административен съд русе

Съдът завиши с близо 1.5 млн. лева обезщетение, което трябва да получи „Свинекомплекс Николово“ АД

Административен съд – Русе измени по оспорване на „Свинекомплекс Николово“ АД, със седалище: с.Николово, обл. Русе, Акт за обезщетение на умрели/убити животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар, издаден на 13.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, в частта, с която е определена оценка и обезщетение за „Стокови животни“ по позиции от № 1 до № 12, вкл. и за животни „Свине-майки“ по позиции от № 302 до № 1488, вкл., собственост на „Свинекомплекс Николово“ АД, като изменя определената стойност на обезщетението за тези позиции от  1 397 262.57 лева на 2 916 350.11 лева, като увеличава размера на общото обезщетение определено в акта от 1 866 787,48 лева на 3 385 875,02 лева.

Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, представлявана от Георги Дяков – директор, е осъдена да заплати на „Свинекомплекс Николово“ АД, със седалище и адрес на управление с. Николово, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марияна Евгениева Киселова сума в размер на 26 467.60 лева, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

На 18.07.2019 г., след извършване на текущ санитарен контрол от ветеринарните органи, от главен инспектор в отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ – Русе е бил издаден Акт за възбрана № 2, с който на основание чл. 117, ал. 1, т. 7 от ЗВМД е било възбранено движението на свине от и към животновъден обект, рег. № 7057А-0001, находящ се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово“ АД.  

След възбраняването, на животните са били извършени допълнителни изследвания, като на 21.07.2019 г., в изпълнение на Заповед №РД 11-1420 от 20.07.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ – София, изм. със Заповед № РД 11-1434 от 24.07.2019 г., с която е било обявено първично възникнало огнище на болестта „Африканска чума по свинете“ в свинекомплекси рег. № 7057А-0001 и № 7057А-0002, намиращи се в с. Николово, жалбоподателят получил Уведомление за умъртвяване на животни изх. № 1055 от 20.07.2019 г. на Директора на ОДБХ – Русе, с което бил уведомен, че във връзка с възникналата особено опасна болест „Африканска чума по свинете“, на основание горецитираната заповед на изп. директор на БАБХ в животновъден обект рег. № 7057А-0001, намиращ се в с. Николово, обл. Русе ще бъде извършено умъртвяване на животни. В същото уведомление било посочено, че на основание чл. 148, т. 1 от ЗВМД, на жалбоподателя ще бъде изплатено обезщетение в срок от 30 дни от датата на унищожаването/умъртвяването на животните.

В периода 21.07.2019 г. – 30.07.2019 г. в изпълнение на заповедта на изп. директор на БАБХ са били умъртвени общо 13 057 бр. животни и унищожени 38 100 кг. фуражи за изхранване на прасета, собственост на „Свинекомплекс Николово“ АД. За умъртвяването, респ. загробването на свинете и унищожаването на фуражите са били съставени и съответните протоколи по реда на чл. 143 от ЗВМД, удостоверяващи броя, теглото, възрастта и предназначението на унищожените животни и фуражи.

На 02.08.2019 г. на основание чл. 147, ал. 1 от ЗВМД и чл. 9, ал. 1 от Наредбата, „Свинекомплекс Николово“ АД подава Заявление, вх. № 2161 до Директора на ОДБХ – Русе, с което иска изплащане на обезщетение за 13 057 бр. свине, унищожени поради заболяването „Африканска чума по свинете“, установено с Протокол от изпитване изх. № ДДД-02-2206/19.07.2019 г. на Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“ при НДНИВМИ, гр. София.

С Писмо изх. № 07-04-784 от 26.08.2019 г. на Председателя на Националния статистически институт (НСИ) на л. л. 164 и 165 от делото е била предоставена следната информация, отнасяща се до цени на производител на живи животни от рода на свинете за м. юни 2019 г., важащи за цялата територия на Р България:

№ поПоказателИзмерителнаСредна цена
ред единица 
1Прасета – млади, до 20 кг. (до 2 месеца)лева/тон4 823,35
2Прасета млади, от 20 до 50 кг. (от 2 до 4 месеца)лева/тон3 145,80
3Свине с тегло от 50 до 80 кг. (от 4 до 8 месеца)лева/тон1 732,00
4Свине с тегло от 80 до 110 кг. (над 8 месеца)лева/тон2 502,86
5Свине с тегло над 110 кг. за угояванелева/тон1 795,31
6Свине – майки за разплодлева/брой245,09

В информацията, предоставена от НСИ е посочено, че данните са от тримесечното Наблюдение за цените на производител в селското стопанство. Цената е средна за страната и не включва разходи за доставка, съхранение, транспорт и други подобни, възникнали при продажбата на селскостопанските продукти/животни. Цената не включва получените субсидии (ако има такива), ДДС и други. Посочено е, че методологията на наблюдението осигурява представителни данни за цените единствено на национално ниво. Цени на селскостопанските животни по породен състав не се наблюдават.

Същата информация е предоставена и по искане на настоящия съдебен състав.

На 01.08.2019 г. със Заповед № РД11 – 1578 Изпълнителният директор на БАБХ – София на основание чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 31, т. 2 от Устройствения правилник на БАБХ и Докладна записка вх. № 11772 от 01.08.2019 г. е упълномощил Директора на ОДБХ – Русе да сключи договор с лицензиран оценител с предмет: „Определяне на пазарна цена, съгласно чл.144, ал. 1 от ЗВМД за унищожените в животновъдни обекти с: № 7057А-001, № 7057А-002 в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, № 7069А-001 в с. Бръшлен, общ. Сливо поле, обл. Русе и № 7065А-0001 в с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, свине при ликвидиране на огнището на „Африканска чума по свинете“. Определена е и максималната обща стойност на ангажимента по договора.

На 27.08.2019 г. назначената със Заповед № 679 от 20.07.2019 г. на Директора на ОДБХ – Русе комисия констатира, че не е в компетенциите на членовете й да извърши оценка на стокови прасета, свине под селекционен контрол и ВМП по представен опис, описани в Заявление вх. № 2161 от 02.08.2019 г. на „СК Николово“ АД и предлага оценяването да бъде възложено на лицензиран оценител.

По делото е представено и Възлагателно писмо за изготвяне на оценка, с което директорът на ОДБХ – Русе на основание чл. 144 от ЗВМД и Заповед № РД11-1578 от 01.08.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ – София и във връзка с определяне размера на обезщетението, което следва да се изплати на „Свинекомплекс Николово“ АД при ликвидиране на огнището на „Африканска чума по свинете“, възлага на изпълнител Р.И.И.– независим оценител да извърши оценка на средна пазарна цена, определена за област Русе към месец юни 2019 г., по вид животни за килограм, на всички стокови животни, собственост на „Свинекомплекс Николово“ АД, в изпълнение на Заповед №РД 11-1420 от 20.07.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ – София и  Заповед № 681 от 20.07.2019 г. на Директора на ОДБХ – Русе. Върху така представеното възлагателно писмо липсва изходящ номер, като липсват данни по делото същото да е било изведено, съответно липсват данни да е била изготвена експертна оценка от лицензиран оценител, възложена от страна на ОДБХ – Русе.

Такава оценка е била възложена от страна на „Свинекомплекс Николово“ АД и изготвена от лицензиран оценител, като жалбоподателят е представил по делото становището на експерта.

По делото са налични данни за това, че е била изготвена оценка на племенни животни от вида „свине“, погинали в резултат на епизоотично събитие в животновъден обект рег. № 7057-0001, находящ се в с. Николово, обл. Русе, но само на тези поставени под селекционен контрол /нерези под селекция, ремонтни нерези и свине-майки под селекционен контрол/, видно от представения Протокол № 2.

На 13.09.2019 г. Директорът на ОДБХ – Русе издава Акт за обезщетение на умрели/убити животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар, като в оспорената част за „Стокови животни“ по позиции от № 1 до № 12, вкл., собственост на „Свинекомплекс Николово“ АД е определил оценка и обезщетение в размер на 1 106 340.74 лева и за животни „свине-майки“ по позиции от № 302 до № 1488, вкл. е определил оценка и обезщетение в размер на 290 921.83 лева, а общото обезщетение от определената в акта сума за всички категории животни и фураж е в размер на 1 866 787.48 лева.

Актът за обезщетение е получен от надлежен представител на дружеството на 30.09.2019 г.

Сподели: