темида съд дело

Съдът отмени предварителното изпълнение на заповед за запечатване на „Жорела“

Време за прочитане: 3 мин.

Административен съд – Русе отмени по жалба на  „Жорела“ ООД ЕИК 117651194 гр.Русе ,ул.Чипровци 31 разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – ресторант „ Жорела“ , находящ се в гр.Русе, ул. “Чипровци“ № 31, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от четиринадесет дни, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 168-ФК/13.07.2020 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП.

От мотивите на заповедта за налагане на принудителната административна мярка и представената административна преписка ,съдържаща протоколи за извършени проверки на 08.07.2020г. става ясно, че при направена поръчка за доставка на храна от електронен сайт на ресторант „Жорела“ на 2бр.свински филети и 2бр.селски картофи с посочени единични цени ,като поръчката е направена от органи по приходите. Поръчката е доставена на адрс гр.Русе,ул.Независимост 2 и заплатена в бой на обща стойност 31,16лв.Към момента на доставката е представен от търговеца касов бон № 001396  с ФУ с ИН ZK052379 и ФП 50138552, издаден в 12,40ч. На същият ден е извършена проверка на място в ресторанта ,като е отразено наличие на работещо ФУ с изградена дистанционна връзка с НАП ,което е различно от това на което е била издадена касовата бележка.Така е установено ,че данните на приложената при доставката касова бележка не кореспондират с данните на действащото в обекта ФУ. Представен е и протокол за демонтаж на фискална памет от 22.01.2020г  на ФУ с ИН ZK052379 и ФП 50138552, поради което е направена и фактическата констатация ,че търговецът не е издал ФКБ при извършена доставка на храна по заявка от наличното в обекта –ресторант Жорела ФУ с изградена дистанционна връзка с НАП.

В настоящия случай съдът счита, че спорното разпореждане е издадено след немотивирана преценка, без посочване на конкретни фактически обстоятелства, че предварителното изпълнение на заповедта е наложително за осигуряване защитата на особено важен държавен интерес, че съществува възможност изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено, както и че от закъснението на изпълнението на ПАМ може да последва значителна или трудно поправима вреда за бюджета.

 За допускане на предварително изпълнение в тежест на административния орган е да прецени всяко конкретно обстоятелство и да посочи конкретните фактически основания, наложили допускането на предварителното изпълнение на акта, което не е сторено. В настоящия случай предпоставките на закона не са обосновани от изложени допълнителни съображения, обуславящи тяхното наличие, а необходимостта за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения от същия вид не обуславя предварителното изпълнение на ПАМ, доколкото самата тя има преустановителен и превантивен характер. Защитата на особено важен държавен интерес се обосновава със съображения, относими към налагането на самата ПАМ, но не могат да обосноват предварителното й изпълнение.

Втората предпоставка на чл. 60 от АПК не е подкрепена с конкретни мотиви, доколкото не се излагат никакви факти, сочещи опасност от затрудняване или осуетяване изпълнението на наложената ПАМ. Основанието за допускане на предварително изпълнение поради опасност изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно забавено цели да даде на административния орган възможност тогава, когато съществуват обективни факти и обстоятелства, които дават основание да се направи обосновано заключение, че адресатът на акта ще осуети или ще забави изпълнението на акта, да допусне предварително изпълнение, за да предотврати настъпването на тази възможност. В случая АО е посочил само възможността да  се предотврати бъдещо неотчитане на продажби , но не и конкретни факти, въз основа на които да може да се направи обоснован извод досежно поведението на конкретния търговец.

В случая предварителното изпълнение на мярката, наложена за срок от 14 дни, би довело до вреди за жалбоподателя, непропорционални на преследваната с нея цел, изразяващи се в евентуалното погиване на съхраняваните в ресторанта  хранителни продукти и би препятсвало възможността да се реализират обороти.

Сподели:

Още новини от деня