01.2009 г.; изм. и доп. с решение № 338 по прот.№ 31/28.01.2010 г.; изм. и доп. с решение № 486 по протокол № 45/31.01.2011 г.; изм. с решение №158 по протокол № 15/27.11.2012 г.; изм. и доп. с решение № 343 по протокол № 30/16.12.2013 г.; доп. с решение № 68 по протокол №8/30.03.2016г.; доп. с решение №157 по протокол №17/29.09.2016 г.; изм. и доп. с решение №496 по протокол № 49/30.01.2019 г.; изм.с решение № 519 по протокол № 51/28.03.2019 г.) предвижда следното:“ Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т.10, 12 и 13 на Приложение №4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара“.

Така на практика разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 от Наредба № 11 на Общински съвет – Сливо поле възпроизвежда дословно текста на чл.61м, ал.1, т.4 от ЗМДТ в предходната му редакция, преди изменението с ДВ, бр.28 от 5.04.2011 г. Това изменение е извършено по силата на § 64 от ПЗР на ЗИД на Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 28 от 5.04.2011 г.), с който в чл.61м, ал.1, т.4 от ЗМДТ думите „12 и 13“ се заличават. Предвидените в тези точки на Приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от ЗМДТ патентни дейности включват козметични услуги, поставяне на татуировки и маникюр, педикюр. С извършеното изменение лицата, извършващи тези дейности и използващи работно място за обучение на чираци по смисъла на ЗЗ, занапред са изключени от обхвата на регламентираното в чл.61м, ал.1, т.4 от ЗМДТ данъчно облекчение, изразяващо се в заплащане на 50 % от дължимия патентен данък. Както основателно се сочи и в протеста, понастоящем чл.52, ал.1, т.4 от Наредба № 11 на Общински съвет – Сливо поле продължава да урежда едно незаконно облекчаване положението на тези лица. Оспорената норма, доколкото се намира в пряко противоречие с чл.61м, ал.1, т.4 от ЗМДТ, в действащата му редакция, се явява частично незаконосъобразна и следва да бъде отменена в частта по отношение на използваните в нея думи „12 и 13“ така, както е сторено с § 64 от ПЗР на ЗИДЗЗ (обн., ДВ, бр. 28 от 5.04.2011 г.).

Сподели:

Още новини от деня