административен съд русе

Съдът отмени задължителни предписания от РИОСВ – Русе спрямо „Параходство българско речно плаване“ АД

Административен съд – Русе отмени по жалба на „Параходство българско речно плаване“ АД, със седалище гр. Русе, задължителни предписания, дадени с Констативен протокол № 117-ГИ от 25.08.2020 г., издаден от ст. експерт Г.И. и ст. експерт В.С. при Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе.

На 25.08.2020 г. служители при РИОСВ – Русе – ст. експерт Г.И. и ст. експерт В.С. са извършили извънредна проверка на площадка за дейности с отпадъци, находяща се в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 9, като имотът, в който се намира тази площадка, респ. отпадъците е собственост на жалбоподателя.

Посочено е, че проверката се извършва във връзка с текущ контрол по ЗУО, образувана преписка по планова проверка на „КЛМ – ЕКО“ ЕООД, неприключена към дата 25.08.2020 г.

По делото не е спорно, че имотът, в който е била извършена проверката на място на площадка за дейности с отпадъци – ПИ № 63427.8.326.49 с административен адрес: гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 9 е собственост на жалбоподателя  „Параходство българско речно плаване“ АД.

От издадени разрешителни документи – Решение № 10-ДО-703-02 от 07.04.2017 г., с което се изменя и допълва Решение № 10-ДО-703-01 от 20.04.2016 г., което пък от своя страна изменя и допълва  Решение № 10-ДО-703-00 от 09.01.2015 г. на Директора на РИОСВ – Русе /първите две цитирани са свързани с промяна на представляващите „КЛМ – ЕКО“ ЕООД/, се установява, че с последното посочено решение се разрешава на „КЛМ – ЕКО“ ЕООД да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка – гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 9, ПИ с идентификатор 63427.8.326.49, Източна промишлена зона, площ 100 кв.м., като в решението са посочени и видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране. Съгласно т. III.13 от същото, при закриване на площадките/прекратяване на дейността писмено следва да се уведоми РИОСВ – Русе, да се спазва проектът за рекултивация и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията към заявлението.

По делото са представени  редица констативни протоколи за извършвани проверки от РИОСВ – Русе, включително такива от 2020 година, в които е отразено, че проверката се извършва за дейността на „КЛМ – ЕКО“ ЕООД, включително са давани предписания на същото дружество за освобождаване на площадката от наличните отпадъци. Последната такава проверка е от 30.04.2020 г.

Така например съгласно КП № 12-ГИ от 24.01.2020 г., процесната площадка за дейности с отпадъци се стопанисва от „КЛМ – ЕКО“ ЕООД, като имотът е собственост на жалбоподателя в настоящото производство „Параходство българско речно плаване“ АД и е бил отдаден под наем на „КЛМ – ЕКО“ ЕООД с договор за наем № 120 от 26.11.2014 г. със срок на действие до 2016 г., след което не е бил подновен. Чрез сключването на договор за наем № 025 от 14.04.2016 г., собственикът /жалбоподателят в настоящото производство/ отдава под наем имота на „Стефани стил“ ЕООД. С допълнително споразумение към този договор, датиращо от 01.01.2017 г., собственикът се съгласява „Стефани стил“ ЕООД да преотдаде под наем имота на „КЛМ – ЕКО“ ЕООД за ползване до 01.08.2017 г. С Писмо вх. № 866/18.09.2019 г. в деловодството на „ПБРП“ АД постъпва информация от „Стефани стил“ ЕООД, че след като договорът с „КЛМ – ЕКО“ ЕООД е изтекъл, представляващият това дружество не е бил открит, за да опразни помещението. От „Стефани стил“ ЕООД изразяват заинтересованост складираните материали да бъдат изнесени от въпросния склад, тъй като не знаят доколко тези материали са опасни. С уведомително писмо от 27.09.2019 г. „Стефани стил“ ЕООД уведомява собственика, че освобождава наетият имот в договорения срок. Към 24.01.2020г. за имот ПИ с идентификатор 63427.8.326.49 няма действащ договор за наем. С КП № 12-ГИ от 24.01.2020 г. на основание чл. 113, ал. 3 и чл. 120 от ЗУО на „КЛМ – ЕКО“ ЕООД са дадени няколко предписания, включително за почистване на площадката.

По делото е представено и Решение от 24.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с което е прекратено производството по издаване на комплексно разрешително на „КЛМ – ЕКО“ ЕООД. От съдържанието му става ясно, че на 03.09.2018 г. това дружество подава заявление за комплексно разрешително по реда на Глава седма, Раздел II от ЗООС, представяйки договор за наем № 049/13.07.2016 г. между него и жалбоподателя в настоящото производство „ПБРП“ АД, според който договор „КЛМ – ЕКО“ ЕООД се явява наемател на имот, находящ се в Източна промишлена зона, гр. Русе, бул. „Тутракан“ 9, ПИ с идентификатор 63427.8.326.56, прилежаща площадка с обща площ 1 200 кв. м. В хода на процедурата обаче постъпило Уведомление изх. № И-3558/26.11.2019 г., в което е посочено, че поради неплащане на наемните вноски от страна на „КЛМ – ЕКО“ ЕООД, на 25.07.2019 г. наемодателят „ПБРП“ АД е уведомил наемателя, че прекратява договора. При тези данни е направен извод, че „КЛМ – ЕКО“ ЕООД няма площадка, на която да извършва дейности за временно съхранение и предварително третиране на неопасни опасни отпадъци и вече няма качеството на оператор по смисъла на § 1, т. 43 от ДР на ЗООС.

Представена е и покана от жалбоподателя до „КЛМ – ЕКО“ ЕООД, която представител на последното дружество отказва да получи, от 24.01.2020 г. Видно от текста на поканата, „КЛМ – ЕКО“ ЕООД било наемател на ПИ с идентификатор 63427.8.326.49 и ПИ с идентификатор 63427.8.326.56, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Тутракан“ 9, Източна промишлена зона. Към дата 24.01.2020 г. обаче и двете наемни правоотношения били прекратени, но въпреки отправените покани до „КЛМ – ЕКО“ ЕООД държането на имотите не било предадено на „ПБРП“ АД.  

При тези данни, на 25.08.2020 г. с КП № 117-ГИ (л. л. 9 – 14 от делото), от ст. експерт Г.И. и ст. експерт В.С. при РИОСВ – Русе на „Параходство българско речно плаване“ АД са дадени предписания на основание чл. 113, ал. З и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както следва:

1. На основание чл. 8, ал. 2, т. 1 от ЗУО, във връзка с § 1, т. 29 от ДР на ЗУО да се почисти площадката от наличните отпадъци, като същите се предадат на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. Даден е срок за изпълнение: 14-дневен от датата на връчване на протокола.

2. В тридневен срок от почистването да се уведоми писмено РИОСВ – Русе и да се представят документи, доказващи действието. Срок – съгласно текста.

В КП е посочено, че площадката за дейности с отпадъци е в същото състояние, в което е описана при предходни проверки, като били констатирани наличните и при предходните проверки опасни отпадъци.

Сподели: