Съдът завиши 3 пъти обезщетението за отчужден имот за изграждане на автомагистралата Русе – Велико Търново в участъците „Русе – Бяла“ и обхода на Бяла

Състав на Административен съд – Русе измени по жалба на Т.К.П. решение № 744/20.10.2023 г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект „Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на община Борово, община Ценово и община Бяла, област Русе, в частта относно определената в приложението по т. 1 от същото решение стойност на паричното обезщетение за отчуждения поземлен имот с идентификатор по КК № 55720.105.106, с площ 9, 149 дка, находящ се в землището на с. П., община Бяла, собственост на Т.К.П., като увеличи размера на определеното парично обезщетение от 6 404 лв. на 19 195 (деветнадесет хиляди сто деветдесет и пет) лева.

Решението е окончателно.

То бе образувано по жалба на Т.К.П. против решение № 744/20.10.2023 г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект „Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе, в частта относно определената в приложението по т. 1 от същото решение стойност на паричното обезщетение за отчужден поземлен имот, собственост на жалбоподателя, а именно: поземлен имот с идентификатор по КК № 55720.105.106 (позиция № 65), с площ 9, 149 дка, изцяло отчужден, находящ се в землището на с. П., община Бяла, и определено обезщетение в размер на 6 404 лв. В жалба и в с.з. се твърди, че обезщетението е занижено, не е справедливо, не е в размера на актуалната пазарна стойност на имота, решението е издадено в несъответствие с практиката на ЕСПЧ по идентични случаи – делото „Костов и др. срещу България“.

Повече по темата тук

Сподели: