темида съд дело

Съдът в Русе отхвърли иск на Бойко Никифоров спрямо българската държава

По предявен от ищеца Б.Н. отрицателен установителен иск е образувано гр. д. № 61/2010 г. по описа на РРС/приложено към настоящето/. С постановеното по делото решение № 889/19.05.2010 г. предявеният отрицателен установителен иск срещу Българската държава, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез областен управител на област Русе  е отхвърлен изцяло.

Посоченото решение е обжалвано от ищеца Б.Н., като с  решение № 668/28.12.2011 г. по в.гр.д. № 1153/2011 г. на РОС/процесното/, първоинстанционното решение от 19.05.2010 г. и решение по чл.250 ГПК от 11.06.2010г са потвърдени изцяло. Въззивното решение е обжалвано от Б.Н., като с определение от 08.06.2012г. по гр.д. № 342/2012 г., ІІ г.о. на  ВКС не е допуснато касационно обжалване на решението чиято нищожност се иска да се прогласи в настоящото производство. Ищецът Б.Н. е подал молба за отмяна на влязло в сила решение, а именно процесното на РОС, чиято нищожност се иска. По тази молба е образувано гр. д. №  573/2012 г. на ВКС, І г.о., като с решението по това дело  от 13.11.2012 г.  молбата е оставена без уважение. Ищецът по настоящето производство е подал последваща молба за отмяна на процесното решение на РОС, като  по нея е образувано гр. д. № 2787/2013г. на ВКС, І г.о. С решение от 22.07.2013 г. молбата е оставена без уважение. Подадена е трета молба за отмяна на влязло в сила решение № 668/28.12.2011 г. по в.гр.д. № 1153/2011 г. на РОС, като по този молба е образувано гр. д. № 288/2014 г. на ВКС, І г.о. С влязло в сила решение от 26.03.2014 г. молбата за отмяна на горното решение на РОС е оставена без уважение.

По делото е приложена справка, изх. от ОД на МВР-Русе, от която е видно, че полицейския служител, който я е изготвил е предложил справката и материалите към нея да бъдат изпратени на РОП, с цел докладване на установеното по случая и с мнение част от приписката да бъде изпратена по компетентност на СГП, т. к. в преписката се касае и за действия извършени от съдии.

Представен е и констативен протокол от 14.10.2013г., от който е видно, че полицейския служител е извършил проверка на обект и е констатирал, че описания недвижим имот не попада в границите на пристанище „Русе-център“ и пристанище „Русе-запад“.

Законът не определя с отделен текст кое съдебно решение е нищожно. По естеството си съдебното решение е едностранно властническо волеизявление на държавен правораздавателен орган, с което се разрешава правен спор. Съгласно правната теория и константната съдебна практика/ вж. напр. решение № 248/11.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 572/2011 г., IV г. о., решение № 668/15.11.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1790/2009 г., I г. о. и др./ съдебното решение е нищожно, когато е постановено от незаконен състав на съда, когато излиза извън пределите на правораздавателната власт на съда, когато решението не е изразено в писмена форма или е неподписано, когато волята на съда не може да бъде изведена поради абсолютна неразбираемост. В настоящия случай нито един от тези пороци не е налице. Атакуваното въззивно решение е постановено от родово и местно компетентния съд и от състав според изискванията на ГПК. Постановено е в пределите на правораздавателната власт на съда, в писмена форма и е подписано от членовете на съдебния състав. Изразената в диспозитива воля на съда е ясна и разбираема.

 Твърденията на ищеца са за незаконосъобразност на съдебния акт, каквито доводи не могат да бъдат обсъждани от настоящия съдебен състав. Влязлото в сила решение съгласно чл. 297 ГПК, е задължително за страните, за съда и за всички други учреждения. Спор, решен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван, освен в предвидени от закона случаи –чл.299, ал.1 ГПК. Поради забраната за пререшаване на разрешен с влязло в сила съдебно решение спор, съдът не може в производство по чл. 270, ал. 2 ГПК да извършва контрол за правилността на съдебен акт, до каквото настоящият съдебен състав счита, че се домогва ищеца.

Следва да се отбележи и че е неоснователно ищцовото твърдение за нищожност на процесното решение, т.к. не можело да бъде изпълнено, респ. не можел да се извърши въвод във владение на Държавата. На първо място, както бе посочено по-горе този факт не е основание за прогласяване на  съдебното решение за нищожно. А на второ място, по посочените решения не е постановяван осъдителен диспозитив, т.е. липсва изпълнителен титул, т.к. съдилищата са се произнасяли по предявен от Н. отрицателен установителен иск.

 Предвид тези съображения съдът приема, че атакуваното от ищеца  решение не страда от пороци, които биха обусловили неговата нищожност, поради което и искът за обявяване нищожността на решение № 668/28.12.2011г. по в.гр.д. № 1153/2011 г. по описа на Окръжен съд-гр.Русе, следва да бъде отхвърлен, като неоснователен.

Районният съд в Русе отхвърли като неоснователен иска на Б.Г.Н., срещу Българската държава, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез областен управител на област Русе за прогласяване нищожността на решение № 668/28.12.2011г. по в.гр.д. № 1153/2011 г. по описа на Окръжен съд-Русе.Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд.

Сподели:

Още новини от деня