съдебна палата русе

Съдът отмени запечатването за 2 седмици на минимаркет на ул. „Антим Първи“

Административен съд – Русе отмени по жалба на „К. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 409-ФК/11.12.2020 г., издадена от в.и.д. Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Варна, Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която по отношение на „К. *** е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – минимаркет, находящ се в гр. Русе, ул. „Антим І“ № 2, стопанисван от дружеството и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Административното производство е започнало по инициатива на административния орган, във връзка с извършена проверка на 07.12.2020 г. в 17:05 ч. в търговски обект, по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС – минимаркет, находящ се в гр. Русе, ул. „Антим І“ № 2, при която е констатирано издаване на касов бон в нарушение на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства на МФ. За извършената контролна покупка на два броя обикновен насипен фъстък по 0,300 кг всеки на обща стойност 4,80 лв., заплатена в брой от проверяващия екип преди легитимация, е издаден фискален бон от въведеното в експлоатация и работещо в обекта фискално устройство, модел DATECS DT 150, с ИН на ФУ: DT748540 и ИН на ФП: № 02708786, но същият не отговаря на изискванията на наредбата, тъй като не са посочени задължителни реквизити – наименование на стоката, количество и стойност по видове закупени стоки, съгласно Приложение № 1 към наредбата. При проверката била установена минимална касовата разлика от 9 стотинки между наличните парични средства на касата, възлизащи на 226,87 лева, съгласно приложен опис, и тези маркирани във фискалното устройство – 226,96 лв. Установено било, че обектът работи от 08:00 ч. до 19:00 ч. от понеделник до събота и от 09:00 ч. до 17:00 ч. в неделя и в него работи едно самоосигряващо се лице – собственика на дружеството. За резултатите от проверката е съставен протокол, ведно със събраните доказателства към него. Направен е извод, че дружеството е нарушило чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ, във вр. чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

На основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – минимаркет, находящ се в гр. Русе, ул. „Антим І“ № 2, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни.

В заповедта са изложени мотиви относно продължителността на срока, а именно: тежестта на нарушението и последиците от същото, което налагало да се осигури защита на обществения интерес, като се предотврати възможността за извършване на нови нарушения. Посочена е целта на мярката – промяна в начина на дейността в конкретния обект, като прекия резултат е правилно отчитане на оборота от продажби, а индиректния недопускане на вреда за фиска.

Сподели: