съдебна палата русе

Съдът в Русе потвърди 7000 лева санкция от ДИСК спрямо“Мобилтел“

На 6.07.2016 г. бил сключен договор за наем между А., в качеството му на наемодател, и жалбоподателя, като наемател, съгласно който втория придобил правото да ползва възмездно площ от 150кв.м от поземлен имот № 503.1316 с ЕКАТТЕ 51679, находящ се в м. Липака в землището на с. Николово, обл. Русе.

През периода 3.11.2016г,- 8.11.2016г. в дадения имот, без всякакви строителни книжа, необходими по закон, дружеството извършило строеж на „Базова станция на СЗМ – оператор „Мобилтел“ ЕАД, гр. София”, представляващ площадка от натрошен камък с размери 15м/ 15м и монтаж на модулни, стоманобетонни елементи, служещи за постамент, върху който да се положат елементите на базовата станция.

На 21.11.2016 г. служители на РДНСК – Северен централен район – Русе извършили проверка в представения поземлен имот и установили незаконния строеж. Със заповед № ДК-02-СЦР-1 от 9.01.2017 г. на началника на РДНСК -СЦР на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ е било разпоредено премахването на строежа, като незаконен. Тази заповед е била обжалвана от „Мобилтел“ ЕАД пред АдмС – Русе. С решение № 11 от 28.04.2017 г. по адм. дело № 42/2017 г. АдмС – Русе е отменил оспорената заповед като незаконосъобразна. Решението на АдмС – Русе е било обжалвано от началника на РДНСК – СЦР пред ВАС и с решение № 15166 от 11.12.2017 г. по адм. д. № 6905/2017 г. по описа на ВАС касационният съд отменил решението на на АдмС – Русе и е върнал делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на АдмС – Русе. С Решение № 15 от 23.03.2018 г., постановено по адм. дело № 495/2017 г., влязло в сила на 14.04.2018 г., АдмС – Русе е отхвърлил оспорването по жалбата на „Мобилтел“ ЕАД- гр. София против заповедта на началника на РДНСК-СЦР за премахване на незаконния строеж.

Водим от горното, съдът в Русе потвърди наказателно постановление №Р-18- ДИСК- 72/ 3.04.2018г., издадено от заместник- началник на ДИСК- гр.София, с което на „Мобилтел”ЕАД- гр.София на основание чл.237, ал.1, т.1 във вр. чл.137, ал.З във вр. чл.148, ал.1 от ЗУТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 7000 лева. Решението подлежи на обжалване пред РАС.

Сподели: