община ветово гугъл карти

Съдът отмени глоба от АДФИ спрямо и. д. кмет на Община Ветово

Със Заповед от 15.03.2017 г., Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция възложил на А.И.К. – държавен финансов инспектор в Агенцията, да извърши финансова инспекция на Община Ветово досежно законосъобразността на извършените през 2016 г. разходи в Общината.

В хода на извършената финансова инспекция, въз основа на представените й от Община Ветово документи, А. К. установила, че на 18.07.2016г., между Община Ветово, представлявана от И. С., в качеството му на длъжностно лице, упълномощено със Заповед № 401/15.07.2016г. на Кмета на Община Ветово, да изпълнява в пълен обем функциите на кмет и „….“ ЕООД гр. Глоджево, бил сключен договор за възлагане на обществена поръчка – строителство, чрез директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП, с предмет „Текущ ремонт на ОДЗ „Здравец“ гр. Глоджево“. Стойността на обществената поръчка, съгласно количествено- стойностна сметка възлизала на 9257.26 лв. с ДДС, а срокът на изпълнение на договора бил 31.08.2016 г. На тази дата СМР по договора приключили и на 12.01.2017 г. сумата в размер на 9257.26 лв. била изплатена на изпълнителя. Към момента на сключване на договора Община Ветово нямала приет бюджет за 2016 г. Такъв бил приет с Решение № 173 по Протокол №15/29.07.2016 г. на Общински съвет-Ветово, което влязло в сила на 30.08.2016 г. За 2015 г. Община Ветово също нямала приет бюджет. Въз основа на така установеното А. К. приела, че със сключването на 18.07.2016 г. на процесния договор за възлагане на обществена поръчка, И. С. , изпълняващ функциите на кмет на Община Ветово, в качеството си на възложител е поел ангажимент за разход за 2016 г., непредвиден в бюджета на Община Ветово за 2016 г., поради което съставила против С. АУАН за извършено нарушение по чл.128 от ЗПФ. Въз основа на акта за установяване на административното нарушение било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на И. С., на осн. чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПФ било наложено наказание “Глоба” в размер на 200.00 лв.

Съдът констатира, че при съставяне на актът за установяване на административното нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са самостоятелна предпоставка за отмяна на НП само на това основание.

В акта, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението било описано пълно и ясно, като били посочени всички елементи от обективната и субективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин била осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което в крайна сметка той сторил, в развилото се съдебно производство.

При изследване материалноправната законосъобразност на НП обаче, Съдът констатира, че същото е незаконосъобразно, тъй като отговорността на И. С. била ангажирана за нарушение, чиито състав същият не е осъществил от обективна страна.

Отговорността на И. С. била ангажирана за нарушение по чл.128 от Закона за публичните финанси. Съобразно тази правна норма, не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. Според административните органи, изпълнителното деяние, с което С. осъществил състава на нарушението било поемането на ангажимент за разход на Община Ветово в размер на 9257.26 лв., по договор за възлагане на обществена поръчка, сключен на 18.07.2016 г.

Съдът намира, че такова нарушение И. С. не е извършил. Логическият и граматически анализ на нормата на чл.128 от ЗПФ, и систематичното й място в Раздел 3 „Изпълнение на общинския бюджет“ на Глава 8 „Изпълнение на бюджетите“ от ЗПФ, налагат несъмненият извод, че за да е осъществен състава на нарушението, в някоя от формите на изпълнителните деяния – извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти е необходимо, тези разходи да излизат от рамката на предвиденото, във вече приет и действащ бюджет за същата година.

В настоящият случай безспорно се установи, че когато И. С., изпълняващ функциите на кмет на Община Ветово, в качеството си на възложител, сключил на 18.07.2016 г. договора за възлагане на обществена поръчка – строителство с „…“ ЕООД гр. Глоджево, на стойност 9257.26 лв., бюджетът на Община Ветово за 2016 г. не бил приет, т.е. липсвал годишен бюджет на общината, в смисъла вложен в нормата на чл.128 от ЗПФ. При това положение става ясно, че липсва съществен елемент от обективната страна на състава на вмененото на жалб. С. нарушение, а именно, той да е поел ангажимент за разход, който не е предвиден или излиза извън рамките на приет и действащ годишен бюджет на общината.

Поради изложеното Съдът намира, че неправилно и в нарушение на материалния закон, И. С. бил привлечен към административно-наказателна отговорност за нарушение по чл.128 от ЗПФ.

Районен съд – Русе отмени наказателно постановление № 11-01-271/19.12.2017 г. на Директора на Агенция за Държавна финансова инспекция – София, с което за нарушение на чл.128 от Закона за публичните финанси, на осн. чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция на И.Д.С. било наложено наказание “Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"