Съдът прие експертизата по дело между "Монтюпе" и РИОСВ - Русе, ще се произнесе с решение след около месец

Съдът отмени незаконосъобразно решение на Общински съвет – Ветово

Административен съд – Русе отмени по жалба на Кмета на Община-Ветово решение №325 на Общински съвет-Ветово, прието в заседание на 30.06.2017 год. по Протокол №33 като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

На 06.02.2017 г. заинтересованото лице Ш.Ф. подава писмено искане до кмета на Община Ветово да закупи общински терен от 65, 33 кв.м, предаден от улицата към закупения от него имот, съставляващ УПИ XII-542 в кв.83 по плана на с.Смирненски. Прилага документ за собственост-нотариален акт от 21.01.2017 г. и скица-проект. По искането кметът на Община Ветово изготвя докладна записка – л.39 от делото. В нея е записано, че към УПИ XII-542 в кв.83 по плана на с.Смирненски се придава общински терен от 65, 33 кв.м съгласно влязла в сила заповед №2200/1968 г. Изготвената от лицензиран оценител оценка на предаваемото място възлиза на 239 лв. и е по-висока от данъчната му оценка-210,70 лв. На 22.05.2017 г. в съвместно заседание на три постоянни комисии при общинския съвет, по т.16 от предварителен дневен ред, е разгледана докладната записка и е прието тя да бъде включена в дневния ред за заседание на съвета – л. 57 от делото. Този въпрос е бил обсъждан и на предходни съвместни заседания на постоянни комисии.

На 30.06.2017 год. е проведено заседание на Общински съвет-Ветово, на което присъстват 15 от общо 17 общински съветници. С 13 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ съветниците приемат да бъде включено в дневния ред на заседанието обсъждането на искането на Ш.Ф. за закупуване на общински терен от 65, 33 кв.м., предвид оттегляне на докладната записка. Тази точка е включена в дневния ред на заседанието, като т.2. Проведено е обсъждане и дебати, които не засягат същността на въпроса, по който следва да се вземе решение, а се отнасят до взаимоотношения между общинския съвет и общинската администрация.

По тази точка от дневния ред е проведено поименно гласуване от присъствалите към него момент 14 общински съветници, като заинтересованата страна Ш. Ф. не е участвал. С 9 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се“ е прието сега оспореното решение № 325, в три точки, по силата на което е 1. дадено съгласие за сключване на предварителен договор на основание цитираните текстове на ЗУТ със Ш.Ф. ***, 2. кметът на общината е упълномощен да сключи предварителен договор за продажба на общински терен от 65,33 кв.м на цена от 239, 00 лв. без ДДС и 3. кметът е упълномощен да сключи окончателен договор с лицето след влизане в сила на изменението в подробния план.

По делото са представени доказателства, от които става ясно, че със заповед №2200 от 29.10.1968 г. на ИК на ОНС-Русе е одобрен идейно застроителен план, регулационен план, проект за вертикална планировка и напречните профили на улиците в цялото населено място – с.Смирненски. Липсват каквито и да било данни, доказателства или позоваване на започнала процедура по изменение на подробен устройствен план за населеното място с.Смирненски в частта по отношение на УПИ XII-542 в кв.83, както и за обстоятелството, че със заповед №2200/29.10.1968 г. е одобрен дворищно регулационен план.

сн. Архив

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"