административен-съд

Съдът отмени голяма финансова корекция на Община Борово по трансграничен проект

Административният съд в Русе отмени Решение №РД-02-14-1154/31.10.2023г., издадено от ръководителя на Националния орган по програма „ИНТЕРРЕГ V-A” Румъния-България 2014-2020, по проект с код ROBG 440: „Добре свързани възли Гюргево-Борово към трансевропейската транспортна мрежа TEN — Т” или B-TEN — Improved nodes Giurgiu – Borovo to TEN — Т transport network”, с което на общината е наложена финансова корекция от 25%, за горницата над 10% от стойността на допустимите разходи – 184 159.73 лева, без собственият принос на бенефициера по Договор от 08.08.2019 г. с изпълнител „Проджект Партнърс” EOOД на стойност 187 920 лева с ДДС.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Делото е образувано след постъпила жалба от Община Борово срещу Решение №РД-02-14-1154/31.10.2023г., издадено от ръководителя на Националния орган (НО) по програма „ИНТЕРРЕГ V-A” Румъния-България 2014-2020, по проект с код ROBG 440: „Добре свързани възли Гюргево-Борово към трансевропейската транспортна мрежа TEN — Т” или B-TEN — Improved nodes Giurgiu – Borovo to TEN — Т transport network”. С решението на общината е наложена финансова корекция в размер на 25 % от стойността на допустимите разходи – 184 159.73 лева, без собственият принос на бенефициера по Договор от 08.08.2019 г. с изпълнител „Проджект Партнърс” EOOД на стойност 187 920 лева с ДДС.

Финансовата корекция, предмет на настоящото дело е обща за всички нарушения, тъй като с Решение № РД-02-14-1078/19.11.2020 г. на общината е била определена финансова корекция по Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности в размер на 5 % от стойността на допустимите разходи за друго нарушение по същия Договор от 08.08.2019 г., сключен с изпълнителя „Проджект Партнърс “ ЕООД, на стойност 156 600.00 лева без ДДС (187 920,00 лева с ДДС).

Досежно настоящата корекция НО е уточнил и още следното в издадения от него акт:

Съобразявайки Решение № РД-02-14-1078/19.11.2020 г., влязло в сила като неоспорено, както и факта, че с Решение №РД-02-14-965/10.10.2022г. на община Борово е била наложена финансова корекция в размер на 25 % от стойността на допустимите разходи – 184 159.73 лева, без собственият принос на бенефициера по Договор от 08.08.2019 г. с изпълнител „Проджект Партнърс” EOOД на стойност 187 920 лева с ДДС, която е отменена след съдебно оспорване с Решение № 7657 от 11.07.2023 г. на ВАС по адм. дело № 2501/2023 г., VII о. и прилагайки чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (за краткост по-долу наричана само Наредба за посочване на нередности), процентът на финансовата корекция не се натрупва и се определя една обща, за всички нарушения с размер, равен на най-високия приложим. Изрично е записал в забележка на решението си, че определената финансова корекция в размер на 25 % за констатираната нередност в него, не се натрупва с корекциите, определени в Решение № РД-02-14-1078/19.11.2020 г. на ръководителя на националния орган, а поглъща тази от 5%.

Община Борово счита, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, поради липсата на описаната в него нередност, липсата на твърдяното както в сигнала за нередност, така и в решението на НО нарушение на чл.59, ал.2 от Закон за обществени поръчки (ЗОП). Не били налице и ограничителните изисквания в „Техническата спецификация“ досежно въведените условия за ръководител на екип, както и по отношение на експертите – „Строителен инженер”, Юрист и Финансист, свързани с образователен ценз, както е приел НО с мотив, че за конкретната дейност и специалист няма законови изисквания за упражняване на дейността. Липсвали и сочените в решението ограничителни изисквания в документацията за поръчка.

Всичко това правело акта издаден при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с приложимите материално-правни норми и целта на закона. Основания за незаконосъобразност, разписани от законодателя в разпоредбата на чл.146, т.3-5 от АПК.

Сподели: