риосв русе сграда

Съдът намали санкция от РИОСВ – Русе за дружество, съхранявало в повече отпадъци

„КЛМ Еко“ ЕООД – Варна обжалва Решение № 449 от 03.07.2018 г., постановено по АНД № 2285/2017 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 42 от 30.08.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе, с което за нарушение на чл. 71, ал. 3, т. 13 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на основание чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10 000 лева.

Правилно и напълно обосновано въззивната инстанция е приела, че с установеното във фактическата обстановка деяние, санкционираното дружество е осъществило от обективна страна състава на административното нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 4 , във връзка с чл. 71, ал. 3, т. 13 от ЗУО, като не е изпълнявал условията, определени в Раздел III, т. 9 от Решение № 10- ДО- 703- 02/07.04.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе, съхранявайки опасни отпадъци в количества, надвишаващи допустимите 50 т. В съответствие със закона съдът е счел, че отчетните книги на дружеството са напълно годно средство за установяване на нарушението, като в правната норма на чл. 44 от ЗУО законодателят им е придал значение на основно средство за информация относно третираните опасни отпадъци и съгласно ал. 2 те съдържат хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците. При това положение отчетните книги представляват единствен източник на знание за количествата опасни отпадъци, съхранявани от дружеството. Именно поради това е предвиден и ред за пазенето им дори и след прекратяване дейността на търговеца. Поради това направените от административнонаказващия орган изводи на база на отчетено в книгите количество е достатъчно да се установи процесната фактическа обстановка. С оглед наведено от страна на жалбоподателя възражение за недоказаност на процесното нарушение, тъй като според него било налице несъответствие между реално съхраняваното количество отпадъци и това, отразено в отчетните книги, настоящият състав на съда намира за необходимо да посочи, че не следва жалбоподателят да черпи благоприятни правни последици в резултат на неправомерно поведение, посочва Административен съд – Русе.

Поради горното правилно е била ангажирана отговорността на дружеството за допуснато административно нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 71, ал. 3, т. 13 от ЗУО. Определеният в процесния случай размер на санкцията за констатираното нарушение е в размер на 10 000 лева, т.е. над предвидения в закона минимум от 7 000 лева. Настоящият състав на съда счита, че в конкретния казус, предвид липсата на данни за други нарушения по ЗУО, санкция в предвидения минимален размер, при определянето на който законодателят е съобразил именно характера на засегнатите обществени отношения, свързани с опазване на природата, живота и здравето на хората, напълно би съответствала на изискванията на чл. 27 от ЗАНН и на предвидените в чл. 12 от ЗАНН цели на административното наказание.

Поради това Административен съд – Русе отмени Решение № 449 от 03.07.2018 г., постановено по АНД № 2285/2017 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление № 42 от 30.08.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе и измени Наказателно постановление № 42 от 30.08.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, с което на „КЛМ Еко“ ЕООД за нарушение на чл. 71, ал. 3, т. 13 от Закона за управление на отпадъците и на основание чл. 136, ал. 2, т. 4 от същия закон е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, като намалява санкцията на 7 000 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

Сподели:

Още новини от деня