административен-съд

Съдът отмени запечатването на русенско имидж студио по искане на НАП

Административният съд в Русе отмени заповед за налагане на принудителна административна мярка № 89 – ФК/ 04.05.2023 г. издадена началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“, във вр. с ал. 3 от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – имидж студио „Коса и стил“, находящо се в гр. Русе, ул. „Константин Величков“ № 20, стопанисвано от ЕТ „С.П.-М. 90″, както и забрана за достъп до него за срок от 10 /десет/ дни, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

При извършена проверка на 29.04.2023 г. в 14.00 ч. на търговски обект по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС – имидж студио „Коса и стил“, находящо се в гр.Русе, ул. „Константин Величков“ № 20, стопанисвано от ЕТ „С.П.-М. 90″, ЕИК 040676253, е установено, че за извършена контролна покупка на фризьорска услуга „сешоар“ на стойност 30 лв., платени в брой на място в обекта от орган по приходите в 13.51 ч., не е издадена фискална бележка от наличното и работещо в обекта фискално устройство, с per. № 4044453 на ФУ в НАП. Същото е установено и от изведен КЛЕН за дата 29. 04. 2023 г.

Като доказателство за резултатите от проверката е съставен, на основание чл. 110, ал. 4 във вр. с чл. 50, ал. 1 от ДОПК, протокол за извършена проверка сер. АА, № 0064335/29.04.2023г г., ведно с доказателствата към него.

Същият е съставен от инспектори по приходите в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, в изпълнение на правомощията им. Обективиран е в писмена форма и е със съдържание и реквизити съгласно чл. 50, ал. 2 от ДОПК. Подписан е от съставителите и управителя на проверяваното търговско дружество съгласно чл.50, ал. 4 от ДОПК. Затова на основание чл. 50, ал. 1 от ДОПК има доказателствена сила за отразените действия, изявления и обстоятелства.

От него се установява, че в хода на проверката, органите по приходите са извършили контролна покупка на фризьорска услуга „сешоар“ на стойност 30 лв., платени в брой на място в обекта от орган по приходите в 13.51 ч., не е издадена фискална бележка от наличното и работещо в обекта фискално устройство, с per. № 4044453 на ФУ в НАП. Същото е установено и от изведен КЛЕН за дата 29. 04. 2023 г.

Органите по приходите са приели, че е реализиран състав на административно нарушение по чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Посочената законова норма задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство /фискален бон/ или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /системен бон/, независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.

 Въз основа на констатациите в Протокола за извършена проверка, административният орган – началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП е издал заповед № 89-ФК/04.05.2023г., с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“, във вр. с ал. 3 от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е наложил принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект –– имидж студио „Коса и стил“, находящо се в гр. Русе, ул. „Константин Величков“ № 20, стопанисвано от ЕТ „С.П.-М. 90″, ЕИК 040676253, както и забрана за достъп до него за срок от 10 /десет/ дни.

Същата е връчена на адресата на 30.05.2023 г. и в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 186, ал. 4 от ЗДДС, е оспорена от него по съдебен ред.

В обобщение следва да се посочи, че принудителните административни мерки са една от проявните форми на властническата гаранция за точно осъществяване на надлежно, нормативно установено, материално правило за поведение, било като изключат предпоставките, то да бъде нарушено, било като преустановят деянията, предприети в нарушение на същото или пък изключат предпоставките за настъпване на вредни последици от неправомерното деяние или респективно имат за последица, отстраняване на вече настъпили вредни последици от такова деяние.

Предвид изложеното, действието на наложената административна мярка е обосновано и допустимо единствено до момента, до който тя има за фактическа последица, предотвратяване и преустановяване на нарушението, съответно предотвратяване или отстраняване на вредните последици от същото. От момента в който не съществува опасност материалното правило за поведение да бъде нарушено или от който противоправното поведение е преустановено, прилагането на принуда, ще е в пряко нарушение на една от проявните форми на принципа за съразмерност, установена в чл. 6, ал. 2 от АПК, съобразно която административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. В разглеждания случай и предвид хипотезата на чл. 186, ал. 1, б. „а“ от ЗДДС, мярката запечатване на търговски обект има превантивно действие, а именно да се предотврати извършването на друго противоправно поведение от страна на нарушителя. Във всички случаи следва да е мотивирана и фактически обоснована, въз основа на което да се изведе извод, че нарушителят може да извърши друго административно нарушение. Следва да се посочи, че нарушението е констатирано за първи път и няма данни от страна на дружеството да е извършвано и друго такова административно нарушение.

 Настоящият съдебен състав приема, че при определяне на срока за запечатване на обекта, органът е нарушил рамката на оперативната самостоятелност, тъй като липсва мотивиране на продължителността на срока, съобразено с конкретните обстоятелства по случая. Безспорно неиздаването на фискална касова бележка за продажбата в обекта е свързано с отклонение от данъчно облагане. Липсват обаче надлежно мотиви относно интензитета на засягане на държавния интерес според характеристиките на търговеца и оттук за необходимостта от продължителност на мярката в рамките на 10 дни. Липсата на надлежни мотиви относно срока на ПАМ, независимо от наличието на материалноправните предпоставки на мярката, опорочава заповедта, тъй като препятства преценката за съразмерност по чл. 6 от АПК, включена в рамките на служебната проверка по реда на чл. 169 от АПК, посочва в мотивите си съставът на Административен съд – Русе.

Сподели: