съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът отмени решение на Общински съвет – Русе след жалба от областния управител

Административен съд – Русе отмени по оспорване на Областен управител на Област Русе Решение № 588 по Протокол № 24 от 20.07.2017 г. на Общински съвет – Русе.

Със Заявление рег. № ОИ-10-24 от 15.05.2017 г. до Община Русе ЗКПУ „Гагаля – Николово” е заявила интерес за закупуване на поземлен имот, собственост на общината – земеделска земя, представляваща имот № 146013, с площ от 1340 кв.м., с начин на трайно ползване – трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: пета, намиращ се в местността „Слатина”, землището на с. Николово, Община Русе, предмет на АОбС № 7328/28.08.2014 г., вписан с вх. рег. № 11639/03.09.2014 г., под № 93, том 29, ДВР 11425, н.д. 5649 в АВп.

Заявлението е разгледано от Комисия по общинска собственост на 16.06.2017 г., при което след проведено обсъждане Комисията по общинска собственост излязла със становище, с което дава съгласие за продажба на общинския поземлен имот, като Общинска администрация следва да внесе предложение в ОбС – Русе за приемане на решение за откриване на процедура за продажба на имота чрез публичен търг с явно наддаване. Изготвена е експертна оценка на процесния имот от лицензиран оценител, според която общинският имот е с пазарна оценка 1 584,00 лева. Данъчната оценка на същия имот е 277,38 лева. При тези данни, Кметът на Община Русе внесъл за разглеждане от ОбС – Русе Предложение вх. № 477/03.07.2017 г. за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. с процесния поземлен имот, за който ОбС – Русе да даде съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за неговата продажба при начална тръжна цена от 1 584,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Към предложението освен описаните по-горе документи е приложена и Скица № К02599/19.05.2017 г. на поземления имот. Предложението на кмета на общината е разгледано от постоянни комисии на ОбС – Русе – по ИИП, по ЗЕ, по ЗОРС и по БФ, които са го приели. На заседанието на общинския съвет на 20.07.2017 г., на което присъствали 45 от общо 51 общински съветници, предложението било включено като осма точка от дневния ред. След поименно гласуване с 43 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 2 гласа – „Въздържал се” Общинският съвет приел Решение № 588, с което на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОбС, във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, извлечение от Протокол № 18/16.06.2017 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление рег. № ОИ-10-24/15.05.2017 г.
По т. 1 Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. с недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОбС № 7328/28.08.2014 г., находящ се в землището на с. Николово, местност „Слатина”, представляващ имот № 146013, с площ от 1340 кв.м., с начин на трайно ползване – трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: пета, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 1 584,00 лева.

По т. 2 Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот № 146013, с площ от 1340 кв.м., с начин на трайно ползване – трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: пета, намиращ се в местността „Слатина”, землището на с. Николово, Община Русе, предмет на АОбС № 7328/28.08.2014 г., вписан с вх. рег. № 11639/03.09.2014 г., под № 93, том 29, ДВР 11425, н.д. 5649 в АВп, при начална тръжна цена 1 584,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

Решението на общинския съвет е изпратено на областния управител на Област Русе на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

Със Заповед № 4-95-00-499 от 28.07.2017 г. Областният управител връща за ново обсъждане Решение № 588 по Протокол № 24 от 20.07.2017 г. на ОбС – Русе като незаконосъобразно.

Мотивите на областния управител се изразяват в това, че решението е прието в противоречие с материалноправни разпоредби, по-конкретно §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.), във връзка с чл. 19 от ЗСПЗЗ и §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62/2010 г., доп. ДВ бр. 61/2016 г.). Заповедта и придружителното писмо към нея са получени от Общински съвет – Русе на 31.07.2017 г., видно от Известие за доставяне № ИД PS 7000 010RHU R. Законовият 14-дневен срок за произнасяне на Общински съвет Русе изтича на 14.08.2017 г. В срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА не последвало ново разглеждане на върнатото решение и областният управител, на основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА сезирал настоящия съд с оспорване на Решение № 588 по Протокол № 24 от 20.07.2017 г. на ОбС – Русе.

Сподели:

Още новини от деня