административен съд русе

Съдът отмени предварителното изпълнение на заповед от НАП за принудителното запечатване на русенско кафене

При проверка на 03.07.2019 г. в кафене „Туни“, находящо се на ул. „Ганчо Карамаждраков“ 2, е констатирано, че като лице по чл. 3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ със стационарен търговски обект, не е издало фискална касова бележка от наличния в обекта работещ ЕКФП модел  А300S-D-DVV с ИН на ФУ ЕD238203 и ИН на ФП 44283613, за извършена контролна покупка на стойност 23.40лв., заплатена в брой на място, в обекта, от орган по приходите, на 03.07.19г., в 17.41 часа.

Прието е, че с това дружеството е осъществило състава на нарушението по чл. 25, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Съобразно разпоредбата на чл. 188 от ЗДДС, заповедта по чл. 186, ал. 1 от същия закон, с която се налага ПАМ, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, т. е. при наличие на предпоставките, възведени в чл. 60 от АПК. Следователно, за да пристъпи към допускане на предварително изпълнение на издадената заповед за налагане на ПАМ, административният орган следва да съобрази наличието на някои или на всички предпоставки, включени в хипотезата на тази разпоредба и да мотивира разпореждането, с което допуска предварително изпълнение, като установи, че то се налага, за да се осигурят животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

По отношение на първото основание органът е приел, че е застрашен важен държавен интерес. В тази връзка е посочено, че редът и начинът за издаване на касова бележка е нормативно установено задължение на субектите, стопанисващи или управляващи търговски обекти, което следва да се изпълнява при съответни предпоставки. Според органа, неспазването на тези конкретни задължения винаги води до негативни последици за фиска, тъй като е предпоставка да не се отчитат приходи и по този начин се стига до отклонение от данъчно облагане.  Съдът не споделя тези съображения, тъй като принципно, посоченият интерес на фиска съставлява основание за издаване на заповедта за ПАМ и няма пречка да бъде защитен чрез прилагане на мярката след влизане в сила на заповедта.

 Предварителното изпълнение на ПАМ не следва да се приема, че може да е обосновано и от необходимостта оспорващият да създаде адекватна организация на начина си на отчитане. Задължението за организиране на отчетността на търговеца в съответствие със законовите изисквания е перманентно и съществува независимо дали е допуснато или не предварително изпълнение на ПАМ.

Предварителното изпълнение на ПАМ не е сред възможностите на органите по приходите за принуждаване на оспорващия да съблюдава фискалния ред, доколкото законодателят е предвидил в такива случаи налагане на административно наказание, прилагане на ПАМ и установяване на задължения с ревизионен акт. Общата и специалната превенция на нарушенията на реда и начина за отчитане на продажбите е поверена на административнонаказателната отговорност.

Предварителното изпълнение на наложената ПАМ не следва да се приема, че може да бъде обосновано с гарантирането на еднакви правни условия за всички стопански субекти и неполучаване на предимство пред тези, които отчитат в пълен обем приходите си. Такива цели са присъщи на процесната ПАМ, но са ирелевантни за преценката за наличието на основания за допускане на предварителното й изпълнение.

Няма данни и доказателства, от които да се изведе, че се налага предприемане на предварително изпълнение на запечатването на обекта и забрана на достъпа до него за да бъде предотвратено настъпването на вреда, която да е значителна или трудно поправима за бюджета. По отношение на соченото от органа, че нарушението препятства нормалната контролна дейност на приходната администрация и не позволява проследяването на търговския оборот в цялост, съдът намира следното: Липсва логическо обяснение как именно предварителното изпълнение – запечатването на обекта ще предотврати или отстрани това препятствие и ще спомогне за „проследяване на търговския оборот в цялост“, след като обектът няма да работи и е запечатан, респ. търговски оборот не би следвало да има, като няма да има и достъп на органите за приходите за проследяване му и за каквато и да е контролна дейност.

Предвид изложеното разпореждането за предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ като незаконосъобразно следва да бъде отменено, реши Административният съд в Русе.

Сподели:

Още новини от деня