съдебна палата русе

Съдът обяви за недействителен трудов договор,сключен между кмета на Смирненски и медицинска сестра в детска градина „Звънче“

Във връзка със сигнал с вх.№18014887 от 07.02.2018г. на Общински съвет -Ветово, за неправомерно сключени трудови договори с мед. сестри от яслена група в ДГ „Звънче“ с. С, които са били подписани от кметовете на населените места в качеството им на работодател е извършена проверка от служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе, на кметство Смирненски, със адрес и седалище на управление в с, Смирненски, община , ул. „П“ №. В хода на проверката било установено, че трудовите договори на мед. сестри от ДГ „Звънче“, с. С са били сключвани от кмета на кметството, какъвто е и договорът с З С. И, назначена на длъжност „мед. сестра“ , към градината. При проверката са били изискани с призовка на осн. чл. 45, ал.1 от АПК документи, които да бъдат представени от кметството (работодателя) в сградата на Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе. Представено било и трудовото досие на горецитираната, като трудов договор №010 от 09.05.2017г. е подписан и подпечатан на графа „работодател“ – от кмета на кметството. Към досието били представени други договори и допълнителни споразумения на И., от които е видно, че неин работодател е бил също кмета на кметство Смирненски, а тя е била назначавана на същата длъжност – „мед. сестра“.

Разгледан по същество искът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе е основателен и следва да бъде уважен. Това е така, тъй като съгласно чл. 310, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа, се откриват, преобразуват, променят или закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет. С разпоредбите на чл.24, ал.З от същият закон е установено, че в детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. В чл.217, ал.3 от същият закон се дава правомощие на кмета но общината да сключва и да прекратява трудовите договори с директорите на общинските детски градини, на центровете за подкрепа за личностно развитие, с изключение ча държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете, чиято дейност не се организира от училища. Съгласно чл.257, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е директорът. В чл. 29, ал.1 от същият закон е упоменато, че Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са юридически лица.

Съгласно чл.19, ал.2, т. 10 от Наредба № 12/1.09.201бг. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти директорът, като орган на управление и контрол на държавна или общинска детска градина и на държавно или общинско училище изпълнява своите функции, като: сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; обявява свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен срок от овакантяването им.

От изложеното по-горе следва извод, че детската градина е юридическо лице. Същото се управлява и контролира от директора, който сключва трудови договори и е работодател на медицинските сестри в яслените групи при детските градини, а не кмета на община или кметство.

Съгласно разпоредбата на чл.24, ал.З от Закона за предучилищното и училищното образование, в детска градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10 месечна до тригодишна възраст. В чл. 9. от Наредба №26 от 18 ноември 2008г. детската ясла задължително работят следните специалисти: медицинска сестра или акушерка, педагог и детегледачка, когато в предходния чл. 8 на същата Наредба, директорът на общинската детска ясла се назначавани освобождава от кмета на общината или района. В ал. 4, т.4 е вменено на директора, че може да сключва изменя и прекратява трудовите договори, на лицата, които работят в детската ясла.

При тези фактически обстоятелства, съдът формулира извод, че не кмета на общината или кметството, сключват трудови договори и са работодатели на мед. сестри в яслените групи при детските градини, а директора на съответната детска градина. Следователно атакуваният трудов договор с медицинската сестра И се явява незаконосъобразен и сключен в нарушение на трудовото законодателство.

По изложените съображения, процесния трудов договор, сключен между двамата ответници следва да бъде обявен за недействителен, поради противоречие с императивни норми на закона. Това е така, тъй като сключването на трудов договор, от работодател, които няма такива функции, съгласно нормативните разпоредби е порок, който засяга изцяло действителността на процесния трудов договор.

Районен съд – Русе обяви за недействителен трудов договор № 010 от 09.05.2017г. сключен между кмета на Кметство Смирненски, Община Ветово и З С.И., назначена на длъжност „медицинска сестра“ в ДГ „.Звънче“ с. С. Решението подлежи на обжалване пред Русенския окръжен съд.

Сподели: