Съдът отмени голяма финансова корекция по трансграничен проект на Дирекция Природен парк „Русенски Лом“

Административенн съд – Русе отмени по жалба на Дирекция Природен парк „Русенски Лом“ гр. Русе Решение № РД-02-14-599 от 29.05.2023 г., издадено от директор на дирекция“ Управление на териториалното сътрудничество“ при МРРБ и ръководител на Националния орган на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ 2014-2020 , с което е определена финансова корекция в размер на 100% върху стойността на допустимите разходи /финансова корекция/ по Договор № 10/17.04.2019г. с изпълнител „Геософт“ ЕООД на стойност 68 400 лв. без ДДС и 82 080 лв. с ДДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Образувано е по жалба на ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“ гр. Русе, бул. Скобелев № 7, представлявано от директора инж. И.Г.,чрез процесуален представител адвокат П.И.,*** против Решение № РД-02-14-599 от 29.05.2023 г., издадено от директор на дирекция“ Управление на териториалното сътрудничество“ при МРРБ и ръководител на Националния орган на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ 2014-2020 , с което е определена финансова корекция в размер на 100% върху стойността на допустимите разходи /финансова корекция/ по Договор № 10/17.04.2019г. с изпълнител „Геософт“ ЕООД на стойност 68 400 лв. без ДДС и 82 080 лв. с ДДС.

С решението е наложена финансова корекция (ФК) в размер на 100% от стойността на допустимите разходи (такива без собствен принос на бенефициера от 2 %– 80 437,58 лв. с ДДС), финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Договор № 10/17.04.2019г.с изпълнител „Геософт“ ЕООД на стойност 68 400 лв. без ДДС и 82 080 лв. с ДДС, сключен за изпълнение на проект ROBG- 464 „Зелено управление и защита на Природен парк „Русенски Лом“ и Природен парк „Комана“ с акроним „Green Management“ финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, изпълняван от Дирекция Природен парк „Русенски Лом“. В решението изрично е посочено, че е налице и друго Решение № РД-02-14-796/18.09.2020 г, влязло в сила, с което е наложена и предходна финансова корекция в размер на 10% на основание т.2 от Приложение 2 към чл.2 ал. 3 (пише ал. 3 в оспореното решение, а в самото решение на л.130 от делото е записана ал. 2) от Наредбата за посочване на нередности.

С оспореното решение е определено, че е налице нередност, квалифицирана като такава по т.2 от Приложение № 2 към чл.2 ал.З от Наредбата за посочване на нередности,а именно – Нарушаване на принципите по чл. 4, параграф 8, чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 или в конкретния случай на чл.4 параграф 8 – принципите за добро финансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност), нередност по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Фактическото твърдение за нередност е, че на първо място изпълнителят по Договор 10 е ползвал подизпълнители без да обяви това в процедурата по обществена поръчка и/или не е уведомил за това бенефициента. Второто нарушение се изразява в това, че изготвения доклад не е новост и не носи ползи на бенефициента.

Твърди се нищожност на акта, респективно неправилност. Иска се неговото обезсилване и в условията на алтернативност – отмяна на решението.

По отношение на твърдението за нищожност на оспореното решение в съдебно заседание, процесуалния представител на жалбоподателя сочи, че НО не е бил компетентен да издаде процесното решение или ако е могъл да го издаде, е следвало да бъде издадено по реда на глава седма от АПК чрез възобновяване на производството, тъй като е налице наложена финансова корекция за същата нередност с Решение № РД-02-14-796/18.09.2020 г, влязло в сила, с което е наложена и предходна финансова корекция в размер на 10% на основание т.2 от Приложение 2 към чл.2 ал. 3 от Наредбата за посочване на нередности. Счита още, че процесуалната възможност на административния орган по реда на глава седма от АПК да измени административен акт, който е влязъл в сила, е лимитиран от преклузивния срок  от 1 година, който към 2023 г., когато е издадено процесното решение, е изтекъл, поради което счита, че същото е нищожно и на това основание. Видно от оспореното решение, то не било издадено по реда на чл. 99 и следващите от АПК.

В писмените бележки отново се навеждат доводи за нищожност на решението, алтернативно за неговата незаконосъобразност, поради същите наведени такива за нищожност в съдебното заседание. Като допълнителен аргумент за нарушаване на процедурните правила е посочено, че решението е постановено при нарушение на нормата на чл. 59, ал. 2 , т. 4 от АПК, задължаваща административният орган да посочи фактическите и правни основания за издаване на акта. Сочи, че мотивите на решението изцяло били изградени на позоваване на документ, който не е връчен на жалбподателя,  а именно финалния доклад на ОЛАФ, който не е част от административният акт и с него жалбоподателят се е запознал едва в съдебно заседание. Развити са доводи относно твърдението в решението, че изпълнителят по Договор 10 е ползвал подизпълнители без да обяви това в процедурата по обществена поръчка и/или не е уведомил за това бенефициента, твърди, че във подаденото възражение са посочили, че не са уведомени от изпълнителя за това. Счита, че ползваните от изпълнителя експерти не могат да се квалифицират като подизпълнители. По отношение на второто нарушение – обобщено като некачествена работа, считат, че изводите са направени без да са налице доказателства, тъй като самият ответник е заявил, че не разполага с цитираните от него в решението му документи, от които се твърди, че има „копиране“, поради което е налице пълна необоснованост на извода за наличие на нередност.

В обобщение счита, че поради съществено нарушение на процедурните правила – чл. 74 ЗУСЕФСУ във връзка с чл. 99 и сл. АПК и липса на нарушение на принципът за добро финансиране, поради което и липса на нередност по смисъла на т.2 от Приложение 2 към чл.2, ал.3 от Наредбата за посочване на нередности, процесното решение е нищожно, алтернативно незаконосъобразно. Позовава се на мотиви на решения на ВАС: Решение 7419/05.07.2023г. на ВАС по адм.д. № 1433/2023г., VII отд., Решение № 817 от 21.01.2021 г. на ВАС по адм. д. № 8972/2020 r., VII о., Решение № 14053 от 12.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 12820/2019 r., VII о.; Решение № 14458 от 23.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8007/2020 г., VII о.

Повече по темата може да видите тук

Сподели: