административен съд русе

Съдът в Русе отмени 1.9 млн. санкция на държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ спрямо „Полисан“ АД

Време за прочитане: 4 мин.

Административният съд в Русе отмени реше­ние № 940 от 13.12.2019 г., постановено по АНД № 1501/2019 г. по описа на Районен съд – Русе,  с което е потвърдено Наказателно постановление №2503/4.07.2019г., издадено от председателя на ДА”ДРВВЗ”, и отмени Наказателно постановление №2503/4.07.2019г., издадено от председателя на ДА”ДРВВЗ”, с което на основание чл.62, ал.1 във вр. чл.17, ал.2 вр. чл. 23 ал.2 и ал.3 от ЗЗНН на „ Полисан” АД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 943 587,82 лева.

Административно – наказателната отговорност на дружеството касационен ответник е ангажирана за това, че на 30.04.2019г. в гр.Русе, като задължено лице по ЗЗНН, не съхранявало определените му нива на запаси за извънредни ситуации, а именно: 67.269 тона автомобилни бензини, 10.293 тона реактивни горива от керосинов тип и 678.001 тона гориво за дизелови двигатели, квалифицирано като нарушение по чл.62, ал.1 във вр. чл.17, ал.2 вр.чл.23 ал.2 и ал.3 от ЗЗНН.

За да достигне до крайния извод за доказаност и съставомерност на нарушението, районния съд е приел от фактическа страна, че „ Полисан „ АД е  било задължено лице по смисъла на чл. 23, ал. 2 и ал.3 от ЗЗНН за периода от 30.04.2018г. до 30.04.2019г., тъй като през 2017г. е извършил действия по внос на гориво за дизелови двигатели, котелни горива и газ пропан-бутан, както и вътрешнообщностни пристигания на нафта, автомобилни бензини, реактивни горива от керосинов тип, гориво за дизелови двигатели и котелни горива и вътрешнообщностни изпращания на котелно гориво и нафта, поради което на основание  чл. 7, ал.1, т. 4, буква „а“ от ЗЗНН със Заповед № РЗЛ-2/26.03.2018 г. на председателя на ДА ДРВВЗ, дружеството е било вписано под № 25 в Регистъра на задължените лица по ЗЗНН за периода от 30.04.2018г. до 30.04.2019г. С Разпореждане № Р-12-25/27.03.2018г. на заместник- председателя на агенцията, връчено на 28.03.2018г., на касатора са били определени нива на запаси за извънредни ситуации, които дружеството има задължение да създаде до 30.04.2018г. и да съхранява до 30.04.2019г. за своя сметка: автомобилни бензини в размер на 1 408.854 тона, реактивни горива от керосинов тип в размер на 191.108 тона; гориво за дизелови двигатели в размер на 13 040.709 тона, котелни горива в размер на 4460.186 тона и газ пропан – бутан в размер на 11.660 тона. След подадено искане за замяна на цялото определено ниво на запаси от газ пропан-бутан в размер на 11.660 тона за създаване и съхраняване в същия размер гориво за дизелови двигатели, с Разрешение за замяна № РЗ-12-15/04.04.2018г. и така ЗИС на гориво за дизелови двигатели достигнали до размер 13 052 369 тона.   След което по искане на касатора било издадено от председателя на ДА ДРВВЗ Разрешение за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава -членка на Европейския съюз № РЕС-12-4/19.04.2018г., с което на дружеството било разрешено да създаде и съхранява на територията на Република Унгария, следните нива на ЗИС от определените с предходното разрешение: автомобилни бензини 422.656 тона, реактивни горива от керосинов тип -57.332 тона и гориво за дизелови двигатели – 3 915.711 тона. Със Заповед № РД-10-274/9.07.2018 г. на  председателя на ДА ДРВВЗ било изменено Разпореждане № Р-12-25/27.03.2018г., изменено с Разрешение за замяна № РЗ-12-15/04.04.2018г. и на наказаното дружество било определено за съхранение като запаси за извънредни ситуации , които да създаде и вложи до 31.07.2018г. автомобилни   бензини  в  размер   на   1476.123   тона , реактивни горива от керосинов тип в размер на 201.401 тона, гориво за дизелови двигатели в размер на 13 730.370 тона и котелни горива в размер на 3861.091 тона. Заповедта била връчена на 11.07.2018 г. на „Полисан“ АД. РРС е приел ,че за касатора е възникнало задължение в периода от 31.07.2018 г. до 30.04.2019 г. да съхранява, освен нивата на ЗИС по Разпореждане за създаване на запаси за извънредни ситуации № Р-12-25/27.03.2018 г., изменено с Разрешение за замяна № РЗ-12-15/04.04.2018г, и Разрешение № РЕС-12-4/19.04.2018 г. за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава-членка на Европейския съюз, и разликата между нивата на запаси за извънредни ситуации по Заповед № РД-10-274/09.07.2018 г. и нивата на запаси за извънредни ситуации по Разрешение за замяна № РЗ-12-15/04.04.2018 г., в предвидените от ЗЗНН места, а именно процесните : автомобилни бензини в размер на 67.269 тона , реактивни горива от керосинов тип в размер на 10.293 тона  и гориво за дизелови двигатели в размер на 678.001 тона.

На 30.04.2019г.комисия от служители при касационния ответник е извършила проверка за изпълнение на задълженията за периода 30.04.2018г- 30.04.2019г., както и изпълнението на задълженията на касатора да задели и съхранява в процесния период от 31.07.2018г. до 30.04.2019г разликата между нивата на запасите за извънредни ситуации и нивата на запаси за извънредни ситуации по Заповед № РД-10-274/09.07.2018г. и по разрешението за замяна. На територията на страната в регистрирани складове.

Въззивният съд е приел за безспорно, че към 30.04.2019г. наказаното дружество не съхранявало последно представените количества от запаси за извънредни ситуации, процесните : автомобилни бензини в размер на 67.269 тона , реактивни горива от керосинов тип в размер на 10.293 тона  и гориво за дизелови двигатели в размер на 678.001 тона.

 По административната преписка е налице констативен протокол № 2371/30.04.2019г. от служители при ГД ДРВВЗЗ/ т.5/  и АУАН № 22/15.08.2018г, че касатора не е създал разликата в горивата по заповедта от 09.07.2018г. и разрешението за замяна от 31.07.2018г до 30.04.2019г.

 Касаторът не отрича, че не е създал/ заделил, привел/ процесните количества горива, за което е и бил санкциониран с необжалвано НП 542/23.01.2019г по чл.17 ал.1 ЗЗНН, което е станало ясно и известно на контролните органи на 15.08.2018г., за което е и съставен АУАН № 22/15.08.2018г., като се позовава, че факта на непривеждането, респ.несъхранението е станал известен още на 15.08.2018г.

 РРС е отхвърли възраженията за неспазване на срока по чл.34 ЗАНН и за нарушение на принципа ne bis in idem, тъй като предходното административнонаказателно производство било по различно обвинение и касаело други несъхранени запаси по друго време.

При тази фактическа неоспорена обстановка, напълно възприета като възведена от АНО , съдът и достигнал до изводи за извършено нарушение по чл.17 ал.2 ЗЗНН , тъй като наказаното лице не е изпълнило задължение да съхранява до 30.04.2019г определените му нива на запаси за извънредни ситуации, а именно: 67.269 тона автомобилни бензини, 10.293 тона реактивни горива от керосинов тип и 678.001 тона гориво за дизелови двигатели

Решението е неправилно, счита Административният съд в Русе

Изводите на въззивния съд са неправилни в противоречие с материалния и процесуалния закон и представените доказателства, добавя РАС.

Сподели:

Още новини от деня