пожарна-русе-юли-2023

Съдът отмени глоба от Първа Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ спрямо служител на НКЖИ за неосигурено поддържане на сервитута на трасе в междугарие Русе – Долапите, довело до големия пожар през септември 2023 година

Състав на Административен съд – Русе остави в сила решение №757/14.11.2023 год. на Русенски районен съд, постановено по а.н.д №1948/2023 г. по описа на съда. Решението е окончателно.

С решението е отменено наказателно постановление (НП) № НП-ПБЗН-РС1-3 от 21.09.2023 г. на началник Първа Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Русе, с което на ответника в настоящото производство – И.И., в поделение Железопътна секция Горна Оряховица на ДП „НКЖИ“, по реда на чл.270 от Закон за горите е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

Административно-наказателната отговорност на И. И. била ангажирана заради със съставянето на АУАН от 05.09.2023г. Причината – неосигурено поддържане на сервитута на трасе в участък км 13+600 до км 17+800, междугарие Русе-Долапите. Това довело до възникване на пожар. В АУАН, както и в издаденото въз основа на него НП е посочено още, че с това си бездействие И. е нарушил чл.29 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Наказан е по реда на чл.270 от Закон за горите.

Разпоредбата на чл.29 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. задължава „Лицата, собственици или стопанисващи железопътни трасета, преминаващи през или покрай горски масиви, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета“.

За да отмени оспореното пред него НП № НП-ПБЗН-РС1-3 от 21.09.2023 г. на началник Първа Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Русе, Русенският районен съд след анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства е приел, че неправилно И. И. е определен като субект на нарушението по чл. 29 от Наредба №8. Посочил е, че от административно-наказателната преписка не става ясно кой е собственик или кой стопанисва на трасето, около което е възникнал пожара. С такива мотиви е уважил жалбата и отменил санкционния акт.

Касационната инстанция е съгласна с извода, че неправилно е ангажирана отговорността на И.И.,*** в поделение Железопътна секция Горна Оряховица на ДП „НКЖИ“.

Съгласно разпоредбата на чл.138, ал.1 от ЗГ, „Условията и редът за защита на горските територии от пожари се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи“. Следващата разпоредба пък – чл.139, ал.1 от ЗГ задължава „Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка : 1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали“. Същото изискване е заложено и в чл.29 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г., според което лицата, собственици или стопанисващи железопътни трасета, преминаващи през или покрай горски масиви са длъжни да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.

Анализът на тези разпоредби води на извода, че за неизпълнение на задълженията по чл.139 от ЗГ и чл.29 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. отговорността е на лицата, собственици или стопанисващи железопътни трасета. Административно-наказателната отговорност не може да бъде разширявана извън кръга на лицата, посочени в съответния законов или подзаконов нормативен акт  и да се търси от оправомощени да отговарят с вътрешни актове лица, освен ако законът допуска това. А в случая не е така.

Определено И. И. няма качеството на лице, собственик или стопанисващ железопътното трасе, където е възникнал пожара и където не е било осигурено поддържане на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета. Без значение е, че със съответните вътрешни заповеди в НКЖИ е вменено на определи лица, както и в случая и на И. да отговарят за обезопасяването на тези трасета. Неизпълнението на тези вменени му със съответните вътрешноведомствени актове задължения би довело до ангажиране на дисциплинарната му отговорност, но не и административно-наказателната такава за нарушение на чл.29 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Ето защо, правилно въззивната инстанция е приела, че И.И.,*** в поделение Железопътна секция Горна Оряховица на ДП „НКЖИ“ не е лицето, към което да се насочи обвинение за нарушение на цитираната норма.

Административният съд намира решението на РРС за допустимо, валидно и постановено в съответствие със закона, а подадената жалба срещу него-за неоснователна.

Става въпрос за този пожар

Сподели: