административен съд русе

Съдът отмени наложена корекция от МТСП по проект на Община Борово за социално предприятие

Административен съд – Русе отмени Решение № BG05M9OP001-2.010-0188/13 от 17.06.2020 г. за изменение на Решение № BG05M9OP001-2.010-0188/3 от 28.08.2019 г. за верификация на постъпило искане за междинно плащане № 2 от ИСУН 2020 с отчетен период 08.11.2018 г. – 10.06.2019 г. по Проект „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово – БОР“ с № BG05M9OP001-2.010-0188/С01, издадено от Заместник-министъра на труда и социалната политика, Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с което предвид установени факти и обстоятелства и на основание чл. 102, ал. 2, във връзка с чл. 99, т. 2 от АПК и проведена процедура по чл. 34, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ,в частта, с която е изменено и допълнено цитираното решение за верификация като:

по т. 1.2 В т. 2 от решението за верификация е определен нов общ размер на неверифицирани средства: 6 149,67 лева;

по т. 1.3 В решението за верификация е добавена нова подточка 2.3 със следния текст: 3 958,67 лева отчетени разходи по бюджетен ред 3.2 „Консултанти (фонд: ЕСФ, режим на финансиране: de minimis, допустим)“, на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ. Не се верифицират разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на психолога М.Д. за провеждане на индивидуални консултации както следва: м. 01.2019 г. – 359,68 лева; м. 02.2019 г. – 2 399,32 лева и м. 03.2019 г. – 1 199,67 лева;

по т. 1.4 В решението за верификация е изменена подточка 2.2 по следния начин: 1 757,05 лева ограничение на разходите по бюджетен раздел II. „Единна ставка“, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ. УО верифицира разходи в размер на 40 % от допустимите преки разходи за персонал, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ПМС № 189/28.07.2016 г. и чл. 686, параграф 1 от Регламент №1303/2013 г. и

по т. 2 на основание чл. 3.77 от Административния договор, бенефициентът следва да възстанови сумата от 5 542,14 лева, в срок от 14 дни от датата на получаване на решението.

На 08.11.2018 г., на основание чл. 37, ал. 3 от ЗУСЕСИФ между МТСП, чрез ГД ЕФМПП, представлявано от З. Русинова – Заместник-министър, в качеството на Ръководител на УО на ОП РЧР и Община Борово е бил сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ с рег. номер на договора BG05M9ОP001-2.010-0188-C01, с който Ръководителят на УО предоставя на бенефициента безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 99 665,30 лева по ОП РЧР 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ за изпълнение на Проект „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово – БОР“ (л. л. 22 – 47 от преписката). Основните дейности по проекта са : 1. Идентифициране и мотивиране на целевата група от 15 участника, 2.Създаване и функциониране на социалното предприятие, 3. Професионално обучение на лицата, които ще бъдат наети в социалното предприятие ,4. Осигуряване на заетост в социалното предприятие и др. По проектното предложение на оспорващата страна в ИСУН2020 дейност 1. Идентифициране и мотивиране на целевата група , изпълнявана с партньора Сдружение „ Клуб Отворено общество- Русе “ следва да е поетапна и включва информационно събитие/ модул 1/, индивидуални консултации/ модул 2/ : изготвяне на индивидуален профил, от който да се получи информация за областите на интереси на всяко лице,за потенциала му, трудностите при намиране на работа и др., като мотивирането на лицата от целевата група започва през 3 месец на проекта и продължава 7 месеца. За повишаване на мотивацията е предвидено да бъде нает на трудов договор „ психолог“ ,който да осигури учебна програма и материали и да предостави индивидуални консултации в продължение на посочените седем месеца/ Модул 2/. Дейността по Модул 1 предвижда групово мотивационно обучение на целевата група с продължителност 5 дни по 6 часа.

С Решение № BG05M9OP001-2.010-0188/3 от 28.08.2019 г. за верификация на постъпило искане за междинно плащане на основание чл. 62, ал. 3 от ЗУСЕСИФ по т. 1 е бил определен общ размер на верифицираните средства по постъпилото искане за плащане: 28 076,16 лева; по т. 2 е бил определен общ размер на неверифицираните средства: 607,53 лева и по т. 3 е бил определен общ размер на сумата за плащане: 28 076,16 лева (л. л. 50 и 51 от преписката).   

На основание чл. 102, ал. 2, във връзка с чл. 99, т. 2 от АПК, във връзка чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ е бил извършен повторен преглед на пакет отчетни документи във връзка с искане за плащане № 2 от ИСУН 2020 с отчетен период 08.11.2018 г. – 10.06.2019 г. по Проект „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово – БОР“ с № BG05M9ОP001-2.010-0188-C01 с общ бюджет: 99 665,30 лева, от които 84 715,51 лева европейско съфинансиране с бенефициент по проекта Община Борово.

С цел проверка на отчетени дейности и разходи по Искане за окончателно плащане № 4, се твърди, че през периода 30.03.2020 г. – 01.04.2020 г. е била извършена проверка на изпълнение на дейности по проекта посредством интервюта по телефон с участници в проекта. Проверката била установила, че по изпълнението на дейността „Идентифициране и мотивиране на целевата група“ в частта й относно провеждане на индивидуални психологически консултации анкетираните лица твърдели, че не били участвали в такива консултации в периода на отчета: февруари – юли 2019 г. Въз основа на проведените разговори не можело да се направи извод относно коректното изпълнение на дейността „Идентифициране и мотивиране на целевата група“ във връзка с реалното участие на посочените в документацията потребители в индивидуални психологически консултации.

АО е приел за установени проведени разговори по телефон с шест от общо петнадесет идентифицирани лица. Свързването с останалите от тях приел за обективно невъзможно поради представени неактуални телефонни номера в таблицата с микроданни участници ЕСФ. Счел, че са били проведени по телефона беседи с откритите лица, които дали следните сведения: Нито едно лице не потвърждавало, че е участвало в посочения в отчетния доклад на психолога брой индивидуални консултации. Лицата Б.М. и А.П. споделили, че изобщо не били участвали в консултации с психолог. З.И. твърдяла, че е срещала психолога по проекта не повече от два или три пъти, но в никой случай това не е било, както било посочено в доклада – двадесет и четири срещи. М.М. и П.М. разказали, че са се срещали с психолога няколко понеделнични дни през месеците януари и февруари 2019 г. Тези срещи са били в група, заедно с другите участници. Отричали да са се срещали самостоятелно с психолога след края на груповите срещи, който е бил през месец февруари. Надка Иванова също споделила, че е срещала психолога не повече от 3 или 4 пъти, като това са били групови срещи, на които са присъствали всички участници и с всеки по отделно са провеждани разговорите с психолога. Тя също била категорична, че не е участвала в посочения в доклада на психолога единадесет броя срещи.

Разходите за възнаграждения и осигуровки на психолога М.Д. за провеждане на индивидуални консултации в периода 01.2019 г. -03.2019 г. били верифицирани изцяло въз основа на документална проверка от УО с Решение № BG05M90P001-2.010-0188/3 от 28.08.2019 г. Те възлизали на 3958,67 лева.

При така приетата за установена фактическа обстановка, УО на ОП РЧР 2014-2020 на основание чл. 99, т. 2, във връзка с чл. 102, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ е възобновил административното производство по верификация по искане за плащане № 2 от ИСУН 2020 с отчетен период 08.11.2018 г. — 10.06.2019 г. (вж. Решение за възобновяване на административно производство, рег. № BG05M9ОP001-2.010-0188/6 от 22.05.2020 г. на л. 54 от преписката).

На основание чл. 34, ал. З от АПК бенефициентът Община Борово бил уведомен за възобновяване на производството с кореспонденция BG05M90P001-2.010-0188-C01-M049.

В предоставения 7-дневен срок, бенефициентът е представил своите възражения против решението на УО за възобновяване на административното производство.

Сподели:

Още новини от деня