административен съд русе

Съдът отмени запечатването за 2 седмици на пекарната на ул. „Панайот Хитов“ в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Административен съд – Русе отмени по жалба на „БЕЛА БГ 2020“ ЕООД, със седалище Ново село, обл. Русе, представлявано от Д. М. С. – управител, Заповед № 63-ФК/09.03.2021 г. на Началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в Дирекция „Оперативни дейности“, ГДФК при ЦУ на НАП. С оспорената заповед е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на търговски обект – пекарна „Бела“, находяща се в гр.Русе, ул.“Панайот Хитов“ № 51, стопанисвана от „БЕЛА БГ 2020“ ЕООД , както и „Забрана за достъп до него“ за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

Решението може да се обжалва пред ВАС.

От представените с административната преписка писмени доказателства се установява, че на 04.03.2021 г., в 16:00 часа, от органи по приходите при ТД на НАП – Варна била извършена проверка на търговски обект по смисъла на §1, т. 41 от ДР на ЗДДС – пекарна „Бела“, находяща се в гр.Русе, ул.“Панайот Хитов“ № 51, стопанисвана от „БЕЛА БГ 2020“ ЕООД.

В хода на проверката било констатирано, че на на посочената дата и час за извършена покупка на 2 бр. айрян и 2 бр. закуски на обща стойност 4.50 лв., заплатени в брой на място в обекта от орган по приходите, търговецът не е издал фискална касова бележка от наличното и работещо в обекта ФУ, рег. № 4441395 на ФУ в НАП, с изградена дистанционна връзка с НАП.

Резултатите от проверката били материализирани в Протокол за извършена проверка № 0432906 от 04.03.2021 г. (л. л. 4 – 5 от преписката).

В протокола, както и ЗНПАМ било посочено, че нарушението се потвърждавало от изведен КЛЕН от фискалната памет на ФУ за 04.03.2021 г. и установена разлика между касова и фактическа наличност.

Във връзка с констатациите при проверката било прието, че търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, поради което със ЗНПАМ № 63-ФК от 09.03.2021 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП на търговеца била наложена ПАМ „Запечатване на търговски обект“ – пекарна „Бела“, находяща се в гр.Русе, ул.“Панайот Хитов“ № 51, стопанисвана от „БЕЛА БГ 2020“ ЕООД, както и „Забрана за достъп до него“ за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС (л. л. 1 – 5 от преписката).

За така описаното нарушение впоследствие бил съставен и АУАН № F606011 от 17.03.2021 г. (л. 9 от преписката). По административната преписка не са налични и в хода на съдебното производство не се събраха доказателства за издадено към момента наказателно постановление въз основа на съставения АУАН.

Заповедта е получена лично от представляващото търговеца лице на 17.03.2021 г., видно от собственоръчно попълнена и подписана от него разписка (л. 3 от преписката). Жалба до съда срещу заповедта е подадена на 24.03.2021 г.

Съдът приема обаче, че определеният срок от 14 дни за запечатване на обекта и забрана за достъп до него за същия срок, определен към средата на законово определения, не отговаря на тежестта на нарушението и не е съобразен с целите предвидени в чл. 22 от ЗАНН за налагане на ПАМ, поради което е незаконосъобразен.

Сподели:

Още новини от деня