административен съд русе

Съдът потвърди санкция от РИОСВ – Русе за „ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС“ ООД в размер на 10 000 лева

„ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС“ ООД, със седалище гр.Русе обжалва решение № 3/03.01.2020 г., постановено по АНД № 1286/2019 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е потвърдено наказателно постановление № 1/04.02.2019г. на директора на РИОСВ Русе, с което на „ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС“ ООД, на основание чл.166а, ал.2 ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/, за нарушение по чл.103, ал.5, т.1 ЗООС.

Административен съд – Русе остави в сила решение № 3/03.01.2020 г., постановено по АНД № 1286/2019 г. по описа на Районен съд – Русе. Решението не подлежи на обжалване.

За да потвърди оспореното пред него наказателно постановление въззивният съд е приел за безспорно установено, че с описаните в АУАН и НП действия наказаното дружество е осъществило състава на административно нарушение по чл.103, ал.5, т.1 от ЗООС. Съдът е обсъдил подробно всички възражения на наказаното лице и ги е отхвърлил като неоснователни, излагайки подробни мотиви въз основа, на които достига до съответните правни изводи.

Съдът е констатирал и обоснованост на наказателното постановление относно размера на наложеното наказание, поради което е потвърдил изцяло наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав споделя изцяло изводите на Русенския районен съд, изложени в решението, предмет на касационната проверка, като намира развитите касационни възражения за неоснователни.

Изложените пред настоящата инстанция възражения на касатора практически преповтарят съображенията му, развити пред въззивния съд, на които възражения районният съд е дал изключително подробен и мотивиран   отговор в решението си.

Касационният съд не намира за нужно да преповтаря тези мотиви.

Настоящата инстанция напълно споделя и извода на районния съд, че в процесния случай установеното административно нарушение не притежава белезите на маловажно такова.

Възражението на касатора, че РРС не е направил законосъобразна преценка за маловажността на случая по смисъла на чл.28 от ЗАНН, е неоснователно.

Въззивният съд, в съответствие със събраните по делото доказателства и фактите, установени въз основа на тях, е приел, че извършеното нарушение не разкрива белезите на маловажен случай, както и че изложените от страна дружеството обстоятелства, във връзка с приложение на чл.28 от ЗАНН, са съобразени от административнонаказващия орган и са обусловили налагането на санкция в минималния предвиден в санкционната разпоредба за това нарушение размер.

В обобщение на изложеното и след служебна проверка на съдебното решение на районния съд за неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, настоящия съд намира, че решение № 3/03.01.2020 г., постановено по АНД № 1286/2019 г. по описа на Районен съд – Русе, не страда от пороци налагащи неговата отмяна и същото като валидно и допустимо следва да бъде оставено в сила.

Сподели:

Още новини от деня