темида съд дело

Съдът отмени запечатването на русенска аптека за седмица

Административен съд – Русе отмени по жалба на „ВИТА – ПН“ ЕООД заповед за налагане на принудителна административна мярка № 43-ФК/22.01.2020г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна, в дирекция „Оперативни дейности“ към Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена ПАМ – „запечатване на търговски обект“ – аптека, находяща се в гр.Русе, ул.“Цар Освободител“ № 156, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 7 дни на основание, на основание чл.186, ал. 1 от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

На 17.01.2020 г., в 16:30 ч. е извършена проверка аптека, находяща се в гр.Русе, бул.”Цар Осободител” № 156, стопанисвана от ВИТА – ПН“ ЕООД, ЕИК 117514053. При тази проверка е установено, че за ВИТА – ПН“ ЕООД, ЕИК 117514053 има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и извършва продажба на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262 ал. 6 т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82 ал. 2 т. 3 от Закона за здравето, без тези продажби да се приключват с вид плащане „резерв 1 – НЗОК”. Нарушението е било установено след проверка на фискална касова бележка № 0001375/17.01.2020 г. и заверени копия на рецептурни   бланки. Въз основа на тези данни административният орган е направил извода, че търговецът е нарушил разпоредбата на чл. 3 ал. 15 от Наредба Н – 18/2006г. на МФ.

Протоколът за извършена проверка сочи, че в обектът има 2 фискални устройства (ФУ) с изградена дистанционна връзка с НАП. Използва се софтуер за управление на търговската дейност „Аптека експерт”, версия 2.3.98.110. При извършена контролна покупка на 1 пакет билкови лукчета, за които е заплатено в брой на място 1.15 лв. е бил издаден ФКБ № 0011047/17.01.2020г., като същата съдържала задължителните реквизити, посочени в чл. 26 от Наредба Н-18/2006г. на МФ. В хода на проверката са били представени Разрешение за търговия на дребно № 225/10.12.2007г. с лекарствени продукти, Лицензия за търговия на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества № Н-2584/24.07.2015г. и Договор № 180923/19.04.2019г. за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК, както и други изискани от проверяващите документи. При проверката присъствало лице, работещо на трудов договор в дружеството, който попълнил съответната декларация.

По преписката са представени 2 бр. дневен отчет за 17.01.2020 г., 2 бр. съкратен отчет на финансова памет за периода 01.01.2020 г. – 16.01.2020 г., 2 бр. съкратен отчет на фискална памет за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. и 2 бр. Опис на касова наличност, фискален бон №0011047/17.01.2020 г. и фискален бон № 0001375/17.01.2020 г., с копия на рецептурни бланки.

Във връзка с констатациите при проверката било прието, че търговецът е извършил нарушение на чл. 3, ал. 15 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ и на 22.01.2020 г. е била издадена обжалваната заповед за налагане на ПАМ, а на 03.02.2020 г. е бил съставен и акт за установяване на  административно нарушение (АУАН) №F536379, с който е прието, че ВИТА – ПН“ ЕООД, ЕИК 117514053  е извършило административно нарушение на чл.118, ал. 1 ЗДДС, във вр. с чл. 3 ал. 15 от Наредба Н – 18/2006г. на МФ – има сключен договор с Националнака здравноосигурителна каса (НЗОК) и извършва продажба на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262 ал. 6 т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82 ал. 2 т. 3 от Закона за здравето, без същите да се приключват с вид плащане „резерв 1 – НЗОК”, с което е нарушен реда за издаване на документ за продажба.

По делото са представени от жалбоподателя заверени копия на 2 бр. фискални бонове – №0001463/03.02.2020 г. и № 0001464/03.02.2020 г., от които е видно, че в аптеката продажбите на лекарства, които се заплащат от НЗОК, вече се приключват с „общо плащане НЗОК” (л. 16 от делото).

В съдебно заседание ответната страна представя заверено копие на Наказателно постановление № 4984490-F536379/03.03.2020 г., издадено въз основа на АУАН №F536379/03.02.2020 г., който не е връчен на жалбоподателя към настоящия момент.

Сподели:

Още новини от деня