116 години от създаването си чества днес "Дунарит" АД

Съдът отмени заповед на директора на ГД „Национална полиция“ за ново производство на „Дунарит“

Административен съд – Русе отмени по жалбата на „Дунарит“ АД Русе  Заповед № 3286з- 43598 от 30.09.2020г.  на Директора на ГД „Национална полиция“, с която е прекратено административно производство, образувано по повод заявление на дружеството, с вх. № 328600- 14384 от 20.03.2020г.  за допълване на списъка с изделия, които дружеството произвежда по разрешение за производство №171 от 23.07.2012г.

 Съдът изпрати преписката на директора на ГД „Национална полиция“ за произнасяне по същество по заявление на „Дунарит“ АД, вх. № 328600- 14384 от 20.03.2020г. за допълване на списъка с изделия, които дружеството произвежда по разрешение за производство №171 от 23.07.2012г.

Налице е бил започнато от „Дунарит“ АД производство по реда на чл.23, ал.1, т.4 от ЗОБВВПИ, според което дружеството е поискало допълване на списъка с изделия, които дружеството произвежда по разрешение за производство №171 от 23.07.2012г., конкретно със следните изделия: взриватели за артилерийски боеприпаси: Авиационни боеприпаси, подвид „Авиационни бомби“, различни модели, описани в заявлението.

По такова искане, съгласно чл.19, ал.1 от закона, „При постъпване на заявлението и документацията по чл. 17 междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на вътрешните работи, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение“. Именно такава процедура е започнала с изискване на становища от различни институции, участващи в тази комисия, като всички получени становища, с изключение на становището на членове на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са положителни и не намират пречка за допълване на списъка за производство на ОБВВПИ от „Дунарит“ АД. Според заключението на експертите към МОСВ, не може да се пристъпи към издаване на Разрешение за допълнение към Разрешение №171 от 23.07.2012г. и допълване на списъка за производство на ОБВВПИ, чиито носител е „Дунарит“ АД, докато дружеството не изпълни задълженията си по глава шеста от ЗООС.

Наличието/необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение на „Дунарит“ АД следва да се прецени от Директора на РИОСВ Русе. Едва след негово произнасяне със съответния акт/решение/, без значение дали ще приеме за нужда такава оценка или не, документацията на „Дунарит“ АД би била пълна  и би изпълнила изискванията на всички участници в междуведомствената комисия по чл.19, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Именно поради причина липсата на такъв документ на дружеството е даден срок по реда на чл.19, ал.3 от закона, да го представи. След като такъв документ не е предоставен на помощния орган – междуведомствената комисия, компетентният да се произнесе  по искането административен орган правилно е прекратил административното производство, без да стигне до издаване на исканото разрешение.

 Независимо от това, оспореното решение следва да бъде отменено. По делото се установени нови факти от значение за спора, които са възникнали  преди произнасяне на органа, но не са взети под внимание от него, поради непредставянето им в срок. Във връзка с дадените от административния орган указания с писмо дружеството е отправило искане към РИОСВ за издаване на решение относно необходимостта от ОВОС. По делото е представено Решение № РУ-45-ПР/2020г., издадено на 24.08.2020г. от Директор на РИОСВ Русе, с което, на осн. чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от ЗООС, чл.7, ал.1 и чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/, чл.31, ал.4 и ал.6 вр. чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони е взето решение да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Оптимизация на основните процеси на снаредяване /пресоване, заливане, шнековане/ във взривните участъци на площадката на „Дунарит“ АД“. Предмет на решението е преценка от необходимост на извършване на ОВОС за инвестиционното предложение на „Дунарит“ АД, част от което е оптимизация на технологична линия за  леене с краен продукт бомби, които са предмет на заявление вх. № 328600- 14384 от 20.03.2020г.

С издаване на това решение дружеството е изпълнило задълженията си по глава шеста от ЗООС, подадената от него документация към заявление вх. № 328600- 14384 от 20.03.2020г.  до Директора на ГД „Национална полиция“ за  съгласуване на документите за допълнение към Разрешение №171 от 23.07.2012г. и допълване на списъка за производство на ОБВВПИ е пълна и липсват пречки за произнасяне по същество на административния орган.

Сподели: