хотел Балкан

Съдът допусна делба между Община Русе и мюсюлманското настоятелство за „Балкан“

Районният съд в Русе допусна да се извърши съдебна делба между Община Русе, представлявана от кмета П. М. и Мюсюлманско настоятелство- Русе, ЕИК 175844199, гр. Русе, ул. 19-февруари“ №25, на Сградата  с  идентификатор  63427.2.636.1 със застроена площ по скица от 611 кв. м. с адрес гр. Русе, ул. Хан Крум №1, Сграда паметник на културата, находяща се в Поземлен имот с  идентификатор 63427.2.636  с  площ от 773квм. с адрес: гр. Русе, ул. Хан Крум №1, при съседи 63427.2.43, 63427.2.41, 63427.2.645, 63427.2.5633, 63427.2.652, 63427.2.5075.

Това ще стане при следните права на съделителите: 1216/ 2224 ид. ч. за  Мюсюлманското  настоятелство –гр. Русе, 1008/2224 ид. ч. за  Община  Русе.

Съдът отхвърли иска за делба по отношение на: Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5075 с площ от 243 кв. м., адрес гр. Русе, ул. Александровска №24, номер по предходен план : кв.89, парцел V-5075, при съседи: 63427.2.636, 63427.2.6533, 63427.2.652; Поземлен имот с  идентификатор 63427.2.636  с  площ от 773квм. с адрес: гр. Русе, ул. Хан Крум №1, при съседи 63427.2.43, 63427.2.41, 63427.2.645, 63427.2.5633, 63427.2.652, 63427.2.5075, Сградата с  идентификатор  63427.2.636.2, със застроена площ по скица от 163 кв. м., адрес гр. Русе, ул. Хан Крум №1, етаж 1, Промишлена сграда; Сградата  с  идентификатор  63427.2.5075.1 с площ от 190 кв. м. , етажи-2 по скица, с адрес гр. Русе, ул. Александровска №24, Друг вид сграда за обитаване; Сградата  с  идентификатор  63427.2.5075.2 с площ от 22 кв. м , етажи-1 по скица, с адрес гр. Русе, ул. Хан Кубрат №2-а, Промишлена сграда;

Съдът отхвърли иска за делба по отношение на Държавата, представлявана от Министъра на Регионалното развитие и благоустройство, чрез Областен управител на област Русе.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред  Русенски  окръжен  съд.

Държавата твърди, че с Протокол № 6, т. IV, статия 1/19.03.1958 г. на ИК на ОНС – Русе се разрешавала замяната на имота па турската община – хотел „Република“ (част от сегашният комплекс „Балкан) по ул. ,.Янко Сакъзов“ и ул. „Сталин“, състоящ се от дворно място представляващо парцел IХ-28 в кв. 95 по плана на гр. Русе от 560 кв.м. заедно със застроената н него бивша триетажна сграда от която мансардният етаж е изцяло изгорял, застроена на 449 кв.м. площ, кубатура на незасегната от пожара сграда – 5194 куб. м., заедно с масивна пристроена към голямата сграда кухня на 35 кв.м. площ, с два държавни имота по ул. „Добруджа“ № 5 и ул. „Сталин“ № 23.

С акт за завземане на недвижим имот пореден № 609 от 28.12.1950 г. на основание ПМС № 1245/13.05.1950 г., бил иззет от Ф.И.Н. недвижим имот, представляващ парцел VIII-26 в кв. 95 по плана на гр. Русе, с площ от 212 кв.м. и построените в него две масивни сгради за което е съставен АДС № 609/28.12.1950 г. 

С протокол № 9, точка 6, статия 20 от 1804.1958 г. и протокол № 9, точка 6, статия 21 на ИК на ГНС – Русе и във връзка с възстановяването и разширяването на хотел „Република“ бил отчужден от Д.Ж. и А.А. парцел Х-27 в кв. 95 по плана на гр. Русе с площ 240.60 кв.м. и два магазина с площ по 62.40 кв.м, склад 28.30 кв.м. и барака 30.80 кв.м., и  бил заменен с други имоти, а по-късно  бил отчужден и включен в целия комплекс „Балкан“.

Парцели VIII -26,1Х-28 и Х-27 в кв.95 по плана на гр.Русе към 1958 г. и построените в тях сгради, станали държавна собственост по ЗОЕГПНС и чрез замяна със заповед № 7674/12.12.1958 г. (отразена в скица от 12. XII.1958 г.) било одобрено сливането на парцели VIII -26,1Х-28 и Х-27 в кв.95 в парцел VIII 1-636 за хотел на ГНС, с площ 1012 кв.м.

През 1987 г. по искане на ДС „Търговия“, на основание Заповед № 163/28.02.1977г. на ОНС-Русе (за инвентаризация на търговски обекти) бил съставен АДС № 8430/30.06.1987г. за Комплекс „Балкан“, представляващ масивна триетажна сграда, застроена върху 828 кв.м. (строена през 1915г. реконструирана 1970г.), с мансарден паянтов трети етаж, цялата на маза от 784 кв.м. Първи етаж се е състоял от: кулинарен магазин, сладкарски цех,ресторант от два салона, бар, сервизни помещения, приемна на хотела и кухня за двата салона, която е на един етаж и над нея има тераса, а втори и трети етажи – хотелски стаи. Комплексът се е намирал в кв.89, пл.№ 1 и 2 по плана на гр.Русе към 1987г.

С Решение № 588/15.06.1995г. на РРС, поради липса на предписаната по закона форма, била прогласена нищожността на замяната, сключена през 1958 г., като Община Русе била осъдена да освободи и предаде владението на имота – дворно място от 560 кв.м., парцел 1Х-28 в кв.95, заедно с построената в него триетажна сграда с площ 449 кв.м. на Мюсюлманско настоятелство Русе, като последното се осъждало да заплати на Община Русе стойността на направените подобрения в имота. В тази връзка с Договор от 24.09.1996 г. било предадено владението на недвижимия имот от Община Русе и бил подписан Споразумителен протокол от 02.06.1997 г., в който били описани сроковете за заплащане на сумите дължими от Мюсюлманско настоятелство, съгласно диспозитива на решение на РРС, като в досието на имота не се съдържат документи за внесени суми.

Със заповед № 845/15.06.1998 г. на кмета на община Русе било отменено отчуждаването на имот „от имот пл.№ 636 в кв.89 представляващ магазин от 62.40 кв.м., който е част от масивна сграда от 126 кв.м. и дворно място от 240.60 кв.м., само % от магазина и % от двора“. За възстановения имот бил съставен нотариален акт № 3/06.10.1998 г. на В.Д.Ж.. На основание чл.86-А от ППЗТСУ със заповед № 279/10.02.1999 г. на кмета на община Русе, било одобрено попълване на кадастралния план на кв.89, ЦГЧ, гр.Русе с нов имот пл.№ 5075 /бивш п.Х-27 от пл.№ 636/. Със същата заповед бил одобрен ЧИРП на кв.89, като се образувал нов парцел V-5075 като в резултат па това площта на имот пл.№ 636 била намалена с площта на пл.№ 5075 и е 779 к в.м., от което следвало, че и част от сградата на к-с „Балкан“ попадала в новообразувания имот. С договор от 11.03.2003 г., по реда на чл.36, ал.2 от ЗОС, на В.Ж. била продадена останалата част от имота по АОС № 792/21.10.1996 г., като за останалата 1/2 ид.част от дворното място от 240,60 кв.м. и единият магазин от 62.40 кв.м. в досието на имота не се съдържали данни за съставен акт за общинска собственост.

В тази връзка и на основание чл.68 от ЗДС, ПМС №1245/ 13.05.1950 г., по ЗОЕГПНС, решение № 588/15.06.1995 г. на РРС, заповед № 279/10.02.1999 г. на кмета на община Русе и скица № 680/13.05.2005 г. и АДС № 8430/30.06.1987 г. държавата се легитимирала като собственик на 456,60/776 кв.м. идеални части от УПИ 1-636 (сега ПИ с идентификатор 63427.2.636) в кв.89 по плана на гр.Русе, представляващи 58.84% ид.части от терена, заедно с: 379/643 кв.м. идеални части от триетажна масивна сграда, заедно с 58.94% ид.части от общите части на сградата и 358/643 кв.м. ид. части от сутерена и  едноетажна стопанска пристройка със застроена площ 76 кв.м., за което бил съставен АДС № 3706/01.08.2005 г.

Иска да бъде допуснат до съдебна делба ПИ с идентификатор 63427.2.636 с площ 773 кв.м., номер по предходен план 636: кв. 89, парцел I, находящ се на пл. „Хан Кубрат“ № 1, заедно с построените в същия:

1.        Триетажна сграда с идентификатор 63427.2.636. 1, с площ 610 кв. м (а по АДС № 3706/01.08.2005 г. 643 кв. м.)

2.        Сутерен от 784 кв. м.     (по АДС № 8430/30.06.1987 г.) попадащ в ПИ с идентификатор 63427.2.636 и ПИ 63427.2.5075

3.        Едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.636. 2 с площ 162 кв. м (а по АДС № 3706/01.08.2005 г. 76 кв. м.), както и втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.2.5075.1 с площ 190 кв.м. и едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.5075.2 с площ 22 кв.м. попадащи в ПИ 63427.2.5075, представляващи част от комплекс „Балкан“, между Българската държава, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, по пълномощие Областен управител на област Русе и Мюсюлманско настоятелство – Русе, твърдят, че правата следвало да бъдат следните:

– 456,60/776 кв.м. идеални части от УПИ 1-636 в кв.89 по плана на гр.Русе, представляващи 58.84% ид.части от терена, заедно с: 379/643 кв.м. идеални части от триетажна масивна сграда, заедно с 58.94% ид.части от общите части на сградата и 358/643 кв.м. ид. части от сутерена, и 58.94% ид.части едноетажна стопанска пристройка – 100% ид. ч. от втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.2.5075.1; 100% от сутерена попадащ под нея и 100% от едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.5075.2, , заедно със съответните ид.части от общите части на сградата попадащи в ПИ 63427.2.5075 представляващи част от комплекс „Балкан“; сутерена, и  едноетажна стопанска пристройка със застроена площ 76 кв.м.   за което е съставен АДС № 3706/01.08.2005 г.

В отговора на исковата молба Мюсюлманското настоятелство, наименовано погрешно Мюсюлманска вероизповедна община, заявяват, че предявеният иск бил неоснователен, тъй като ищецът не притежавал право на собственост върху никаква идеална част върху процесния имот. Мюсюлманско настоятелство бил изключителен собственик на делбения имот-терен и сгради в него или ако имотът бил съсобствен, то вторият съсобственик била Община Русе. Заявява, че са придобили имота по давност.

Община Русе са представили отговор на исковата молба, в който заявяват, че за Българската държава не била налице активна процесуална легитимация да участва в делбеното произвоство. Страна в производството не следвало да бъде Мюсюлманската вероизповедна община, а Мюсюлманско настоятелство. Считат, че ПИ с идентификатор № 63427.2.636 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, ул. „Хан Кубрат“ № 1 се явява обща част по смисъла на чл. 38 от ЗС, поради което не следвало да бъде предмет на делото за делба. Същата част следвало да остане в режим на съсобственост при права 213/773 или 27,55 % идеални части за Община Русе и 560/773 или 72,45 % идеални части за правоприемника на Турската мюсюлманска община – Русе.

Сграда с идентификатор 63427.2.636.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, ул. „Хан Кубрат“ № 1 със застроена площ 611 кв.м., разгърната застроена площ 2 224 кв.м. била съсобствена между Община Русе и правоприемника на Турската мюсюлманска община – Русе при следните права по отношение на застроената площ: 162/611 кв.м. за Община Русе и 449/611 кв.м. застроена площ за правоприемника на Турската мюсюлманска община – Русе.

Предвид извършеното възстановяване от Община Русе на целия мансарден етаж на бившия хотел „ Република“, изграждане новото крило по ул. „ Олимпи Панов „, правата спрямо разгърнатата застроена площ от 2224 кв.м. били следните:

1008/2224 кв.м. за Община Русе, включващи площта на възстановения мансарден етаж; от 449 кв.м. и площта на новото крило по ул. „Олимпи Панов“ с площ от 559 кв.м. или 45,32% идеални части.

1216/2224 кв.м за правоприемника на Турската мюсюлманска община – Русе, включващи площта на сутерена, партера и първия етаж: или 54,68 % идеални части.

По етажи разпределението на разгърнатата застроена площ било следното:

–          сутерен   –   площ   от   318   кв.м.   –   за   правоприемниците   на   Турската мюсюлманска община – Русе;

–          партера с разгърната застроена площ от 716 кв.м. – 267/716 кв.м. или 37,29% идеални частни части за Община Русе и 449/716 кв.м. или 62,71 % идеални части за правоприемника на Турската мюсюлманска община – Русе;

–          първи етаж с разгърната застроена площ от 595 кв.м. за Община Русе 146/595 кв.м. или 24,54 % идеални части за Община Русе и 449/595 кв.м. или 75,46 % идеални части за правоприемника на Турската мюсюлманска община – Русе;

–          мансардния етаж: с разгърната застроена площ 595 кв. изцяло собственост на Община Русе.

При изчисляване на тези права на собственост, не била включена площта на новото крило по ул. „Александровска“ 24, предвид това, че същото представлявало сграда с идентификатор 63427.2.5075.1, попадала в друг поземлен имот, както и площите на сграда с идентификатор 63427.2.5075.2 и сграда с идентификатор 63427.2.636.2.

Заявява, че в делбата не следвало да участват следните имоти:

1.        Новото   крило   по  ул.   „Александровска“   24,   тъй като   същото представлявало  сграда  с  идентификатор  63427.2.5075.1   по  Кадастралната  карта  и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ от 190 кв.м., РЗП 887 кв.м. То попадало в друг поземлен имот, била налице съсобственост между Община Русе и В.Д.Ж., като ответника не притежава идеална част от него.

2.        Сграда с идентификатор 63427.2.636.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, ул. „Хан Кубрат“ № 1 с площ от 163 кв.м. и разгърната застроена площ от 398 кв.м.

3.        Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5075 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, ул. „Александровска“ 24 с площ 243 кв.м. В същия имот Община Русе била съсобственик с друго лице, като нито ищеца, нито ответника притежават идеална част от него.

4. Сграда с идентификатор 63427.2.5075.2 с площ от 22 кв.м., находища се на ул. „Хан Кубрат“ 2 е изцяло общинска собственост и не следвало да участва в настоящото съдебно производство за делба.

Сподели: