съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът отмени санкция срещу началника на ж. п. участък Разград след пожар

Време за прочитане: 2 мин.

На 24.08.2020 г. при извършена проверка в землището на гр.Ветово, местност „Чината“ от служители на РСПБЗН било установено, че върху сервитута на железопътното трасе Русе – Варна, между горски масив 264б и трасето на ж. п. линията Ветово и ж. п. спирка Кривня, са натрупани растителни отпадъци и паднала дървесина, вследствие на което на 23.08.2020 г. възникнал пожар в този район. Затова срещу началника на ж. п. участък Разград, в случая жалбоподателя, бил съставен АУАН, тъй като не е извършил дейностите по поддържането на сервитута на железопътното трасе между гара Ветово и спирка Кривня, с което не изпълнил изискванията на чл.140, т.3 от ЗМВР вр. с чл.29 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Впоследствие било издадено и обжалваното наказателно постановление.

Според разпоредбата на  чл. 140, т. 3 от ЗМВР, за осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия държавните органи, юридическите лица и гражданите са длъжни да провеждат дейности, осигуряващи пожарната безопасност и защитата при бедствия. В случая на жалбоподателя е ангажирана административнонаказателната отговорност в качеството му на „Началник ЖП участък Разград“ и му е наложено наказание на основание чл.265, ал.1 от с.з.. Тази норма предвижда санкция за ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица, които не са изпълнили или са допуснали неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и гражданите, които не са изпълнили такива задължения. Жалбоподателят не се явява ръководител на държавен орган, организация или юридическо лице и затова не може да бъде субект на нормата на чл.265, ал.1 от ЗМВР. Освен това санкцията по нея се налага за неизпълнение на изискванията на ЗМВР и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, а визираната Наредба е издадена на основание чл.138 от Закона за горите във връзка с неговото прилагане.

С оглед изложеното неправилно жалбоподателя е определен като субект на нарушението по чл.265, ал.1 от ЗМВР и неправилно е ангажирана отговорността му за неизпълнение на задължения по подзаконов нормативен акт по приложението на друг закон, различен от ЗМВР. При това положение наказателното постановление е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени, посочва Районният съд в Русе.

Сподели:

Още новини от деня