Съдът отмени санкция от РИОСВ – Русе спрямо „Монтюпе“

Районен съд – Русе отмени Наказателно постановление № 63 / 18.12.2018 год. на директора РИОСВ – гр.Русе, с което на „Монтюпе“ЕООД за нарушение на чл.166, т.3 вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС, на основание чл.166, т.3 вр. с чл.165 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

На 20.08.2018  г. в гр. Русе при извършена проверка в деловодството на РИОСВ-Русе било установено, че „Монтюпе“ЕООД не е изпълнило задължително предписание, дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС, а именно това по по т.1 от Констативен протокол № ИП 14 / 28.06.2017 г. и допълнено с писмо изх.№ 3316 / 21.11.2017 г. – да представя ежеседмично, всеки понеделник, до 10.00 часа на електронната поща в РИОСВ-Русе информация от Дневник за отваряне/затваряне на ролетни врати в хале 3.

При тази констатация срещу дружеството бил съставен АУАН за нарушение на чл.166, т.3 вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС, а впоследствие било постановено и обжалваното наказателно постановление.

За конкретния казус, съдът намира, че наказващият орган не е преценил дали не се касае за “маловажен случай”. В случая задължението било изпълнено три дни след указания срок и по този начин нарушението било отстранено. Същото е допуснато, поради отпуск на служителя на наказаното дружество, на когото било възложено да изпълнява предписанието.  Касае се до минимален срок на закъснение при подаването на необходимата информация и обективно не са настъпили някакви неблагоприятни вредни последици.

Всичко това сочи на една по – ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното нарушение, които обстоятелства дават основание на съда да направи извод за маловажност на  случая по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, съгласно която разпоредба наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Като не е приложил разпоредбата на чл.28 ЗАНН, АНО е издал незаконосъобразно наказателното постановление, поради което същото следва да се отмени.

Сподели:

Още новини от деня