административен съд русе

Съдът остави без уважение протест на прокуратурата след промени в Наредба № 20 от ОбС – Русе

Административен съд – Русе остави без уважение протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе срещу разпоредбите на чл.41, ал.1, ал.2 и ал.6, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5 и чл.46, ал.3 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе (приета на основание чл.1, ал.2 от ЗМДТ с Решение № 79 по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г., решение № 748/10.12.2009 г., решение № 783 по Протокол № 37/28.01.2010 г, решение № 1098 по Протокол № 54/27.01.2011 г., решение № 1129 по Протокол № 56/24.02.2011 г., решение № 25 по Протокол № 3/15.12.2011 г., решение № 266 по Протокол № 13/12.07.2012 г., решение № 841 по Протокол № 32/12.12.2013 г.; изм. с Решение № 1308 по Протокол № 47/26.02.2015 г., Решение № 186 по Протокол № 8/21.04.2016 г; Решение № 335 по Протокол № 13/19.09.2016г., Решение № 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г.). Производството е прекратено.

 Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд.

В съдебно заседание от 27.05.2020 г. процесуалният представител на ответника по оспорването – Общински съвет – Русе е представил доказателства за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Русе в частта по оспорените части с цел привеждането им в съответствие със ЗМДТ. В същото съдебно заседание, след изразено изрично съгласие на страните, производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК вр.чл.144 от АПК вр. чл.196 от АПК.

С молба с вх. № 3174/11.09.2020 г. ответникът по оспорването Общински съвет – Русе е представил заверен препис от решение № 231, прието с протокол № 11/31.07.2020 г., с което протестираните от прокуратурата норми от Наредба № 20 на ОбС-Русе са изменени и приведени в съответствие със ЗМДТ. В писмото е отбелязано, че това изменение на подзаконовия нормативен акт е влязло в сила, занапред по воденото дело липсва годен предмет на оспорване, поради което се иска прекратяване на производството по него.

Съдът е изпратил така представените доказателства на Окръжна прокуратура – Русе чрез електронна поща на 11.09.2020 г. като същите са надлежно получени на същата дата, но по молбата не е било изразено становище в определения 7-дневен срок.

Сподели:

Още новини от деня