Съдът отмени запечатването на русенска аптека за 10 дни

Административният съд в Русе отмени по жалба на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МЕДИКАФАРМА“ ЕООД, с адрес за кореспонденция в гр. Русе, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 34-ФК от 16.01.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП – гр. София, с която дружеството е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – аптека, находящ се в гр. Русе, ул. „Тодор Икономов“, стопанисван от „МЕДИКАФАРМА“ ЕООД  и е забранен достъпът до него за срок от 10 дни, на основание чл.186, ал. 1 от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

При проверка на 14.01.2020 г. в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект- аптека, находящ се в гр. Русе, ул. „Тодор Икономов“, е констатирано, че продажбите на лекарствени средства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, не се приключват с вид плащане „резерв 1“ – „НЗОК“, а при частично плащане – чрез „смесено плащане“, с което търговецът не е спазил реда и начина за издаване на документ за продажба. При закупени лекарства, реинбурсирани изцяло от НЗОК е издадена ФКБ № 6588/13.01.2020 г. в 16:45 ч., която е приключена като „допълнително плащане – 2“, вместо „резерв 1“ – „НЗОК“, а при закупени лекарства, частично реинбурсирани от НЗОК е издадена ФКБ № 6575/13.01.2020 г. в 15:44 ч., която е приключена като „допълнително плащане – 2“, вместо „смесено плащане“.

Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка (ПИП) № 0383028 от 14.01.2020 г., към който са приложени и съответните писмени доказателства. (л. л. 8 – 40 от преписката). В протокола изрично е записано, че от наличните в обекта 2 бр. ФУ, първото от които е регистрирано в НАП на 07.05.2017 г. с рег. № 3385096, към момента на проверката не се ползва второто, регистрирано на 09.01.2020 г., като и за двете устройства са представени свидетелства за регистрация, паспорт и договори (за сервизно обслужване). Отразено е и обстоятелството какъв софтуер се ползва в обекта – с наименование „Аптека експерт-2 версия НЗОК“ и това, че този програмен продукт не се ползва за отчитане на „свободни продажби“. Като приложение към цитирания протокол е описът на касова наличност, в който опис е отразено, че аптеката е с адрес в жилищен комплекс „Чародейка Г-юг“ на гр.Русе.

Във връзка с констатациите при проверката било прието, че търговецът е извършил нарушение на чл. 3, ал. 15 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. На това основание с процесната ЗНПАМ № 34 – ФК от 16.01.2020 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – ОПР-16 от 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на НАП, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, на търговеца е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – аптека, находящ се в гр. Русе, ул. „Тодор Икономов“, стопанисван от „Медикафарма“ ЕООД  и забрана за достъп до него за срок от 10 (десет) дни.

Сподели:

Още новини от деня