община ветово гугъл карти

Съдът отмени допуснатото предварително изпълнение на решението за приемане на бюджета на община Ветово за 2018г.

Решение № 406 по Протокол № 45/30.01.2018г. на ОбС-Ветово е прието със следното съдържание: І.Приема бюджета на община Ветово, като тази точка съдържа множество подточки _по приходна и разходна част и др.), и ІІ. На основание чл.60, ал.1 АПК допуска предварително изпълнение на решението за бюджет 2018г. на община Ветово. Решението е изпратено на кмета на община Ветово на 13.02.2018г. и е получено и заведено в общината в същия ден. От текста на изпратеното решение е видно, че към него има изложени мотиви, но липсват такива относно разпореденото на основание чл.60, ал.1 АПК предварително изпълнение.

На 16.02.2018г. кметът на община Ветово издава заповед № 76/ 16.02.2018г., с която на основание чл.45, ал.5 ЗМСМА връща за ново разглеждане в общинския съвет решение № 406/30.01.2018г. като незаконосъобразно и нецелесъобразно. Налице са доказателства, че заповедта е изпратена до общинския съвет, но няма данни същата да е стигнала до знанието на ОбС-Ветово, респ. неговия председател. От писмо № ОбС-10-02-29#1/20.02.2018г. на председателя на ОбС Ветово е видно, че заповед №76/16.02.2018г. не е постъпила в ОбС и не е откривано производство по реда на чл.45, ал.6 и ал.7 ЗМСМА.

На 16.02.2018г. е кметът на община Ветово подава жалба в АдмС Русе само срещу допуснатото с нарочно разпореждане на ОбС Ветово предварително изпълнение на решението за приемане на бюджета на община Ветово за 2018г.

Администр­атив­ният съд в Русе отмени по жалба на кмета на община Ветово Решение № 406 по Протокол № 45/30.01.2018г. на ОбС-Ветово само в частта, с която на основание чл.60, ал.1 АПК е допуснато предварително изпълнение на решението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС.

Сподели:

Още новини от деня