административен съд русе

Съдът отмени близо 2 млн. лева финансова корекция от МРРБ спрямо Община Русе

Административен съд – Русе отмени по оспорване на община Русе Решение №РД-02-36-1199/28.09.2018г. на ръководителя на УО на ОПРР 2014-20120 финансова корекция на община Русе в общ размер на 10% на допустимите разходи по общо три договора, сключени въз основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ под № BG16RFOP001-1.005-0001-C01/05.01.2017г., на стойност 1 956 737, 83 лева с ДДС. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Съдът счете тази корекция за незаконосъобразна. Подробности могат да се видят тук.

Сподели:

Още новини от деня