административен съд русе

Съдът в Русе отмени 10 000 лева санкция от ДАМТН спрямо „Строител“ ООД

Съдебният състав на Административен съд – Русе отмени наказателно постановление № КГ – 2423/14.12.2021 г. на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ за налагане на имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл. 34, ал. 2 от ЗЧАВ и с което са възложени разходи за вземане и изпитване на проба в размер на 580 лв. спрямо „Строител“ ООД. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Санкционираното лице „Строител“ ООД, със седалище в гр. Русе има основна дейност „извършване на строително-монтажни работи“. Във връзка с извършване на дейността си, дружеството било собственик на множество строителни машини с дизелови двигатели с вътрешно горене. За улеснение на дейността, свързана със зареждане на тези машини, дружеството било оборудвало в централната си база в гр. Русе, бул. „Липник“ № 5 цистерна за дизелово гориво. На 27.04.2021 г. контрол за качеството на горивото във ведомствения обект с бензиноколонка извършили служители на ДАМТН. Те задействат колонката и напълват шест предварително подготвени съда за проба с общо 4.8 л. гориво като преди това ги промиват всеки с по 100 мл. от същото гориво. За запълване на съдовете използват удължител, за който не било установено дали е промиван с горивото. Вземането на проби било извършено в присъствието на лицето Ивайло Ангелов, дал показания в качеството му на свидетел по въззивното дело, който след изготвяне на протокола за вземане на проби го подписва от името на дружеството в качеството му на „шофьор бетонпомпа“. Една от пробите била изпратена в подвижна лаборатория в гр. Плевен, където е изследвана по шест показателя, като по показател „Пламна температура“ показва резултат 45°С при минимален от 55°С. Във връзка с това несъответствие втората контролна проба била изследвана в стационарна лаборатория в гр. София. При второто изследване показател „Пламна температура“ показва резултат 47.5°С. На дружеството било изпратено експертното заключение и на 17.05.2021 г. със Заявление № 84-01-398-2 то стартира процедура по оспорване на резултата от изпитването в стационарната лаборатория. Изпраща находящата се при него контролна проба за анализ в акредитирана лаборатория „Петрол-контрол“ ЕООД и при това изследване показател „Пламна температура“ показва резултат 47.05°С. Междувременно, независимо от стартиралата процедура за оспорване, на 11.06.2021 г. актосъставителят изпраща покана на дружеството за съставяне на акт. „Строител“ ООД изпраща резултата от направеното по негова инициатива изследване и на 16.07.2021 г. писмено заявява, че желае арбитражен анализ. С писмо от същата дата от ДАМТН му е отказано започване на арбитражна процедура с аргументи, че резултатът от назначения от дружеството анализ е 47.05°С, т.е. потвърждава отклонението от нормата по показател „Пламна температура“ и в този случай нямало спор по отношение на несъответствието. На същата дата актосъставителят съставя АУАН за нарушение на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ, като в обстоятелствената част описва изпълнителното деяние като „разпространение“. Актът е съставен в отсъствие на нарушител и е изпратен за предявяване. На 23.07.2021 г. е предявен от служители на Община Русе на двамата управители на дружеството. На 14.12.2021 г. председателят на ДАМТН издава обжалваното пред районния съд НП, с което на основание чл. 34, ал. 2 от ЗЧАВ налага на дружеството имуществена санкция в размер на 10 000 лева. В обстоятелствената част изпълнителното деяние също било квалифицирано като „разпространение“, били посочени дата и място когато и от където е взета проба за изследване.

Спорният въпрос по делото е дължим ли е арбитражен анализ, респ. задължителен ли е бил такъв в случая, за да се приеме нарушението за безспорно установено.

От доказателствата по делото действително се установява, че на 27.04.2021 г. на основание чл. 16 от НИКТГУРНТК, служители в ДАМТН извършили проверка на обект – бензиностанция „Ведомствен обект“ № 1, стопанисван от „Строител“ ООД, находящ се в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 34. Проверката и вземането на проби били извършени в присъствието на Ивайло Ангелов, на длъжност „шофьор на бетонпомпа“, служител на дружеството, видно от данните, съдържащи се в Протокол № Рс-053/27.04.2021 г. за проверка и вземане на проба от течно гориво. В този протокол бил описан процесът на вземане на пробите, същият е съставен в присъствието на посочения по-горе служител на дружеството, като са положени подписи и печати, както от страна на дружеството, така и от служителите на ДАМТН.

Установява се, че в случая изпитването на взетите проби (контролни) от процесното течно гориво, било извършено три пъти:

  • първо в акредитирана подвижна лаборатория в гр. Плевен с Протокол от изпитване № Р-0136/28.04.2021 г. и Експертно заключение № ЕЗ-0462/28.04.2021 г., с които е установено несъответствие с изискванията за качество, съгласно НИКТГУРНТК по показателя „Пламна температура“ (С⁰) – резултат 45°С при норма над 55°С.
  • на основание чл. 22, ал. 6 от НИКТГУРНТК, за втори път горивото за дизелови двигатели е изпитано в акредитирана стационарна лаборатория в гр. София, като са издадени Протокол от изпитване № С-0153/28.04.2021 г. и Констативен протокол № КП-0256/28.04.2021 г., като и при това изпитване течното гориво показало несъответствие съгласно чл. 6, т. 2, Приложение № 2 от  НИКТГУРНТК по посочения показател „Пламна температура“ (С⁰). Полученият резултат от изпитването бил 47,5⁰С при норма над 55⁰С или 7,5⁰С под изискването.
  • със Заявление № 84-01-398-2 от 17.05.2021 г., дружеството на основание чл. 30в, ал. 1, т. 4 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 22, ал. 9 от НИКТГУРНТК е оспорило резултатите от изпитването в стационарната лаборатория. В резултат на проведената процедура по оспорване на резултати, е издаден Протокол от изпитване № 76/14.07.2021 г. от Изпитвателна лаборатория за води, разтворители и нефтопродукти при „Петрол – контрол“ ЕООД, гр. Русе. Видно от предоставения протокол от изпитване, полученият резултат потвърждава несъответствието на горивото за дизелови двигатели по показател „Пламна температура“, а именно изпитването показало резултат 47.05°С при норма над 55°С.

При тези данни, със Заявление № 84-01-398-3 от 16.07.2021 г. дружеството поискало да бъде извършен арбитражен анализ в Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти СЖС България ЕООД.

За изясняване на спорните обстоятелства съдът е назначил съдебно-техническа експертиза.

Вещото лице сочи, че по делото няма данни да са правени изчисления по б. „а“ от Процедурата. За резултатът от Етап 1 не е изготвена експертиза със заключение за съответствие или несъответствие, така както е предвидено в Приложение 12. Провеждането на арбитражен анализ е отказано с писмо на ДАМТН, ГДККТГ № 84-01-398-4/16.07.2021 г. В това писмо е посочено: „Издаването на Експертиза от Етап 1 на Процедурата има смисъл само, когато от е представен протокол от изпитване по оспорения показател с резултат, който попада в обхвата на съответствие спрямо определени граници (53,9°С включително), посочени в Констативния протокол, т. е. съответстващ на изискванията.“ При това положение Етап 1 е останал неприключен. В случай, че се приеме, че продуктът е несъответстващ на изискванията (както са приели ГД „ККТГ“) се прилагат формулите по б. „б“ и б. „в“ от Процедурата. При условията на букви „б“ и „в“ заинтересованата страна решава дали да премине към Етап 2. Ако не се премине към Етап 2, резултатът по оспорения показател/показатели от констативния протокол на ГД „ККТГ“ се счита за окончателен.

След като е приложила посочените в Приложение № 12 математически формули и относимия стандарт и направи съответните изчисления на база резултатите от извършените изпитвания в Протоколи от изпитване № С 0153/28.04.2021 г. и № 76/14.07.2021 г., експертизата счита, че е налице условието по б. „в“, при което се преминава към Етап 2 от Процедура по оспорване на резултати – изпитване на арбитражна проба.

Съдът приема експертизата като обективно изготвена.

Процедурата при оспорване на резултати съгласно БДС EN ISO 4259-2 действително е уредена в Приложение № 12 на НИКТГУРНТК.

Съгласно приложението определянето на съответствието на течните горива с изискванията за качество и за съдържание
на биогориво в течно гориво е при доверителна вероятност 95% и нормално разпределение съгласно БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за
измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване“. Процедурата се прилага само за резултати от изпитване с точни количествени стойности, които
трябва да попадат в измервателния обхват на стандартизирания метод за изпитване.

В Таблица 1 са посочени използваните символи, след което чрез математически формули е посочено в кои случаи се приема, че проверяваният продукт съответства на изискванията, като формулите се различават и в зависимост от това дали пробата е взета от производител, вносител или данъчен склад, или от краен производител (бензиностанция).

Регламентирано е, че процедурата по оспорване протича в два етапа. За резултатите от Етап 1 и Етап 2 се изготвят експертизи със заключение за съответствие или несъответствие на течното гориво.

Етап 1 включва изпитване в акредитирана лаборатория на контролната проба, предоставена на  
проверяваното лице, след което заинтересованото лице предоставя на контролните органи протокол от това изпитване по спорния показател, издаден му от акредитирана лаборатория.

Съгласно нормативната уредба, за да се извърши преценка дали продуктът следва да се приеме за съответстващ (б. „а“); не може да бъде установено дали продуктът съответства или не на изискванията и е възможно към преминаването към Етап 2, който именно представлява изпитване в трета акредитирана лаборатория на арбитражната проба по чл. 20, ал. 1, съхранявана в ГД ККТГ (б. „б“) или пък са налице условията по б. „в“ и не може да бъде установено дали продуктът съответства или не на изискванията и отново се преминава към Етап 2, независимо от разликата, отново се използват математически формули, чрез които да се установи наличието на условията по б. „а“, „б“ или „в“, и съответно ако са налице условията по б. „б“ или б. “в“ да се премине към Етап 2 от Процедурата по оспорване на резултати.

Ето защо, доколкото са представени доказателства, че арбитражно изследване е било дължимо, административно-наказателното обвинение остава недоказано. То следва да води по безспорен и несъмнен начин и да няма съмнение във отговорността, която се търси от адресата на санкционния акт и да не почива на предположения. Наказателното постановление следва да се отмени.

Сподели: