съдебна палата русе

Съдът в Русе потвърди санкция на КФН спрямо „Спарки“ АД

„Спарки“ АД в качеството си на публично дружество бил вписан в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа , воден от КФН под № РГ-05-1412. Съгласно заповед № 219/12.07.2017 г. на член на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН , ръководещ управление „надзор на инвестиционната дейност длъжностни лица от комисията извършили проверка в дружеството. В хода на тази проверка било установено, че дружеството не е представило на обществеността годишен консолидиран финансов отчет (ГКФО) за 2016г. за дейността си в срок от 120 дни от завършване на финансовата година, а именно до 02.05.2017 г. включително.

На 26.07.2017г. за констатираното нарушение М. Ч. съставила АУАН № Р -06-800 от с.д. против дружеството, а въз основа на него АНО издал обжалваното наказателно постановление с което на дружеството било наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 5 000 лв. на основание чл.221а ал.2 т.1 вр.ал.1 вр.чл.100н ал.2 вр.чл.100т ал.1 изр.1 пр.2 от Закона за публичното предлагане на цени книжа ( ЗППЦК ).

Районен съд – Русе потвърди наказателно постановление № Р-10-913 от 29.01.2017г., издадено от Заместник – председателя на Комисията на финансов надзор (КФН) гр.София с което на „Спарки „ АД е наложено наказание имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на основание чл.221а ал.2 т.1 вр. ал.1 вр.чл.100н ал.2 вр.чл. 100т ал.1 изр.1 пр.2 от Закона за публичното предлагане на цени книжа ( ЗППЦК ). Решението подлежи на обжалване пред Русенския Административен съд.

Сподели: