административен съд русе

Съдът отмени решение на ОбС – Две могили след оспорване от областния управител

Административен съд – Русе отмени по направеното оспорване от Областен управител на Област Русе Решение № 455 на Общински съвет – Две могили, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 24 от 30.09.2021 г., изменено с Решение № 466 на Общински съвет – Две могили, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 25 от 29.10.2021 г. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

С Решение № 280, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 13 от 15.07.2016 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОбС и Докладна записка вх. № 374 от 04.07.2016 г., със 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, колективният орган на местно самоуправление е дал съгласие:

 1. Да бъде учредено право на ползване върху: „Дворно място“ с площ от 561 кв.м., съставляващо имот с идентификатор 20184.1.807 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, област Русе с построена в него едноетажна жилищна сграда, застроена върху 85 кв.м., с административен адрес: ***, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3772/2016 г. на Кмета на Община Две могили (л. 66 от делото), за срок от 10 години, срещу което ползвателят се задължава да извърши основен ремонт върху покривната конструкция на сградата, смяна на дограма и измазване на сградата.
 2. При бъдещо подписване на Договор за учредяване на право на строеж, ремонтът на сградата да се извърши в срок до 2 години от сключването на договора.
 3. Всички разходи за електрическа енергия и вода са за сметка на Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново“.
 4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението по т. 2.
 5. В тридневен срок от изпълнението на решението, да представи екземпляр от сключения договор в Общински съвет.

С Решение № 341, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 18 от 26.03.2021 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2, чл. 56, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка вх. № 86 от 25.03.2021 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, колективният орган на местно самоуправление е дал съгласие:

 1. Да се кандидатства с проект „Извършване на обновление и модернизация на сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 20184.1.807 град Две могили, община Две могили, област Русе“ от  Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново“ по Процедура BG06RDNP001-19.476, по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 2. Упълномощава председателя на Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново“ да предприеме необходимите действия за изпълнение решението и да представи отчет за изпълнение на настоящата дейност. (л. л. 64 – 69 от делото)

С Решение № 455, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 24 от 30.09.2021 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2, чл. 56, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 14, ал. 6 от ЗОбС, чл. 23, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община две могили, област Русе и Докладна записка вх. № 274 от 28.09.2021 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 3 гласа „Въздържал се“, колективният орган на местно самоуправление е дал съгласие:

 1. Да бъде сключено Допълнително споразумение за удължаване на сключения Договор за учредяване на право на ползване № 327 от 01.09.2016 година между Община Две могили и Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ с 3 (три) години, до 01.09.2029 г.
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението по т. 1.
 3. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от сключения договор в Общински съвет.

След приемане на решението, в Областна администрация – Русе постъпва Писмо /изх. № 281 от 07.10.2021 г./ вх. № 08-06-33#2 от 11.10.2021 г. от Председателя на Общински съвет – Две могили, с което на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА е изпратен екземпляр от Протокол № 24, ведно с приложенията към него от проведеното на 30.09.2021 г. заседание на Общински съвет – Две могили.

В изпълнение на вменените му с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията (ЗА) и чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) правомощия Областният управител на Област Русе, е извършил проверка за законосъобразността на всички отразени в протокола решения, включително и Решение № 455 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Две могили.

Предвид констатирано противоречие на последното цитирано решение с императивни правни норми, в тази му част, същото е върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Две могили със Заповед № 4-95-00-620 от 18.10.2021 г. на Областния управител на Област Русе.

По-конкретно Областният управител на Област Русе счита, че с приемането на Решение № 455 е нарушена разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от Закона за общинската собственост, според която срокът за правото на ползване върху недвижим имот – общинска собственост се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен ако в закон е предвидено друго, като е посочил още, че по преписката липсват и доказателства, които да установяват наличието на друго основание, което да изключва приложимостта на чл. 39, ал. 2 от ЗОС и да позволява удължаването на указания с него максимален срок. Освен това Областният управител е приел, че Общинският съвет не е предоставил и достатъчно фактически данни, обосноваващи приемането на решението – относно необходимостта от продължаване на срока на договора от 2016 година, както и дали предоставяне на ползването безвъзмездно ще бъде в интерес на общината. Посочил е, че е налице и несъответствие и в цитираните правни основания за приемането на акта, тъй като ОбС – Две могили е цитирал сред тях разпоредбата на чл. 14, ал. 6 от ЗОбС, която се отнася до предпоставките за отдаване под наем на общински имоти без провеждане на състезателна процедура, съответно същата не съответства на предмета на административното производство – учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване.

Оспорващият сочи се, че видно от товарителница и известие за доставяне, горецитираната заповед е предадена на пощенския куриер на 18.10.2021 г. и е получена на 20.10.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Две могили, ведно с Писмо изх. № 08-06-33 от 18.10.2021 г. на Областна администрация – Русе.

След получаването на екземпляр от посочената Заповед № 4-95-00-620 от 18.10.2021 г. на Областния управител на Област Русе, Общински съвет – Две могили е упражнил правомощието си по чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, като с Решение № 466 по Протокол № 25 от 29.10.2021 г. е изменил върнатото Решение № 455 от 30.09.2021 г.

С Решение № 466, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 25 от 29.10.2021 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 39, ал. 2 от ЗОбС, чл.35, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка вх. № 299 от 21.10.2021 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, колективният орган на местно самоуправление е дал съгласие да бъде  изменено и допълнено Решение № 445, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 24 от 30.09.2021 г., като придобие следния вид:

 1. Дава съгласие да бъде прекратен сключеният Договор за учредяване на право на ползване № 327 от 01.09.2016 година между Община Две могили и Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“, считано от 12.11.2021 г.
 2. Дава съгласие да бъде сключен Договор за учредяване на право на ползване между Община Две могили и Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“, за следния недвижим имот – общинска собственост: „Дворно място“ с площ от 561 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 20184.1.807 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, област Русе с построена в него едноетажна жилищна сграда, застроена върху 85 кв.м., с административен адрес: ***, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3772/2016 г. на Кмета на Община Две могили, за срок от 8 години, считано от 12.11.2021 г.
 3.        Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението по т. 1 и т. 2.
 4. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от сключения договор в Общински съвет.

Предвид цитираните правни и фактически основания за приемане на акта, както и с оглед Докладна записка вх. № 299 от 21.10.2021 г. от Кмета на Община Две могили до Общински съвет – Две могили следва да се приеме, че в диспозитива на Решение № 466 е допусната очевидна фактическа грешка, като в него е посочено Решение № 445 вместо Решение № 455. Същият извод се потвърждава и от факта, че Решение № 466 е прието по т. 11 от Протокол № 25 от 29.10.2021 г. на Общински съвет – Две могили, която има за предмет преразглеждане на върнатото за ново обсъждане Решение № 455 по Протокол № 24 от 30.09.2021 г.

В Докладна записка вх. № 299 от 21.10.2021 г. от Кмета на Община Две могили до Общински съвет – Две могили се сочи, че Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.476, по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като с писмо е уведомено за установени нередности, които следва да бъдат отстранени. В т. 12 от Уведомление за установени нередности, което писмо било предоставено на Областен управител на Област Русе с Договора за учредяване право на ползване и общинска собственост и Акт за частна общинска собственост, е посочено, че към проектното предложение е представен Договор за учредяване право на ползване № 327 до месец април 2026 г., като документът не отговарял на условието за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията на ВОМР и следва да се представи валиден договор. Кметът на Община Две могили, като вносител на докладната записка, сочи, че действително на 01.09.2016 година между Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ и Община Две могили е сключен договор за учредяване право на ползване на имот – общинска собственост за срок от 10 години, който съгласно дадените предписания в уведомление за установени нередности следвало да бъде удължен. Но за да се спазят разпоредбите на ЗОбС, счита, че взетото Решение № 455 от 30.09.2021 г. следва да бъде изменено, като сключеният договор следва да бъде прекратен  и сключен нов договор за срок от 10 години, за да бъдат изпълнени и изискванията на програмата.

Областният управител на област Русе е уведомен за приемането на Решение № 466 с изпратения до него Протокол № 25 от 29.10.2021 г., който е постъпил в Областна администрация – Русе на 03.11.2021 г., ведно с Писмо вх. № 08-06-35#2 от 03.11.2021 г.

Областният управител е упражнил правото си по реда на чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА, подавайки оспорване чрез органа до АдмС – Русе по куриер на 11.11.2021 г.

С оспорването до съда, Областният управител на Област Русе сочи, че видно от Решение № 466 от 29.10.2021 г., текстът на върнатото за ново обсъждане Решение № 455 се изменя, но едновременно с това с т. 1 се дава съгласие за прекратяване на Договор за учредяване на право на ползване № 327 от 01.09.2016 година между Община Две могили и Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“, считано от 12.11.2021 г. Същевременно с т.2 се дава съгласие от същата дата – 12.11.2021 г. да се сключи нов договор със същия предмет между същите страни за срок от 8 години. В тази връзка, според областния управител, е очевидно, че правните последици на приетия административен акт ще бъдат ефективно удължаване на предходен договор между същите страни със същия предмет и на същото основание. След съобразяване на изтеклия срок по първоначално сключения договор за учредяване на право на ползване – над 5 години към настоящия момент и добавяне на срока на действие на новия договор – 8 години, се достига до заключение, че реално срокът на първоначално сключения договор ще е над 13 календарни години. Такъв срок би бил в нарушение на нормата на чл. 39, ал. 2 от ЗОбС, в която е определено, че максималният срок за учредяване на право на ползване върху имот – общинска собственост е 10 години, „освен когато в закон е предвидено друго“. В случая становището на областния управител е, че не е налице друго основание, което да изключва приложимостта на чл. 39, ал. 2 от ЗОбС и да позволява удължаването на указания в него максимален срок. При това положение, според областния управител, с изменителния акт – Решение № 466 от 29.10.2021 г. не са били отстранени противоречията със закона. Посочил е също, че към приетото решение за изменение на Решение № 455 не били представени достатъчно фактически основания, които да обуславят интереса и нуждата на Община Две могили да сключи нов договор, с който да удължи срока на действащото съглашение за разпореждане с недвижимия имот. В този смисъл не бил съобразен и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, като не става ясно по какъв начин имотът се управлява в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. В тази връзка следва да се приеме за съществен пропускът в Решение № 466 от 29.10.2021 г. на Общински съвет – Две могили да се посочи каква облага и какъв интерес мотивират Община Две могили за удължаване на срока на действащия договор за разпореждане с общинска собственост чрез учредяване на право на ползване.

В депозирани по делото писмени бележки вх. № 4836 от 06.12.2021 г. по описа на съда с приложени към тях писмени доказателства, допълнение към писмени бележки вх. № 4916 от 10.12.2021 г. по описа на съда и в проведеното открито съдебно заседание на 14.12.2021 г. в хода по същество, чрез процесуален представител адв. Й. Д. оспорва основателността на жалбата, като излага подробни съображения за това, че в случая не е налице продължаване срокът на сключения през 2016 г. договор за учредяване на временно и безвъзмездно право на ползване, а прекратяване на един договор и сключването на нов, за да се изпълнят изискванията срокът на сключен договор да бъде не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията на ВОМР, както и че това ще бъде изцяло в интерес на общината, предвид предвижданото обновление, модернизация и реконструкция на сградата, която е предоставена за ползване при участие на Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ по Процедура BG06RDNP001-19.476 по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Настоящият съдебен състав, след анализ на събраните писмени доказателства, установяващи посочените релевантни за правния спор факти, както и на действащите и приложими за настоящия случай правни норми, съобразявайки и становищата на страните по делото, прави следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА, измененият или повторно приетият акт може да бъде оспорен пред административния съд по реда на АПК, а според ал. 12 на чл. 45 за неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

Оспорването на Областен управител на Област Русе е направено в законоустановения срок и е процесуално допустимо.

По същество, оспорването е основателно.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА очертава правомощието на Общинския съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства, а чл. 8, ал. 1 от ЗОбС гласи, че придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.

Оспореният акт съставлява волеизявление за управление на общински имот, който акт, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 11 от ЗОбС подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, която гласи, че актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, освен в случаите по Закона концесиите.

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 4 от ЗОбС, безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Решение № 455 по Протокол № 24 от заседание на ОбС – Две могили, проведено на 30.09.2021 г., изменено с Решение № 466, по Протокол № 25 от заседание на ОбС – Две могили, проведено на 29.10.2021 г., са приети от компетентен орган – Общински съвет – Две могили, при спазване на административнопроизводствените правила досежно изискванията за кворум и мнозинство.

При приемане на решенията са спазени изискванията за кворум в чл. 27 от ЗМСМА. В чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА е предвидено, че решенията на ОбС са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой общински съветници. От Протокол № 24 за проведено заседание на 30.09.2021 г. се установява, че общият брой на общинските съветници за Община Две могили е 13, от които на заседанието са присъствали 13 (л. 12 от делото), а от Протокол № 25 за проведено заседание на 29.10.2021 г. се установява, че от общо 13   общински съветници на заседанието са присъствали 12 (л. 16 от делото). На следващо място, решенията са взети с необходимото мнозинство от „2/3 от общия брой на общинските съветници“, каквото е изискването в чл. 27, ал. 4 и ал. 5, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 39, ал. 4 от ЗОбС, а именно – за Решение № 455 – 10 гласа „За“ и поименно гласуване и за Решение № 466 – 12 гласа „За“ и поименно гласуване.

При приемане на оспореното решение, както и на изменителния акт, са спазени и изискванията за форма, като са посочени както фактически, така и правни основания за приемането им. По отношение на фактическите основания следва да се посочи, че колективният орган на местно самоуправление изрично се е позовал и на докладните записки на Кмета на Община Две могили, въз основа на които и в двата случая са приети съответните решения.

По отношение изискването за съответствие на решенията с материалния закон настоящият съдебен състав намира следното:

С приемането на Решение № 455 по Протокол № 24 от заседание на ОбС – Две могили, проведено на 30.09.2021 г., изменено с Решение № 466, по Протокол № 25 от заседание на ОбС – Две могили, проведено на 29.10.2021 г. Общински съвет – Две могили е нарушил закона, по-конкретно императивната разпоредба на чл. 39, ал. 2 от ЗОбС.

Настоящият състав на съда напълно споделя довода на оспорващия, че видно от Решение № 466 от 29.10.2021 г., текстът на върнатото за ново обсъждане Решение № 455 се изменя, но едновременно с това с т. 1 се дава съгласие за прекратяване на Договор за учредяване на право на ползване № 327 от 01.09.2016 година между Община Две могили и Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“, считано от 12.11.2021 г. Същевременно с т. 2 се дава съгласие от същата дата – 12.11.2021 г. да се сключи нов договор със същия предмет между същите страни за срок от 8 години.

Очевидно е, че правните последици на приетия административен акт ще бъдат ефективно удължаване на предходен договор между същите страни със същия предмет и на същото основание. След съобразяване на изтеклия срок по първоначално сключения договор за учредяване на право на ползване – над 5 години към настоящия момент и добавяне на срока на действие на новия договор – 8 години, се достига до заключение, че реално срокът на първоначално сключения договор ще е над 13 календарни години. Такъв срок би бил в нарушение на нормата на чл. 39, ал. 2 от ЗОбС, в която е определено, че максималният срок за учредяване на право на ползване върху имот – общинска собственост е 10 години, „освен когато в закон е предвидено друго“.

Обосновано и правилно е и становището на областния управител, че не е налице друго основание, което да изключва приложимостта на чл. 39, ал. 2 от ЗОС и да позволява удължаването на указания в него максимален срок. Към приетото решение за изменение на Решение № 455 не са били представени достатъчно фактически основания, които да обуславят интереса и нуждата на Община Две могили да сключи нов договор, с който да удължи срока на действащото съглашение за разпореждане с недвижимия имот. Такива не са представени и в хода на съдебното производство.

Твърдението на процесуалния представител на Община Две могили, че прекратяването на договора за учредяване на временно и безвъзмездно право на ползване и сключването на нов такъв, се налага за да се изпълнят изискванията срокът на сключен договор да бъде не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията на ВОМР, в какъвто смисъл са дадените указания в уведомление за установени нередности, както и че това ще бъде изцяло в интерес на общината, предвид предвижданото обновление, модернизация и реконструкция на сградата, която е предоставена за ползване при участие на Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ по Процедура BG06RDNP001-19.476 по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, се явява неоснователно. На първо място изобщо не е ясно дали дори да беше представил изискуемия договор със срок на действие не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията на ВОМР, Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ би било одобрено за участие по тази програма, особено предвид факта, че при оценката на подаденото от него проектно предложение за участие в програмата за били констатирани редици неточности, неясноти и липси в представените документи, общо посочени в 12 точки. Освен това, както се твърди и в Докладна записка вх. № 86 от 25.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили (л. л. 64 и 65 от делото), срокът за кандидатстване по тази програма е бил до 02.04.2021 г., т.е. към настоящия момент вече е изтекъл.

Следва да се приеме за съществен пропускът в Решение № 466 от 29.10.2021 г. на Общински съвет – Две могили да се посочи каква облага и какъв интерес мотивират Община Две могили за удължаване на срока на действащия договор за разпореждане с общинска собственост чрез учредяване на безвъзмездно право на ползване.

В този смисъл при приемане на решенията не е бил съобразен и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, като не става ясно по какъв начин имотът се управлява в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

При това положение, с изменителния акт – Решение № 466 от 29.10.2021г. не са били отстранени противоречията със закона, допуснати при приемането на Решение № 455 от 30.09.2021 г.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореното в настоящото производство Решение № 455 по Протокол № 24 от заседание на ОбС – Две могили, проведено на 30.09.2021 г., както и изменителният акт – Решение № 466, по Протокол № 25 от заседание на ОбС – Две могили, проведено на 29.10.2021 г., са незаконосъобразни и като такива следва да бъдат отменени.

Сподели: