административен съд русе

Съдът не допусна предварително запечатване на кабинета на „Мобилмед“ в ДКЦ 1

Административен съд – Русе отмени по жалба на АПИМП „Мобилмед“ ООД, гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, чрез представляващия И.М., разпореждане на  началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП за предварителното изпълнение на Заповед №262-ФК от 23.07.2019г. за налагане на  принудителна административна мярка –  „запечатване на търговски обект, лекарски кабинет, находящ се в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, стопанисван от дружеството АПИМП „Мобилмед“ ООД“ и забрана за достъп до него за срок от 7 дни“.

На 20.07.2019 г., в 10:42 часа, от органи по приходите при ТД на НАП – Варна е извършена проверка на търговски обект по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС – лекарски кабинет, находящ се в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, стопанисван от АПИМП „Мобилмед“ ООД.

В хода на проверката, след извършена контролна покупка от служител на НАП на услуга-лекарски преглед, било констатирано, че е издадена фискална касова бележка, на стойност – 2. 00 лева, която била предоставена от наличния в обекта работещ ЕКФП модел „Perfect-S-01, с ИН на ФУ DY537598 и ИН на ФП 33696072. Фискална бележка следвало да бъде издадена за сумата от 2.90 лева. Проверяващите приели, че така с деянието е осъществен състав на нарушение по чл. 25, ал.1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 1 от НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.). Резултатите от проверката били материализирани в „Протокол за извършена проверка сер. АА № 0306545/20.07.2019год.“.

Изложеното дало основание за издаване на Заповед №262-ФК от 23.07.2019г., с която на  АПИМП „Мобилмед“ ООД, гр. Русе, ул. „Независимост“ №2 била наложена, на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС, ПАМ „запечатване на търговски обект, лекарски кабинет, находящ се в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, стопанисван от дружеството АПИМП „Мобилмед“ ООД“ и забрана за достъп до него за срок от 14 дни“.

Със заповедта за налагане на ПАМ №262-ФК от 23.07.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП,  е разпоредено и предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка по реда на чл.60, ал.1 от АПК, като е посочено, че запечатването следва да се извърши в срок до 2 дни от датата на връчване на заповедта. Видно от разписка за връчване, запечатването на търговския обект е предвидено да извърши на 03.08.2019 г., в 15.00 часа.

Сподели:

Още новини от деня