административен съд русе

Съдът отмени запечатването за 14 дни на бензиностанция „Хиподрума“

Административен съд – русе отмени по жалба на „Диалети“ ЕООД гр. Русе Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 403-ФК/04.12.2020 г., издадена от в.и.д. Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Варна, Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която по отношение на „Диалети“ ЕООД гр. Русе е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – бензиностанция „Хиподрума“, находяща се в гр. Русе, местност Хиподрума, стопанисвана от дружеството и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

Административното производство е започнало по инициатива на административния орган, във връзка с установено несъответствие между данните подадени от жалбоподателя за доставки на горива по документи и отчетените количества горива от нивомерната система, монтирана в търговския обект. При посещение на търговския обект на 19.11.2020 г. контролните органи на НАП са предоставили на жалбоподателя справки от ИС на НАП относно подадените от ЕСФП на обекта данни за извършените доставки и е изискано от жалбоподателя да представи обяснения за констатираните несъответствия между данните от нивомерната система и декларираните количества доставено гориво за датите 27 и 30.10.2020 г. Резултатите от проверката били отразени в Протокол за извършена проверка (ПИП) № 0430239 от 19.11.2020 г. Исканите от контролния орган документи били представени от жалбоподателя на 02.12.2020 г., като сред тях били и два служебни бона – КЛЕН, изведени от ЕСФП за дата 27.10.2020 г., отразяващи отчетеното от нивомерната система количество заредено гориво (бензин и дизел) в два резервоара на търговския обект. Представено било и становище на обслужващата фирма на ЕСФП, според което използваната в обекта ЕСФП и НИС са сертифицирани от Българския институт по метрология, съвместно с НАП и нивомерната система автоматично подава данните за доставки към сървърите на НАП, които данни са видни от представените служебни бонове – КЛЕН. Защо системата извежда бон от автоматична доставка по НИС без отбелязване на статус на получаване на данните от НАП според обслужващата фирма е въпрос, който не е от компетентността на фирмата и следва да се разглежда от сертифициращите институции. На 02.12.2020 е съставен втори ПИП с № 0430247, неразделна част от предходния от 19.11.2020 г. В оспорвана заповед е налице изрично позоваване на ПИП от 02.12.2020 г.

Въз основа на така установените обстоятелства било прието, че дружеството жалбоподател е извършило нарушение на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС и на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС му е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – бензиностанция „Хиподрума“, находяща се в гр. Русе, местност Хиподрума, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни.

Сподели: