съдебна-палата-площад-свобода-Часовника

Съдът в Русе потвърди 500 лева санкция от НАП спрямо дружеството, стопанисващо най – големия ТИР – паркинг в Русе

Състав на Районен съд – Русе потвърди НП № 729446-F727560/06.10.2023г. издадено от
Началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна, Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ към НАП, с което на от „ТИР Паркинг Русе“ ООД за извършено нарушение по чл.27, ал. 2 от Наредба Н-18/13.12.2016 г. и на основание чл. 185, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание: „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. Решението може да се обжалва пред Русенския административен съд.

На 22.08.2023г. около 12:09 часа в обект стопанисван от „ТИР Паркинг Русе“ ООД, находяща се в гр.Русе, бил. „България“ № 292 била извършена проверка от служители на НАП, за което е съставен Протокол от 22.08.2023г. Проверката установила, че в търговския обект има регистрирано в НАП фискално устройство модел „Датекс“ с ИН на ФУ: № DT 942137 и ФП № 02942137 с потвърждение на НАП № 4637971/29.05.2023 г и се предлагат услуги: паркинг и съпътстваща услуга-престой, видно от отпечатания по време на проверката контролна лента на електронен носител /КЛЕН/. ТИР Паркинг Русе“ ООД било регистрирано по ЗДДС лице на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС с идентификационен номер по ЗДДС BG207069638, т.е. това било лице, което следва да начислява данък върху добавената стойност (ДДС) за доставките, които извършва на територията на страната и същите били облагаеми по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС. В търговския обект се извършвали услуги по паркиране с цел „престой“ като в издадените фискални бонове била посочена услуга с наименование „съпътстваща услуга престой“. Основната доставка е услугата по паркиране. Получатели на услугата били клиенти, установени в България, в държави членки на Европейския съюз (ЕС) и в трети страни. Същите били както данъчно задължени лица, така и данъчно незадължени лица. Установили, че извършените доставки на услуги по паркиране се документират с издаване на фактура и фискален бон за извършените плащания в брой , като е приложен и
фискален бон № 0068166/22.08.2023 г. на стойност 48,90 лв, с купувач: AYLAR с идент. № 1230344967 с адрес: ISTANBUL Извършените продажби и получените плащания за услугите се отразявали във фискалното устройство марка „Датекс“ с ИН на ФУ: № DT 942137 и ФП Na 02942137, както следва:

За клиенти/получатели данъчно задължени лица и данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка и в трета страна в данъчна група „А“, която е предназначена за отчитане на продажби на стоки и услуги, който са освободени от облагане с ДДС или за стоки и услуги,
продажбите, на които се облагат с нулева данъчна ставка, както и за продажби, за които не се начислява ДДС в България, тъй като мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната. В тази връзка в издадените фактури и фискални бонове няма начислен ДДС и като основание за неначисляване на ДДС е посочен чл.21, ал.2 от ЗДДС — мястото на
изпълнение на доставката (продажбата) на услуга е там, където е установена независимата икономическа дейност на получателя — данъчно задължено лице;

За клиенти/получатели данъчно задължени лица, установени в България в данъчна група „Б“, която е предназначена за стоки и услуги, които се облагат с 20% ДДС.

Въз основа на така установено, служителите на НАП съставили АУАН № F727560 от дата 12.09.2023г., с който констатирали, че „ТИР ПАРКИНГ РУСЕ“ ООД с ЕИК 207069638, за клиенти/получатели данъчно задължени лица и данъчно незадължени лица, установени в друга държава
членка на ЕС и в трета страна, неправилно и в нарушение на ЗДДС определя, че мястото на изпълнение на доставките на тези услуги е извън територията на България и в тази връзка неначислява ДДС.

„ТИР ПАРКИНГ РУСЕ“ ООД с ЕИК 207069638 не е спазило задължението си, като регистрирано по ЗДДС лице на основание чл. 27, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ, да отрази извършените продажби (облагаеми доставки със ставка 20%) във фискалното устройство в данъчна група „Б“ (стоки и услуги, които се облагат с 20% ДДС). Въз основа така издадения АУАН, на 06.10.2023г. било издадено обжалваното НП№ № 729446-F727560/06.10.2023г, посочва в мотивите си съдът.

От така изложеното следва изводът, че действително и практически безспорно е налице нарушение на чл. 27, ал. 2 вр. ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., издадена от министъра на финансите, доколкото при всяко положение въззивникът като лице по чл. 3 от същата наредба не е регистрирало продажба по надлежната данъчна група, така както изисква чл. 27, ал. 1 от наредбата. Налице е в този смисъл неизпълнение на задължение към държавата при осъществяване на дейността на юридическото лице- жалбоподател, т. е. хипотезата по чл. 83 от ЗАНН. Отговорността по чл. 83 от ЗАНН е обективна, безвиновна

Извършеното административно нарушение определено не се отличава качествено от обикновения случай на административни нарушения от съответния вид (още по-малко от обикновения случай на административни нарушения изобщо), че да е обосновано с оглед целта и действителния смисъл на чл. 28 от ЗАНН неангажирането на административно-наказателна отговорност, като неотразяването на ДДС във фискален бон реално е от естество да затрудни както дейността на приходната администрация, така и дори самата счетоводна дейност на дружеството жалбоподател във връзка с
начисляването на ДДС, респективно релевантна в случая е обществената опасност под формата на застрашаване по смисъла на чл. 10 от НК (която разпоредба се явява релевантна и за административно-наказателната отговорност по арг. от чл. 11 от ЗАНН), като на административното
нарушение не следва да се гледа само в светлината на единичното неправилно посочване като групова принадлежност на доставката, но и от гледна точка на това, че липсата на реакция под формата на търсене на административно- наказателна отговорност срещу подобна неточност (дори и преценена само като единична) е от естество да доведе до системно неначисляване на ДДС,
аргумент за който извод следва и от разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН.

Сподели: