община ветово гугъл карти

Съдът отмени решение на ОбС – Ветово за ремонта на улиците в общината

Административен съд – Русе отмени решение №421 по протокол №48/28.03.2018г. на Общински съвет Ветово, с което е отменено решение №668/29.12.2017г. на кмета на община Ветово за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Основен ремонт на улици в община Ветово“ и решение №065/06.02.2018г. на кмета на община Ветово за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ Основен ремонт на улици в община Ветово“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

На 29.12.2017г., кметът на Община Ветово обявил с решение №668(л.88 и сл.) от същата дата процедура за възлагане на обществена поръчка с правно основание чл.18, ал.1, т.12 от Закон за обществените поръчки(ЗОП), свързана с основен ремонт на улици в общината. Информация за това решение е предоставена по делото и чрез разпечатка от сайта на АОП(л.11 и сл.). Това решение било постановено, след като по предходно такова от лятото на 2017г., след проведено оспорване пред КЗК, процедурата за обявена обществена поръчка била прекратена. По тези факти няма спор между страните. Самото решение било обявено на профила на купувача на интернет страницата на община Ветово(https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/osnoven-remont-na-uliczi-v-obshhina-vetovo(2)/reshenie-za-otkrivane.html) на същата дата, видно от посоченото в писмо/становище на кмета на общината(л.68), но ОбС Ветово не е уведомяван изрично за решението. Обявено е и на страницата на АОП -http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=822057&mode=view.

На 30.01.2018г., Общински съвет Ветово приел решение №406 по протокол №45 от заседание на съвета, за приемане на бюджета на община Ветово.

На 06.02.2018г., с решение №065(л.16 и сл.), кметът на община Ветово определил изпълнител по обявената на 29.12.2017г. обществена поръчка и разпоредил да се сключи договор за изпълнение с класирания на първо място участник. Това решение също било обявено на профила на купувача на интернет страницата на община Ветово(https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/osnoven-remont-na-uliczi-v-obshhina-vetovo(2)/resheniya-po-chl.-38-ot-zop.html) на същата дата, за което обстоятелство прочитаме отново в становището на кмета на общината(л.68). Не е уведомяван изрично за решението ОбС Ветово.

На 23.02.2018г., между община Ветово, представлявана от кмета на общината, в качеството на възложител и фирмата, избрана за изпълнител бил сключен и договор(л.19 и сл.) за извършване на „Основен ремонт на улици в община Ветово“, на основание чл.112 от ЗОП и в изпълнение на решение №065/06.02.2018г. За този договор е публикувана и информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки, в обявлението за възложена поръчка-http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=836381&mode=view.

На 16.03.2018г., до кмета на община Ветово е отправено писмо, изх. №ОбС-06-02-49(л.34), подписано от председателя на Общински съвет Ветово, с което му е указано, че съгласно разпоредбата на чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, кметът е длъжен да изпраща на общинския съвет административните актове, договори и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете на ОбС, в 3-дневен срок от издаването им. В тази връзка били поискани всички документи, касаещи обявената на 29.12.2017г. обществена поръчка „Основен ремонт на улици в община Ветово“.

С писмо, изх. №06-105-56#1 от 23.03.2018г., до ОбС Ветово били изпратени договор №008/23.02.2018г. и допълнително споразумение от 20.03.2018г. към този договор, било посочено и къде се намира документацията за обществената поръчка на страницата на община Ветово с линк към нея.

Междувременно, на 20.03.2018г., между община Ветово и изпълнителя на обществената поръчка, било сключено цитираното в предходния абзац допълнително споразумение, с което били променени част от параметрите по поръчката, предвид на факта, че решението за приетия бюджет на общината влязло в сила и се налагало намаляване стойността на поръчката, за да бъде съобразен и приетия бюджет. Изменението е публикувано и на страницата на АОП-http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=842559&mode=view.

Реално, видно от тази страница, от Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, на 25.05.2018г. договорът бил изпълнен и поръчката приключена(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=852011&newver=2).

На 26.03.2018г., председателят на ОбС Ветово внесъл в общинския съвет предложение, вх. №ДЗ-29-00-20, с посочено в него правно основание – чл.45, ал.2, вр. с чл.21, ал.2 от ЗМСМА. Предложението било за отмяна на решение №668/29.12.2017г. на кмета на община Ветово за обявяване на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици в община Ветово“ и отмяна на решение №065/06.02.2018г. на кмета на община Ветово за избор на изпълнител на тази обществена поръчка. В обстоятелствената част на предложението е посочено, че ОбС може да отменя АА, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. Съответно, според вносителя, двете решения на кмета на общината противоречат на приетите от ОбС решения/не се сочи кои са тези решения/. А в мотивите на предложението пък се сочи, че се иска отмяна на тези решения заради получена информация от сайта на АОП, като се допълва, че е налице неизпълнение на задълженията на кмета на общината да изпрати на ОбС всички относими към обществената поръчка документи.

На 28.03.2018г., на свое заседание, ОбС Ветово приема решение №421 по протокол №48/28.03.2018г., с което е отменено решение №668/29.12.2017г. на кмета на община Ветово за възлагане/обявяване на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици в община Ветово“ и решение №065/06.02.2018г. на кмета на община Ветово за избор на изпълнител на същата обществена поръчка.

Срещу това решение на ОбС е жалбата на кмета на общината.

Сподели:

Още новини от деня