Съдът отмени запечатване за две седмици на цветарски магазин на Американското пазарче

Време за прочитане: 3 мин.

Административен съд – Русе отмени по жалба на „Флорисимо“ ЕООД, със седалище гр.Русе, разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – представляващ магазин за нехранителни стоки, находящ се в гр.Русе, на пл.“д-р Мустаков“ № 3, стопанисван от „Флорисимо“ ЕООД, със седалище гр.Русе, както и забрана за достъпа до него за срок от 14 дни, допуснато със Заповед за налагане на принудителна административна мярка №  ФК-78/17.02.2020 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП.

При извършена проверка на 14.02.2020г. на търговски обект – представляващ магазин за нехранителни стоки, находящ се в гр.Русе, на пл.“д-р Мустаков“ № 3, стопанисван от жалбоподателя, е констатирано, че търговецът не е издал фискален касов бон от наличното в обект ФУ с изградена дистанционна връзка с НАП, за извършена контролна покупка на 1 брой хризантема, на стойност 3.00лв., заплатени от орган по приходите, на място, в брой, в обекта.

Констатирано е, че е нарушен редът и начинът за отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС.

Като мотиви за допускане на предварителното изпълнение в заповедта е посочено, наред с другите по-общи съображения, че неотчитането на извършените продажби чрез фискална бележка е от категорията на съществените нарушения на данъчното законодателство. Нарушава се съществено обществения интерес и фискалната политика на държавата, тъй като препятства възможността за отчитане на търговските обороти и като последица води до неправилно отчитане на реализираните доходи и отклоняване от данъчното облагане.

Неправилното отчитане на извършените продажби от ЕСФП действително засяга пряко фискалните интереси на държавата, които безспорно изискват засилена закрила. Изложените в тази връзка мотиви в заповедта, макар и да не са изцяло общи, не са достатъчно убедителни и почиват на предположения.

Съдът не споделя становището на административния орган, че без предварително изпълнение ще бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на ПАМ, както и че могат да настъпят трудно поправими вреди.

Описаните в разпореждането по чл. 60, ал. 1 АПК мотиви за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ кореспондират с целите на ПАМ по смисъла на чл. 22 ЗАНН, които са различни от необходимостта да се промени незабавно с издаване и връчване на акта досегашното фактическо положение.

Посоченият от ответника интерес на държавния бюджет за законосъобразно регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения обект, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения е защитим чрез налагане на ПАМ, а не чрез допускане на предварително изпълнение на акта, с който ПАМ е наложена, поради което съдът приема, че тези мотиви не обосновават приложение на чл. 60, ал. 1 АПК.

Действително, интересът на държавния бюджет от законосъобразно регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство, респективно правилното определяне на реализираните от задълженото лице приходи и на размера на публичните му задължения, могат да се квалифицират като особено важни държавни или обществени интереси по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК. Но налагането на всяка една утежняваща мярка, каквато е наложената ПАМ ведно с постановеното й предварително изпълнение, следва да бъде съразмерно и пропорционално спрямо конкретния адресат на акта по смисъла на чл. 6, ал. 2 АПК и съобразено със спецификите на конкретния случай. Именно това налага изискването разпореждането по чл. 60, ал. 1 АПК да съдържа мотиви в подкрепа на защитимите в същата норма интереси, относими към всеки конкретен случай.

В настоящия случай при преценка на баланса между охранения значим държавен и обществен интерес и засегнатия частен интерес изложените мотиви не обосновават налагането на мярката по чл. 60, ал. 1 АПК, респ. същата е  несъразмерна по смисъла на чл. 6, ал. 2 АПК.

Определението не подлежи на обжалване.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня