административен съд русе

Съдът в Русе потвърди 2000 лева санкция от ДИТ – Русе спрямо „Линамар Лайт Металс“

Административен съд – Русе остави в сила решение № 181/17.05.2021 г., постановено по АНД № 400/2021 г. по описа на Районен съд – Русе. Решението е окончателно. Това стана след касационна жалба, подадена от „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД (предишно наименование „Монтюпе“ ЕООД) гр. София, представлявано от управителя Л.А., чрез пълномощника му адв. И.Г.,***, против решение № 181/17.05.2021г., постановено по АНД № 400/2021 г. по описа на РРС, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 18-001573 от 03.02.2021 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе за наложено на касатора административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева на основание чл.415 , ал.1  от КТ.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана на основание чл.415, ал.1 от КТ. По силата на тази норма, който не изпълни принудителна административна мярка, приложена от контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв. Фактическият състав на административното нарушение по чл. 415, ал. 1 от КТ включва единствено наличие на приложена от контролен орган за спазване на трудовото законодателство принудителна административна мярка, а изпълнителното деяние се изразява в бездействие – неизпълнение на приложената ПАМ. Безспорно, задължителните предписания, дадени от контролните органи на ДИТ на основание чл.404, ал.1, т.1 от КТ, съставляват принудителни административни мерки, за неизпълнението на които се носи административнонаказателна отговорност на основание чл.415, ал.1 от КТ. Именно такъв е и процесния случай, в който въззивният съд е установил по безспорен начин, че е налице дадено на касатора задължително предписание от контролен орган на ДИТ – Русе, чийто срок за изпълнение е до 29.12.2020 г., което предписание не е било оспорено, влязло е в сила и не е било изпълнено към датата на последвалата проверка – 15.01.2021 г. Всъщност от изявленията на процесуалния представител на касатора пред въззивната инстанция се установява, че предписанието не е било изпълнено и към момента на приключване на въззивното дело. По този начин е изпълнен фактическият състав на административното нарушение по чл.415, ал.1 от КТ и правилно е ангажирана отговорността на касационния жалбоподател.

Сподели: