Съдът в Русе потвърди санкция от ОДБХ спрямо „Здраветворно“

Време за прочитане: 4 мин.

На 16.02.2018 г. служители при ОДБХ – Русе извършили извънредна инспекция в обект, представляващ заведение за бързо хранене, стопанисван от „Здраветворно“ ООД, намиращ се на ул. „Александровска“ № 86 в гр. Русе. При извършване на проверката, обектът бил в работен режим. В хода на същата било установено наличието на храни, негодни за консумация поради изтекъл срок на годност или липса на информация за такъв, съхранявани в технологичните хладилни съоръжения на обекта: 1. Извара – 9,23 кг. „Мероне – Н“ ЕООД, най-добра до 13.02.2018 г.; 2. Свинска мас – 2,66 кг. „Боримес“ ООД, най-добра до 15.02.2018 г.; 3. Пуешко пушено месо – 0,534 кг. „МалевентумМарон“ ЕООД, най-добро до 01.02.2018 г. и 4. Краве масло – 2,174 кг. „Стил ЕА“ ЕООД, без информация за партида и срок на годност. С оглед на тези констатации, на 19.02.2018 г. срещу дружеството бил съставен АУАН № 884 от същата дата за нарушение на чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗХ. Актът бил подписан от представляващия дружеството, като в 3-дневен срок са били представени и писмени възражения по акта. Те не били уважени и на 26.06.2018 г. било издадено обжалваното пред РС – Русе наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка РС – Русе е извел правни изводи за незаконосъобразност на оспореното пред него наказателно постановление, по-конкретно според съда била налице неправилна правна квалификация на деянието, като цитираната като нарушена правна норма –  чл.20, ал. 1, т. 3 от ЗХ била неотносима към описаното в АУАН и НП деяние. Това било така, тъй като тази разпоредба имала изискване за дейност, свързана с пускане на храни на пазара, а именно предоставянето им в достъп до потребителите, какъвто в случая не бил налице, поради съхранението на описаните храни в технологичен хладилник в стопанисваното заведение за бързо хранене, до който потребителите нямали достъп.

Решението на РС – Русе е неправилно, счита Административен съд – Русе.

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗХ, не се разрешава пускането на пазара на храна, която е негодна за консумация от хората.

Негодна храна за консумация от човека, съгласно легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 34 от ДР на ЗХ е храна, която е неподходяща за употреба според нейното предназначение вследствие на замърсяване, микробиологични промени, развала, изтекъл срок на трайност или нарушена цялост на опаковката.

Безспорно от събраните по делото доказателства – писмени (съдържащи се в приобщената към въззивното дело административнонаказателна преписка) и гласни (показанията на актосъставителя) се установява, че вмененото на дружеството административно нарушение на чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗХ е извършено и установено при направената на 16.02.2018 г. проверка от служители на ОДБХ – Русе. Описаните в НП храни са били с изтекъл срок на годност. Установеното местоположение на хранителните продукти (технологични хладилници в обекта, където са били съхранявани и годните за консумация от хора хранителни продукти, от които се приготвяли предлаганите в обекта ястия) и липсата на ясни отличителни знаци за това, че процесните храни не са продаваеми в обекта водят на извода, че тези продукти са притежавани с цел продажба. В тази връзка твърдението на жалбоподателя, наведено във възражението по акта, че тези храни били установени на най-долния рафт, където обикновено се намират несъответстващите продукти се явява напълно неподкрепено от каквито и да било доказателства по делото. Още повече, че при проверката, на контролните органи е било оказано съдействие от работник в кухнята на заведението, който е посочил продуктите, от които се приготвят предлаганите ястия, като процесните били сред тях. Към този момент не било заявено, че в някое от хладилните съоръжения е обособено място за съхранение на несъответстващи продукти. 

Систематичното място на чл. 20 от ЗХ е в глава четвърта от същия, наименувана „Производство и търговия с храни“. Легалното определение на понятието търговия се съдържа в § 1, т. 60 от ДР на ЗХ. Това е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни. Понятието „търговия“ по смисъла на Закона за храните очевидно е в по-широк смисъл от този, приет в ЗЗД и ТЗ. Понятието „търговец на храни“ е дефинирано в § 1, т. 61 от ДР на ЗХ като всяко физическо и юридическо лице, което се занимава с търговия с храни по смисъла на § 1, т. 60 от ДР на ЗХ. В конкретния казус е безспорно доказано, че търговията с храни в обекта се е извършвала от „Здраветворно“ ООД, следователно и правилно е определен субектът на нарушението. С извършеното съхраняване в хладилни съоръжения (технологични хладилници) на храни с изтекъл срок на годност дружеството извършва на практика „пускане на пазара“, като се има предвид, че това понятие има своята легална дефиниция в разпоредбата на § 1, т. 53 от ДР на ЗХ и включва и „притежание с цел продажба“, каквото е било установено на мястото на проверката. Доколкото негодните за консумация храни, както бе посочено по-горе, са се съхранявали в търговски обект и са били подредени в хладилните съоръжения в обекта, безспорен се явява изводът на АНО, че се касае за търговия с негодни за консумация храни – такива с изтекъл срок на годност по смисъла на понятието „търговия“, посочен в § 1, т. 60 от ДР на ЗХ. Видно от описаното в АУАН и НП и съгласно посочената т. 60 на § 1 от ДР на ЗХ, нарушителят е извършвал търговия, изразяваща се в съхранение на храни с изтекъл срок на годност, предназначени за приготвяне на храна или за директна консумация от краен потребител.

Правилно е индивидуализирано и наложеното наказание, съобразно предвиденото от приложимата санкционна норма и при съблюдаване изискванията на чл. 27 и чл. 12 от ЗАНН същото е определено в минимален размер.

Административен съд – Русе отмени Решение № 579 от 11.10.2018 г., постановено по АНД № 1294/2018 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление № 13 от 26.06.2018 г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе и потвърди Наказателно постановление № 13 от 26.06.2018 г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, с което на „Здраветворно” ООД за нарушение на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за храните и на основание чл. 48, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същия закон е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

Сподели:

Още новини от деня